“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, April 24, 2018
You are here: Home » Diensten » Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

De Universiteit van Suriname heeft in het Strategisch beleidsplan als een van haar prioriteiten kwaliteit en accreditatie aangegeven. Voor de realisatie van deze prioriteit is de afdeling Kwaliteitszorg, onderwijs en research-ontwikkeling (KOR) ingesteld.

Afdeling KOR

De afdeling Kwaliteitszorg, onderwijs en research-ontwikkeling (KOR) bestaat uit vier onderdelen: de afdeling beleidsontwikkeling onderwijs en onderzoek, de afdeling kwaliteitszorg, het expertisecentrum onderwijs en de facultaire ondersteuning kwaliteitszorg.

Doelstelling

De doelstelling van de afdeling KOR is duurzame versterking van de kwaliteit van het onderwijs, het onderzoek en de processen van de universiteit alsmede het ondersteunen van het bestuur, de faculteiten en opleidingen en de docenten daarbij.

Taken

De taken van de afdeling zijn:

  • beleidsontwikkeling met betrekking tot kwaliteitszorg, onderwijs, onderzoek en dienstverlening;
  • ontwikkelen, instellen en bewaken van een duurzaam systeem van integrale kwaliteitszorg voor de universiteit en haar processen;
  • ondersteunen van de kwaliteitszorg voor het onderwijs, onderzoek en de dienstverlening van de universiteit, inclusief de accreditatie van de opleidingen;
  • versterken van de onderwijskundige vernieuwing en professionalisering;
  • ondersteunen van de faculteiten en opleidingen bij de ontwikkeling en accreditatie van opleidingen.

 

Binnen de afdeling ligt nu de nadruk op ondersteuning van de opleiding bij accreditatie, docentprofessionalisering, studieloopbaanbegeleiding. en het Twinning Project Peer review[DP1] . Ook wordt er binnen de afdeling gewerkt aan de ontwikkeling van een docentenhandboek, een kwaliteitshandboek en een samenhangend systeem van evaluatie van de cursussen en de opleidingen.

De afdeling is nog in ontwikkeling.

Medewerkers

Medewerkers van de afdeling zijn:

No Naam Voornaam Functie Email Toest.nr.
1 Adelaar Zuwena Medew. DPO zuwena.adelaar@uvs.edu 2521
2 Blanchard Abby-Gail KZ medew. Humaniora abby-gail.blanchard@uvs.edu 2533
3 Caffe Eunice KZ medew FWNW eunice.caffe@uvs.edu 2209
4 Darson- Grant Alisa Medew. DPO/KOR alisa.darson-grant@uvs.edu 2521
5 Kalpoe Rachna Coordinator SLB rachna.kalpoe@uvs.edu 3854
6 Najatirta Richelle KZ medew. FMeW richelle.najatirta@uvs.edu 2392
7  Ramawadh Gindha Stafmedew. Bestuurlijke informatie voorziening gindha.ramawadh@uvs.edu 2522
8  Ramkelawan Dew Medewerker Onderzoeksactiviteiten dew.ramkelawan@uvs.edu 2521
9  Ritfeld Silvy Stafmedewerker Docentproffessionalisering s.ritfeld@uvs.edu  2209
10 Telgt Anushca Beheerder electronische leeromgeving en overige digitale onderwijsvoorzieningen anushca.telgt@uvs.edu 2521
11 Tjoe A On Sheila KZ medew. FTeW sheila.tjoeaon@uvs.edu 2392

 

Accreditatie

Een belangrijk aandachtspunt van de afdeling is de ondersteuning van de opleidingen bij de accreditatie door NOVA. Voor de al langer bestaande opleidingen zal accreditatie worden aangevraagd op basis van het accreditatiekader voor bestaande opleidingen wetenschappelijk onderwijs, terwijl voor nieuwe of recent gestarte opleidingen het kader voor de toets nieuwe opleidingen wetenschappelijk onderwijs moet worden gebruikt.

Voorbereiding van een eerste accreditatieaanvraag is een intensief en omvangrijk proces voor alle bij de opleiding betrokkenen. Het management van de opleiding moet immers aantonen dat de opleiding op alle onderwerpen uit het accreditatiekader voldoet aan de daarin gestelde eisen. Daarvoor wordt een zelfevaluatie van de opleiding uitgevoerd en worden geconstateerde verbeterpunten uitgevoerd. Gemiddeld duurt de voorbereiding van een accreditatieaanvraag ongeveer een jaar, waarna NOVA binnen een jaar een besluit met betrekking tot de aangevraagde accreditatie moet nemen. Onderdeel van de procedure is de sitevisit van een panel van onafhankelijke deskundigen.

Alle reguliere bachelor en masteropleidingen van de universiteit zijn bezig met de voorbereiding van een accreditatieaanvraag.

De masteropleiding Petroleum Geologie is in 2013 door NOVA als eerste opleiding geaccrediteerd. In augustus 2014 is een aanvraag voor de Toets Nieuwe Opleiding voor de masteropleiding Mineral geosciences ingediend. Eind 2014 is er nog een aanvraag ingediend namelijk de Masteropleiding SMNR. Het merendeel van de opleidingen zal in 2015 een accreditatieaanvraag kunnen indienen.

DPO

Instelling onderwijskwalificatie

Om te voldoen aan accreditatie eisen volgens het toetsingskader van NOVA (onderwerp 3, standaarden 8 en 9), is er in het collegejaar 2014-2015 een start gemaakt met het Docent Professionalisering Onderwijs (DPO) traject voor AdeKUS. Het DPO is een kwalificering voor het verzorgen van academisch onderwijs en toont aan dat docenten over academische onderwijscompetenties beschikken. Het instellen voor een onderwijskwalificatie geldt internationaal als een van de kwaliteitsstandaarden voor het verzorgen van onderwijs op academisch niveau.

Trajecten

In samenwerking met de universiteit van Amsterdam zijn er drie trajecten ontwikkeld voor verschillende doelgroepen. Het eerste traject is bedoeld voor het bestuur, de decanen en de richtingscoördinatoren (RC’s) van AdeKUS en is officieel gestart in oktober 2014. Het tweede traject start kort daarna in januari 2015 en is bedoeld voor docenten die langer dan twee jaren universitaire onderwijservaring hebben en meer dan 8 unieke college-uren verzorgen per semester. Het traject voor nieuwe docenten en docenten met minder onderwijservaring start in oktober 2015. Het tweede traject duurt 1 jaar, het derde traject 2 jaren. Op basis van de reeds aanwezige onderwijservaring wordt met een intakegesprek bepaald welk traject passend is voor de deelnemers. Kortere trajecten zijn mogelijk als tijdens het intakegesprek blijkt dat docenten ruime ervaring hebben in de verschillende onderdelen van het DPO traject.

Onderwijsportfolio

Deelnemende docenten volgen afhankelijk van hun professionaliseringstraject diverse workshops. Tijdens het traject werken ze aan de portfolio-opdrachten. In het onderwijsportfolio toont de deelnemende docent aan  over welke onderwijscompetenties hij of zij beschikt. Een internationale commissie bestaande uit gepromoveerde onderwijskundigen verbonden aan verschillende universiteiten beoordeelt dit onderwijsportfolio. Bij een positieve beoordeling ontvangt de deelnemende docent het DPO certificaat

Modulen

De onderdelen van het onderwijsportfolio zijn: (1) het ontwerpen, (2) het verzorgen, (3) het evalueren en (4) het coördineren van het academisch onderwijs. Voorbeelden van modulen die deel uitmaken van het DPO traject zijn; het ontwerpen van een cursus of module, toetsen en beoordelen, het begeleiden van studenten, kwaliteitszorg en opleidingsevaluatie. Het volgen van de modulen en het werken aan de opdrachten zal een direct waarneembare invloed op het onderwijs hebben omdat het huidige onderwijs dient als input voor diverse opdrachten en reflectieonderdelen. De opgedane competenties zijn direct toepasbaar in de praktijk.

SLB

Wat is SLB?

Studieloopbaanbegeleiding richt zich op de zelfsturendheid van een student gericht op onder andere de competenties: assertiviteit, discipline, verantwoordelijkheid, proactiviteit en een kritische houding. Met SLB wordt verwacht bij te dragen aan de volgende effecten:

  1.  Het binnen één jaar behalen van bachelor 1 certificaat.
  2.  Het bewust kiezen voor het voortzetten of beëindigen van de studie.
  3.  Het afronden van de bachelor binnen de toegestane jaren met een positief resultaat.
  4.  Het na de studie weloverwogen kiezen voor een vervolgopleiding (master of tweede studie) en/of een bij de student en studie passende positie op de (internationale) arbeidsmarkt.

SLB is geen doel op zich!

De kern is en blijft de gekozen studie. SLB richt zich op het ontwikkelen van Persoonlijke Vaardigheden, zoals (zelf)presentatie, effectief omgaan met de beschikbare tijd, plannen en organiseren, overtuigen, sociale omgang, steeds vanuit een groeiend zelfbeeld en zelfinzicht. Ook de vakken die gericht zijn op Academische Vaardigheden, maken onderdeel uit van SLB. Binnen SLB wordt met name voor wat betreft dit laatste onderdeel steeds een duidelijke link gemaakt naar het vakgebied.

Pilotproject

Het project Studieloopbaanbegeleiding (SLB) is een pilot bij Werktuigbouwkunde en Economie voor de studiejaren 2014 tot en met 2018. De evaluatie richt zich op het effect op studieduur, rendement, ontwikkelde loopbaancompetenties en uitval. De opgedane ervaringen tijdens de pilot alsmede nieuwe inzichten kunnen van invloed zijn op de inhoud en vorm van het definitieve SLB programma. Verder is het de bedoeling dat we tijdens de pilot het project verder uitrollen naar de overige studierichtingen.

Twinning Project Peer review

Om de opleidingen te ondersteunen bij het accreditatietraject en om uitwisseling van kennis met soortgelijke Nederlandse opleidingen te bevorderen heeft de universiteit samen met de Nederlandse vereniging van Universiteiten een project in het kader van de Twinning faciliteit opgezet. De doelstelling van het project is te komen tot peer review van ten minste zes opleidingen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname als onderdeel van de kwaliteitszorg van deze opleidingen. De focus bij de review zal liggen op de internationale eisen die binnen het betreffende wetenschappelijke vakgebied gesteld worden aan een opleiding van het betreffende niveau en op het programma. Daarnaast worden in het project afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van tenminste vier Nederlandse masteropleidingen voor afgestudeerden van bacheloropleidingen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Nieuwsbrieven

KOR Nieuwsbrief 1

KOR Nieuwsbrief 2

KOR Nieuwsbrief 3 

KOR Nieuwsbrief 4

KOR Nieuwsbrief 5