“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, April 24, 2018
You are here: Home » Diensten » Promoveren

Promoveren

COMMISSIE VOOR PROMOTIES EN EREDOCTORATEN
Universiteitscomplex Leysweg P.O.B. 9212 
Paramaribo Suriname
Telefoon 465558 – ext. 2527


Stappenplan Promovendi

Met wie en wat dienen promovendi aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) rekening te houden?

Fase 1

       

Wanneer?

Wie?

Wat?

Toelichting

Resultaat

1. Vóór aanvang van het traject Kandidaat – Promotiestudent Nagaan of voldaan is aan de wettelijke toelatingseis.

De wettelijke opleidingseis is als volgt:

a.       een getuigschrift van het betreffend wetenschapsgebied waaruit blijkt dat aan de UvS  het doctoraal-, Master of Science of Bachelor of Science (hiermee wordt bedoeld het Bachelor of Science examen   van de vierjarige Bachelor of Science opleiding die vóór 1990 verzorgd werd) met goed gevolg is afgelegd (artikel 4 lid 1 a van het Promotiereglement (S.B. 1990, 44) of

b.      Een getuigschrift in de desbetreffende studierichting dat door de Minister van Onderwijs en Volksontwikkeling daarmee tenminste gelijkwaardig wordt geacht  (artikel 4 lid a van het Promotiereglement (S.B. 1990, 44)

De basis eis voor toelating  tot de promotie is het Master of Science of doctoraal getuigschrift van de UvS. De afgestudeerden met het genoemde Bachelor of Science getuigschrift betreffen in deze zij die vóór 1 januari 1990 ingeschreven waren op de vierjarige  BSc opleidingen.  Deze vierjarige BSc Opleidingen volgden de vroegere doctorale opleidingen  direct op (artikel 7 Academisch Besluit S.B. 1986, 39) die vóór 1 januari 1990 als student van een Bachelor of Science opleiding aan de UvS waren ingeschreven (artikel 2, S.B. 1989, 76). Een deel van deze afgestudeerden heeft reeds de voor gelijkstelling aan de doctorale opleiding benodigde aanvullende studie voltooid. De benodigde aanvullende studie is bij Staatsbesluit vastgesteld (Zie  S.B. 1993, 36 en S.B. 1996, 22).

Indien het een diploma betreft welke niet genoemd is in het Promotiereglement dan kan op grond van artikel 4 lid a van het Promotiereglement (S.B. 1990, 44) aan de Minister van Onderwijs en Volksontwikkeling gevraagd worden om het gelijkwaardig stellen van de behaalde  diploma’s aan het genoemde in het Promotiereglement.

Van de benodigde toelatingsdocumenten worden gewaarmerkte kopieën van behaalde (buitenlandse) diploma’s en cijferlijsten opgevraagd.  Indien van toepassing wordt ook de verklaring van gelijkwaardigstelling van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling opgevraagd.

2. Vóór aanvang van het traject Kandidaat – Promotiestudent Keuze onderwerp en nagaan of niet eerder op het onderwerp is gepromoveerd (artikel 5 lid 1  van de Procedureregels ter uitvoering van het Promotiereglement) De faculteit  waar de kandidaat aan wenst te promoveren doet onderzoek naar eventuele eerdere promotie of in onderzoek zijnde promotie op het door de kandidaat – promotiestudent gekozen onderwerp en geeft de kandidaat – promotiestudent  al dan niet schriftelijk te kennen dat hij/zij vrij is op dit onderzoek te promoveren

 

Verklaring van  geen bezwaar tot promotie op dat onderwerp
3. Vóór aanvang van het traject Kandidaat – Promotiestudent Kiest een promotor en eventueel een co – promotor De (co) promotor moet gepromoveerd zijn en minimaal tot lector benoemd zijn (artikel 7  van de Procedureregels ter uitvoering van het Promotiereglement). De promotor en  eventueel de co – promotor mogen geen familierelatie hebben tot de kandidaat promotiestudent in de 1e of 2e graad.

 

De (co) promotor geeft op verzoek van de promotiestudent een verklaring af  waarin hij/zij aangeeft dat hij/zij bereid is de kandidaat – promovendus te begeleiden  (artikel 9 lid 1  van de Procedureregels ter uitvoering van het Promotiereglement).

 

4. Vóór aanvang van het traject Niet aan de AdeKUS verbonden Kandidaat – Promotiestudent Storting inschrijfgeld Indien de promotiestudent niet als wetenschapper in voltijdse dienst verbonden is aan de Anton de Kom Universiteit stort hij/zij jaarlijks tot aan de promotie, een bedrag aan inschrijfgeld gelijk aan dat van een Bachelor student op een van de volgende rekeningnummers van de Universiteit:

– Hakrinbank: 547.0129;

– S.P.S.B.: 107.090.810;

-D.S.B.: 42.84.712.

Van het stortingsbewijs wordt er een kopie gemaakt.
5. Start van het traject Promotiestudent Aanmelding bij de CPE (artikel 11 van de Procedureregels ter uitvoering van het Promotiereglement) De promotiestudent vult het CPE registratieformulier volledig in en verzamelt alle daarbij behorende documenten Het ingevulde CPE registratieformulier wordt  digitaal en als hard copy bij de CPE ingediend samen met:

1.      Het gewaarmerkte diploma en de cijferlijst en indien van toepassing een gelijkwaardig verklaring van het Ministerie (zie stap 1)

2.      De verklaring van geen bezwaar van de faculteit (zie stap 2)

3.      De bereidverklaring van de promotor (zie stap 3)

4.      Indien van toepassing een kopie van het bewijs van storting van het inschrijfgeld (zie stap 4)

Fase 2

       

Wanneer?

Wie?

Wat?

Toelichting

Resultaat

6. Minstens 24 weken voor de gewenste promotiedatum Promotor Meldt de verdedigbaarheid van het werkstuk (en  doet in overleg met de faculteit een voorstel voor  één of twee referenten als lid van de beoordelingscommissie.  (artikel 18  van de  Procedureregels ter uitvoering van het Promotiereglement) De Faculteit wijst de (co)promotor aan en draagt hem/haar samen met een of twee referenten bij de CPE voor als leden van de beoordelingscommissie (artikel 18 van de Procedureregels ter uitvoering van het Promotiereglement). De referenten moeten deskundigen zijn op het betreffend gebied en voldoende onafhankelijkheid ten opzichte van de promotor(en) bezitten (artikel 18 lid b  van de Procedureregels ter uitvoering van het Promotiereglement).

 

De promotor stuurt schriftelijk de (goedgekeurde) voordracht(en) naar de CPE en doet tevens het verzoek aan de CPE om hem/haar als (co) promotor aan te wijzen. De CPE wijst de (co) promotor aan (artikel 6 lid 1 Promotiereglement S.B. 1990, 44). De (co) promotor wordt door de CPE pas aangewezen nadat het bewijs wordt overlegd dat ten minste 2 (twee) maal een artikel dat onderdelen van het proefschrift bevat, is geaccepteerd voor publicatie in een peer – reviewed vaktijdschrift. (Een kopie van) De aanwijzingsbrief wordt door de CPE gestuurd naar de (co) promotor, de faculteit en de promotiestudent.
7. Na aanwijzing van de (co) promotor

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotiestudent

CPE

Levert exemplaren van het werkstuk in

Wijst nog twee leden van de beoordelingscommissie aan  (artikel 19  van de Procedureregels ter uitvoering van het Promotiereglement)  om zitting te nemen in de beoordelingscommissie (artikel 21 van de Procedureregels ter uitvoering van het Promotiereglement )

Ter beoordeling van het werkstuk levert de promotiestudent  7 (zeven)  exemplaren in hard copy in bij de CPE. Een digitale versie van het concept wordt op memorystick eveneens aan de CPE afgegeven.

De beoordelingscommissie bestaat uit de promotor(en), de referenten en de twee door de CPE aangewezen leden. Deze commissie wordt voorgezeten door de promotor (artikel 21  van de Procedureregels ter uitvoering van het Promotiereglement).  De beoordelingscommissie adviseert de promotor omtrent de goedkeuring van het proefschrift (artikel 22 lid 1 van de Procedureregels ter uitvoering van het Promotiereglement)

Een exemplaar  van de hard copy’s en het concept op memory stick worden door de CPE in de file van de promotiestudent geplaatst.

De CPE  legt de samenstelling van de beoordelingscommissie schriftelijk vast en stuurt aan elk lid een copy van dit schrijven, samen met een hard copy van het werkstuk en het Formulier beoordeling proefschrift en toelating tot de promotie. Op verzoek van de leden van de beoordelingscommissie kan het werkstuk ook digitaal verzonden worden.

 

Fase 3

       

Wanneer?

Wie?

Wat?

Toelichting

Resultaat

8. Uiterlijk vier weken nadat de beoordelingscommissie het schrijven van de CPE en een hard copy van het werkstuk ontvangen heeft

 

 

 

 

 

 

9. Uiterlijk 6 (zes) weken nadat de beoordelingscommissie haar bevindingen heeft doorgegeven aan de promotor

 

 

 

10. Na goedkeuring van het proefschrift

Beoordelingscommissie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promovendus

 

 

 

 

 

 

Beoordelingscommissie

 

Op grond van de bevindingen van de beoordelingscommissie kunnen er eventueel nog correcties en aanvullingen worden aangebracht in het werkstuk door de promotiestudent in samenspraak met de promotor. De promotor stelt de voorzitter van de CPE daarvan op de hoogte.

 

 

Legt na goedkeuring van het proefschrift de stellingen ter goedkeuring voor aan de promotor (artikel 23  van de Procedureregels ter uitvoering van het Promotiereglement)

 

 

Elk lid vult het beoordelingsformulier in en doet het ingevulde formulier uiterlijk 4 (vier) weken na ontvangst toekomen aan de promotor, die voorzitter is van deze commissie (artikel 21 van de Procedureregels ter uitvoering van het Promotiereglement)

De goedkeuring van het proefschrift is voorbehouden aan de promotor(en) die daarin word(t)(en) geadviseerd door de andere leden van de beoordelingscommissie (artikel 22 lid 1  van de Procedureregels ter uitvoering van het Promotiereglement)

 

 

 

De Promotor keurt de stellingen goed. De stellingen worden meegenomen in het verslag van de beoordelingscommissie.

 

 

 

De beoordelingscommissie stuurt, door tussenkomst van de faculteit, een brief naar de CPE waarin verslag wordt gedaan van de bevindingen van de beoordelingscommissie en het proefschrift en de bijbehorende stellingen  worden goedgekeurd. (artikel 24  van de Procedureregels ter uitvoering van het Promotiereglement). Als bijlage bij dit verslag worden de beoordelingsformulieren van de leden van de beoordelingscommissie aangehecht.

De promotiestudent brengt de correcties en aanvullingen aan. Hij/zij heeft hiervoor maximaal 4 (vier) weken de tijd.

 

 

 

 

 

 

Direct na verzending van de brief aan de CPE geeft de promotor de promovendus schriftelijk toestemming om het proefschrift en de bijbehorende stellingen te laten drukken (artikel 25  van de Procedureregels ter uitvoering van het Promotiereglement).

 

Fase 4

Wanneer?

Wie?

Wat?

Toelichting

Resultaat

11. Uiterlijk 14 weken voor de promotiedatum Promovendus Onder overlegging van de schriftelijke toestemming van de promotor tot het laten drukken van het proefschrift richt de promovendus zich schriftelijk  tot de CPE voor het vaststellen van een promotie datum( Formulier aanvraag promotiedatum) (artikel 26 lid 1  van de Procedureregels ter uitvoering van het Promotiereglement

 

De CPE stelt in overleg met de promovendus en de leden van de beoordelingscommissie de  vermoedelijke promotiedatum vast.Tot een promotie wordt te allen tijde gelegenheid gegeven, echter zoveel mogelijk met uitzondering van de periode half augustus tot half oktober alsook de tijd rond Pasen en Kerstmis. Na indiening van het verzoek tot vaststelling van de promotiedatum laat de promovendus een drukproef van het proefschrift ter correctie drukken waarbij het titel- en schutblad volgens het Model titel- en schutblad proefschrift moet zijn. De omslag mag geen tekeningen bevatten die in strijd zijn met de openbare orde en de goede zeden.
12. Ten minste 8 (acht) weken voor de promotiedatum Promovendus De promovendus zendt 3 (drie) exemplaren van de gecorrigeerde drukproef van de omslag, het titelblad en de achterzijde van het schutblad ter goedkeuring aan de CPE (artikel 26 lid 2  van de Procedureregels ter uitvoering van het Promotiereglement)

 

De CPE keurt de drukproeven goed of brengt correcties aan (artikel 26 lid 3  van de Procedureregels ter uitvoering van het Promotiereglement) De CPE zendt aan de promovendus een brief met daarin vermeld:

1.      De definitieve promotiedatum;

2.      Het aantal exemplaren van het proefschrift en de bijbehorende stellingen dat de promovendus ter beschikking zal stellen aan de Universiteit;

De definitieve promotiedatum is niet eerder dan zeven weken na dagtekening van deze brief (artikel 26 lid 3  van de Procedureregels ter uitvoering van het Promotiereglement)

13. Vanaf de vaststelling van de promotiedatum  tot 1 (één) week voor de promotiedatum Opponenten Leden van het wetenschappelijk corps die geen lid zijn van de beoordelingscommissie kunnen tot 1 (één) week voor de datum van de promotie de voorzitter van de CPE vragen hen de gelegenheid te geven te opponeren (artikel 28 lid 1  van de Procedureregels ter uitvoering van het Promotiereglement) De CPE stelt vast welke aanvragen van opponenten gehonoreerd worden. De opponenten nemen deel aan de bijeenkomsten van de promotiecommissie en hebben daarin een raadgevende stem (artikel  28 jo 29 lid 1 van de Procedureregels ter uitvoering van het Promotiereglement)  

Fase 5

Wanneer?

Wie?

Wat?

Toelichting

Resultaat

14. Ten minste  4 (vier) weken voor de promotiedatum Promovendus Doet 25 (vijf en twintig) exemplaren van het proefschrift en de stellingen bezorgen op het bureau van de CPE (artikel 27 lid 1  van de Procedureregels ter uitvoering van het Promotiereglement) CPE stuurt een exemplaar naar de leden van de CPE, het bestuur van de UvS, de leden van de beoordelingscommissie, de decaan van de faculteit, de besturen van alle faculteiten en overige leden van de faculteit voor zover zij daartoe schriftelijk de wens te kennen hebben gegeven (artikel 27 lid 2  van de Procedureregels ter uitvoering van het Promotiereglement)  
15. Ten minste 2 (twee) weken voor de promotiedatum CPE Legt op het bureau van de CPE een exemplaar van het proefschrift en de stellingen ter inzage (artikel 27 lid 3  van de Procedureregels ter uitvoering van het Promotiereglement)    

Fase 6

Wanneer?

Wie?

Wat?

Toelichting

Resultaat

16. Ten minste 2 (twee) weken voor de promotiedatum

 

 

 

 

 

17. Ten minste 2 (twee) weken voor de promotiedatum

CPE

 

 

 

 

 

 

Promotor

Geeft de promovendus aanwijzingen met betrekking tot de gebruiken en ceremonieën rond de promotieplechtigheid

 

 

 

 

Dient eventueel een verzoek bij de CPE in voor toekenning van het predicaat cum laude (artikel 34 lid 3  van de Procedureregels ter uitvoering van het Promotiereglement)

De promotieplechtigheid wordt van begin tot einde met de promovendus doorgenomen waarbij o.a. de aanspreektitels tijdens de plechtigheid ter sprake worden gebracht.

 

De beslissing over de toekenning van het predicaat vindt na het eerste deel van de vergadering van de Promotiecommissie op de dag van de promotie plaats(artikel 33 lid 3 b  van de Procedureregels ter uitvoering van het Promotiereglement).

 
18. Ten minste 1 (een) week voor de promotiedatum Promotiecommissie Organiseert de promotie, regelt de volgorde en tijdsduur van de opposities (artikel 29 lid 3  van de Procedureregels ter uitvoering van het Promotiereglement) De Promotiecommissie wordt voorgezeten door de voorzitter CPE of diens vervanger en bestaat verder uit de decaan van de faculteit en de leden van de beoordelingscommissie (artikel 29 lid 1  van de Procedureregels ter uitvoering van het Promotiereglement)  

Fase 7

Wanneer?

Wie?

Wat?

Toelichting

Resultaat

19. Promotiedatum Promovendus Verdedigt het proefschrift gedurende 1 (één) uur ten overstaan van de promotiecommissie in een openbare vergadering van de commissie in de aula van de UvS (artikel 8 Promotiereglement jo artikel 31 lid 1  van de Procedureregels ter uitvoering van het Promotiereglement).    
20. Promotiedatum Promotiecommissie Trekt zich na het eerste gedeelte terug en beslist of het doctoraat (met of zonder predicaat) zal worden toegekend. (artikel 33 lid 1  van de Procedureregels ter uitvoering van het Promotiereglement) Het doctoraat wordt toegekend indien de promotor dit voorstelt en niet tenminste de helft van de leden van de promotiecommissie zich hier tegen verklaart (artikel 33 lid 2  van de Procedureregels ter uitvoering van het Promotiereglement). Het doctoraat wordt met predicaat toegekend indien de promotor minstens twee weken voor de uiterlijke datum een schrijven hiertoe heeft gericht aan de CPE (zie stap 13) en  tenminste 2/3 (twee derde) van het aantal leden van de promotiecommissie zich hiervoor uitspreken (artikel 33 lid 3 b  van de Procedureregels ter uitvoering van het Promotiereglement) De CPE verleent het doctoraat (artikel 6 Staatsbesluit Promotie G.B. 1969, 104 jo. Artikel 3 lid 2 en artikel 5 lid 1c van het Besluit Universiteitsbestuur S.B. 1988, 32 en artikel 10 lid 1 Promotiereglement, S.B. 1990, 44)

 

Bijlagen:

  1. Promotiereglement
  2. Procedureregels ter uitvoering van het Promotiereglement, vastgesteld door de Commissie voor promoties en Eredoctoraten op 29 augustus 1990, bekrachtigd door het Bestuur van de Universiteit op 29 januari 1991 en in werking getreden op 1 februari 1991.
  3. CPE registratieformulier;
  4. Formulier beoordeling proefschrift en toelating tot de promotie;
  5. Formulier aanvraag promotiedatum;
  6. Model titel- en schutblad proefschrift.

Eredoctoraten
Op grond van artikel 5 lid 6 Universiteitswet (G.B. 1966, 78) jo. artikel 11 lid 2, artikel 3 en artikel 5 lid 1c van het Besluit Universiteitsbestuur (S.B. 1988, 32) wordt het doctoraat honoris causa (een eredoctoraat) door het Bestuur van de Universiteit verleend op voordracht van de faculteit en de Commissie voor Promoties en Eredoctoraten.

De voorwaarden voor de toekenning van eredoctoraten zijn vastgelegd in “ DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EREDOCTORATEN DOOR DE UNIVERSITEIT VAN SURINAME” van 3 mei 1993.

Bijlage:

1. DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EREDOCTORATEN DOOR DE UNIVERSITEIT VAN SURINAME vastgesteld door de Commissie voor Promoties en Eredoctoraten op 22 februari 1993 en gesanctioneerd door het Bestuur van de Universiteit op 3 mei 1993.

De Commissie voor Promotie en Ere Doctoraten (CPE) is als volgt samengesteld:

Voorzitter – Dr. A.W.E. Grünberg MD. MPH.
Secretaris – Mr.dr. M.A. Veira
Penningmeester – Dr. S.G.S. Vreden MD
Lid – Prof. A.R. Caram
Lid – Prof. S.B. Kroonenberg

De CPE houdt elke woensdag en vrijdag  spreekuur.  Op de woensdag van 12.00 -13.00 uur  v.m. en op de vrijdag van 11.00 -12.00 uur v.m. Afspraken voor ontvangst tijdens het spreekuur kunnen gemaakt worden op het telefoonnummer: 465558 # 2484. Via e-mail is de CPE te bereiken op: cpe@uvs.edu.