HERINSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2019-2020
Bacheloropleidingen
Faculteit der Maatschappijwetenschappen
Dagelijks van 08.30-12.00 uur

 

Studenten die zich voor het collegejaar 2019/2020 wensen her in te schrijven, moeten zich hier vooraf aanmelden.  

 

Donderdag 05 september 2019: Faculteit der Maatschappijwetenschappen
Bedrijfskunde.

 

Vrijdag 06 september 2019: Faculteit der Maatschappijwetenschappen
Psychologie.

 

Maandag 09 september 2019  : Faculteit der Maatschappijwetenschappen
Economie

 

Dinsdag 10 september 2019    : Faculteit der Maatschappijwetenschappen
Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde, Public Administration en Sociologie.

 

Om de wachttijd te verminderen mogen de bescheiden afgegeven worden en in de laatste week van september (ma. 30 sept. t/m vrij. 04 okt. 2019 tussen 08.30u-12.00u) opgehaald worden.

 

Plaats    : Gebouw 21 lokaal 1, Universiteitscomplex, Leysweg 86.

 

Her-inschrijvingsvoorwaarden:

In verband met de komende (her)inschrijving maakt de Faculteit der Maatschappijwetenschappen (FMijW) het volgende bekend:

1. Voltijdse studenten van alle bacheloropleidingen met als eerste inschrijfjaar 2014 of eerder kunnen zich niet meer her-inschrijven, e.e.a. conform art. 9 lid 1 sub c van het 2004 Bachelor Examenreglement. Eventuele her-inschrijving is slechts mogelijk met uitdrukkelijke toestemming van het Dagelijks Bestuur FMijW.
2. Voltijdse studenten van alle bacheloropleidingen met als eerste inschrijfjaar 201 5, 2016 en 2017 kunnen zich, conform het Bachelor Examenreglement 2015 art. 7 lid 1, alleen her-inschrijven op vertoon van hun B-I certificaat of verklaring van behaalde B-I vakken. Zij die nog openstaande vakken hebben, kunnen zich slechts her-inschrijven met toestemming van het Dagelijks Bestuur FMijW.
3. Deeltijdse studenten van alle bacheloropleidingen met als eerste inschrijfjaar 2015 of eerder kunnen zich, conform het Bachelor Examenreglement 2015 lid 7 lid 2, alleen her-inschrijven op vertoon van hun B-I certificaat of verklaring van behaalde B-I vakken. Zij die nog openstaande vakken hebben kunnen zich slechts her-inschrijven met toestemming van het Dagelijks Bestuur FMIJW.

De bescheiden die worden afgegeven zijn:
1.
Studentenpas 
2.
Stortingsbewijs van het inschrijfgeld collegejaar 2019/2020 ad SRD 1.850,-, te storten op de rekening van de Universiteit, onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 547.0129; S.P.S.B.: 107.090.810; D.S.B.: 42.84.712

 

Voor studenten met studiefinanciering van FSS (NOB) geldt:

Studenten die een aanvraag zullen doen voor studiefinanciering FSS (N.O.B.) dienen te voldoen:
• Bachelor: min. 10% van het inschrijfgeld (SRD 185,-)
Voorafgaand aan de her- inschrijving zal de student eerst een overeenkomst moeten tekenen met de Universiteit ten aanzien van de betaling van het resterend deel aan inschrijfgeld.

 

Voor Bachelor studenten geldt:

  • De mogelijkheid het inschrijfgeld in twee (2) gelijke termijnen te voldoen en wel als volgt.
    • De 1e termijn ad. SRD 925, – geschiedt bij de (her) inschrijving in augustus/september 2019, terwijl het stortingsbewijs van de 2e termijn ad. SRD 925,- tot uiterlijk 31 januari 2020 op het Bureau Studentenzaken moet worden aangeboden. Bij late termijnbetaling wordt er 10% van het termijnbedrag (SRD 92,50) administratiekosten in rekening gebracht.

 

ER ZAL GEEN RESTITUTIE VAN HET INSCHRIJFGELD PLAATSVINDEN

 

Bureau Studentenzaken, 15 augustus 2019

By Comments off augustus 19, 2019