“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, April 24, 2018
You are here: Home » Faculteit der Humaniora

Faculteit der Humaniora

Algemene informatie 

Inleiding

De Faculteit der Humaniora (FdHum) omvat drie disciplines:

 • Cultuurwetenschappen
 • Geschiedenis
 • Talen

Elke discipline kan sub disciplines omvatten. Elke discipline of sub discipline kan zowel bachelor-als masteropleidingen aanbieden.  Het curriculum van deze opleidingen  zijn gebaseerd op de  algemene onderwijsvisie van  de faculteit :

 • accurate, kritische academici / geesteswetenschappers opleiden die ook op Suriname georiënteerd zijn, die beschikken over voldoende  wetenschappelijke kennis en vaardigheden om nieuwe kennis te genereren;  die een attitude hebben om de ontwikkelingen  op het gebied van hun discipline bij te houden; en die multi-inzetbaar zijn in academische functies binnen hun discipline.

Om deze visie te bewerkstelligen heeft de FdHum  als onderdeel van haar curricula een onderzoeks-leerlijn ontworpen die geldt voor al haar bacheloropleidingen. Deze leerlijn  brengt de basiskennis en – vaardigheden op het gebied van onderzoek bij, en  bewerkstelligt het onderscheid tussen een wetenschappelijke en  een hbo-opleiding in de disciplines van de FdHum.

Een bachelorstudie aan de FdHum bestaat uit 3 studiejaren, en beslaat 180 ECTS (studiepunten). (Zie verder  bachelor examenreglement FdHum. art.2 . lid 2).  Een bacheloropleiding bestaat uit 2 fasen:

 • B-I fase van 60  ECTS : 1 cursusjaar;
 • B-II fase van 120 ECTS : 2 cursusjaren

 

De B-I fase is een basisjaar en beslaat  de zgn foundation courses  (onderzoeksleerlijn modules   : ondersteunende verplichte vakken,  en  algemene  hoofdvakken vakken die richtinggevend moeten zijn voor de keuze van de minor/special. Dit studiejaar is verplicht voor alle studenten ingeschreven aan de opleiding.

De B-II fase beslaat de zgn specials, en een minor.  De student kiest bij aanvang van het tweede studiejaar een  major, of special = 90 ECTS, en een minor van 30 ECTS .  Een major of special is een afstudeerrichting (zie ook onderwijsreglement art.5 lid 1).   Een minor van  30 ECTS behelst meestal    modules die een opleiding het karakter van een eindopleiding geven. Immers de minor behelst verdere specialisatie binnen één of meerdere subdisciplines, en is bij voorkeur gericht op de behoefte van de arbeidsmarkt.

Opbouw studiejaar

Een studiejaar is verdeeld in semesters. Elk semester kan  weer verdeeld  worden in twee blokken van 10 weken die elk 15 studiepunten kunnen opleveren  Elk blok beslaat 7  weken college , 1 collegevrije week en twee tentamenweken. (zie verder Onderwijsreglement art. 10).

Leerlijnen

Elke bacheloropleiding van de Fdhum kent naast richtingspecifieke leerlijnen een Onderzoeksleerlijn, en een studieloopbaanbegeleidingsprogramma. De onderzoeksleerlijn en het Studieloopbaan-begeleidingsprogramma zijn verplicht voor alle bachelor opleidingen.  De richtingspecifieke leerlijnen zijn uitgewerkt in het gedeelte van de studiegids waar er informatie wordt gegeven over de opleiding zelf. In dit algemeen gedeelte komen achtereen volgens aan de orde de Onderzoeksleerlijn en het Studieloopbaanbegeleidingsprogramma

Opbouw programma onderzoeksleerlijn

Studiefase en cursusonderdeel Verplicht Studiebelasting
Studiefase1
Cursusonderdeel Studievaardigheden

Methoden & technieken I

Wetenschapsfilosofie I

Van PS tot Bouwplan

 

Descriptieve statistiek

SPSS

 6 ects

6 ects

3 ects

6 ects

 

3 ects

3 ects

Studiefase2
Cursusonderdeel Methoden & Technieken II / linguistisch veldwerk

Wetenschapsfilosofie II

Wetenschappelijke schrijfvaardigheden

6 ects

3 ects

6ects

 

3 ects

Op 23 juli 2010 proclameerde de toenmalige minister van Onderwijs en Volksontwikkeling de Faculteit der Humaniora (FHum) en de Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen. De FHum oftewel de Faculteit die zich bezighoudt met de Geesteswetenschappen kent drie grote studierichtingen die elk weer onderverdeeld worden in de subrichtingen: Geschiedenis, Taal & Letteren en Cultuurwetenschappen.

Als onderdeel van de AdeKUS zal de Faculteit der Humaniora op de eerste plaats een instituut zijn dat in overeenstemming met de visie van de universiteit staat voor hoog gekwalificeerd geesteswetenschappelijk onderwijs, onderzoek en dienstverlening ten behoeve van een duurzame ontwikkeling van de Surinaamse maatschappij.

De FHum zal tegelijkertijd ook het gezicht van de Surinaamse maatschappij moeten helpen uitdragen. Zij moet een gezaghebbend instituut zijn dat wezenlijk bijdraagt aan de bevordering van een nationale Surinaamse identiteit en cultuur, en een voortrekkersrol hierin vervult, door:

 • ontsluiting van de culturen en de talen van Suriname door ze wetenschappelijk te onderzoeken, beschrijven en vast te leggen en
 • beschrijving en vastlegging van de Surinaamse geschiedenis vanuit een eigen Surinaams perspectief, na gedegen wetenschappelijk onderzoek.

 

Visie en missie FdHum

Deze visie leidt tot de volgende missie:

1. De FdHum te doen uitgroeien tot het gezaghebbende instituut in Suriname voor:

a. kwaliteitsstudies en –onderzoek in de geesteswetenschappen,

in het bijzonder in:

 •  de Surinaamse geschiedenis,
 •  de Surinaamse talen en literatuur en
 •  de Surinaamse cultuur.

 

b. dienstverlening op het gebied van de geesteswetenschappen.

2. De FdHum te doen uitgroeien tot het instituut dat met gezag kan inspelen op de behoeften van de Surinaamse maatschappij, voor wat betreft geesteswetenschappen.

De decaan van de Faculteit Humaniora is mevrouw dr. Renata de Bies.