“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, April 24, 2018
You are here: Home » Faculteit der Humaniora » Nederlands

Nederlands

ALGEMENE INFORMATIE BACHELOR NEDERLANDS

Noodzaak opleiding
Het Nederlands, de officiële taal van Suriname,  is al vanaf 1876 na een onderwijsresolutie de instructietaal in Suriname. Als gevolg hiervan ervaart de maatschappij  een grote behoefte aan kennis van die taal. Opleidingen Nederlands moeten voorzien in deze behoefte.

In Suriname wordt er Surinaams- Nederlands (SN) gesproken, een variant van het Nederlands, die in Suriname ontstaan is. Wetenschappelijke bestudering van het SN is  tot nu toe slechts fragmentarisch geweest,  en niet structureel.

Wetenschappelijke studies Nederlands zullen moeten bijdragen aan een wetenschappelijk verantwoorde beschrijving van het SN, die zal moeten leiden tot standaardisatie van het eigene in het Nederlands. Standaardisatie van het Nederlands, dat tot nog toe de instructietaal is in voornamelijk het lager-, primair en secundair onderwijs in Suriname, zal vruchten afdragen in vooral het lager onderwijs. Een eigen  Surinaamse norm van het Nederlands is niet alleen een bevestiging van een eigen identiteit, maar biedt de leerkracht ook een houvast, terwijl de leerling zichzelf kan herkennen in  en door de taal.

Doel opleiding

Het doel van de opleiding is tweeledig.

 • Vooropleiding Master Nederlands
 • Eindopleiding voor degenen die niet verder wensen te studeren

 

De Bacheloropleiding Nederlands is een vooropleiding Master, want de opgedane kennis en vaardigheden tijdens deze opleiding stellen de student in staat een masteropleiding Nederlands met succes te volgen.

Als eindopleiding voorziet het curriculum van de Bachelor Nederlands in een minor in communicatie wetenschappen die op de arbeidsmarkt gericht is, en aldus afgestudeerden van de opleiding bewapent met kennis en vaardigheden om als communicatiemedewerker emplooi te vinden bij het bedrijfsleven-, de overheid, en andere instituten. 

Leerdoelen:

 1. De student kennis en inzicht bieden in het vakgebied Nederlands, met inbegrip van analytische vaardigheden. Hierin worden onderscheiden: Taalkunde, Letterkunde, Taalbeheersing en Surinaams-Nederlands.
 2. De student een elementaire academische vorming bieden, met nadruk op de waarde van wetenschappelijke benadering, inzicht en theorie en
 3. De student leren probleemgericht om te gaan met theorie en verworven
 4. De student leren verworven inzicht(en) op een wetenschappelijke manier toe te passen.
 5. Het aanbieden van een gebalanceerd en evenwichtig programma

Eindtermen

Kennis en inzicht
De afgestudeerde bachelor:

 1. Beschikt over kennis van de taalkundige structuur van het Nederlands, de woordenschat ervan, en kennis van het hedendaagse Nederlands en de ontwikkeling ervan (i.h.b. het Surinaams-Nederlands) gelieerd aan taalkundige theorieën.
 2. Beschikt over basale kennis van, en inzicht in de inleiding tot belangrijke taalkundige theorieën, kernbegrippen, het apparaat, en de onderzoeksmethoden en -technieken van taal.
 3. Beschikt over een algemene oriëntatie in de talen van Suriname en heeft in verband hiermee basale kennis van sociolinguïstische theorieën.
 4. Beschikt over inzicht in de specifieke eigenschappen van literaire teksten, en basale kennis van, en inzicht in de inleiding tot belangrijke literaire theorieën, kernbegrippen, het apparaat, en de onderzoeksmethoden en -technieken. Heeft kennis van belangrijke literaire stromingen en literatuur van Suriname, en het Caraïbisch Gebied. Heeft kennis van literaire tradities van de taal.
 5. Beschikt over basale kennis van, en inzicht in de inleiding tot belangrijke theorieën m.b.t. taalbeheersing, kernbegrippen, het apparaat, en de onderzoeksmethoden en -technieken.
 6. Beschikt over globale kennis van wetenschapsfilosofische achtergronden van geesteswetenschappelijk onderzoek, gekoppeld aan vakinhoud, en heeft kennis van wetenschapsbeoefening binnen de discipline.

Vaardigheden
De afgestudeerde bachelor:

 1. Heeft de vaardigheid om literaire tradities toe te passen bij het analyseren van teksten.
 2. Heeft een goede taalvaardigheid in het Nederlands, zowel receptief als productief.
 3. Is in staat relevante wetenschappelijke teksten te lezen, analyseren en te interpreteren en een standpunt erover in te nemen.
 4. Kan effectief gebruikmaken van naslagwerken, en kan ICT-bronnen en wetenschappelijke databases raadplegen.
 5. Beheerst algemene, en gangbare onderzoeksmethoden en -technieken van de subdisciplines Taalkunde, Letterkunde en Taalbeheersing zodat een vervolgopleiding op masterniveau met succes gevolgd kan worden.
 6. Kan gegevens op een elementair academisch niveau verzamelen, analyseren, vergelijken en kritisch toetsen.
 7. Is in staat een coherente schriftelijke/mondelinge wetenschappelijke tekst op basaal niveau te produceren

Attitude
De afgestudeerde bachelor:

 1. Houdt vakliteratuur bij op het gebied van Taalkunde, Letterkunde, Taalbeheersing.
 2. Heeft een wetenschappelijke houding van kritische reflectie (op eigen verantwoordelijkheid) en analytisch denken, en is in staat een eigen oordeel te vormen over een object van studie.
 3. Waardeert taalvariatie, de talen van Suriname, en onderkent de rol van Surinaams-Nederlands in de Surinaamse gemeenschap.

Toelatingseisen

VWO-diploma
diploma van het Schakeljaar  (Maatschappijwetenschappen)
Colloquium Doctum (Maatschappijwetenschappen).

Meerwaarde opleiding

Naast de onderzoeksvaardigheden bijgebracht in modulen van de onderzoeksleerlijn die geldt voor de gehele faculteit, zal de opleiding door haar onderzoeksprojecten nieuwe kennis over Taal- en Letterkunde in Suriname beschrijven en vastleggen, en zo het curriculum van de opleiding aanpassen aan veranderingen in de maatschappij.
Voorts zal de opleiding:

met haar onderzoeksprojecten  in het bijzonder bijdragen aan verdere ontsluiting en beschrijving van Surinaamse talen, inclusief het SN, op alle niveaus van taalbeschrijving. Dit zal mede bijdragen aan standaardisering, de formele erkenning van Surinaamse talen; met de modules over de structuur van het Nederlands een beter inzichtgeven in de samenhang van de verschillende onderdelen van taalbeschrijving. De modules grammatica bijvoorbeeld, zullen aangeboden worden vanuit een semantisch (betreffende de betekenisleer) perspectief, om de student een beter inzicht geven in de structuur van de taal;

met het aanbod van modules linguïstiek (inclusief sociolinguïstiek), en het onderzoek dat erbij verricht wordt, zal de meertalige situatie in Suriname verder in kaart worden gebracht;

met het onderdeel Taalbeheersing bij de studierichting Taal, naast een bijdrage aan  mondelinge en schriftelijk correct taalgebruik, ook nog basis mondelinge taalvaardigheden zoals argumenteren, en debatteren bevorderen;

met een minor in communicatie (leerlijn Taal/ onderdeel taalbeheersing) voorzien in een behoefte aan wetenschappelijk opgeleide communicatie- medewerkers in Suriname.

Met haar modules Letterkunde en het onderzoek daarbij een canon samenstellen voor het VOJ.

Structuur van de Opleiding

De opleiding kent twee majors (specials) of afstudeerrichtingen: Taal en Letterkunde; en één minor die opleidt tot communicatiemedewerker. De student kiest één van de twee afstudeerrichtingen, terwijl de minor vooralsnog verplicht is voor alle studenten. De afstudeerrichting Taal beslaat 2 onderdelen: Taalkunde en Taalbeheersing. De richting Letterkunde is geen combinatie van subdisciplines.

STRUCTUUR OPLEIDING
Fase Jaar Onderdeel Modules ECTS
B-I

1e jaar

1 Onderzoeksleerlijn

&

Hoofdvakken

60
B-II

2e+3e jaar

 

 

2

Major (Special/

Afstudeerrichting

Onderzoeksleerlijn

Hoofdvakken

Taalkunde

Taalbeheersing & Com

Literatuur

 

60

 

3

Major

&

Minor

&

Thesis

Taalkunde

Taalbeheersing & Com

Literatuur

Modules Minor

 

 

 

60

 

Alle modules in de B-I fase zijn verplicht voor alle studenten. In dit jaar komen de meeste modules van de /onderzoeksleerlijn, en hoofdvakken aan de orde. Hoofdvakken zijn verplicht voor alle studenten. Zo is grammatica een hoofdvak, en alle modules grammatica zijn verplicht voor alle studenten, ongeacht de afstudeerrichting. Aan het begin van het tweede jaar kiest de student een major, special of afstudeerrichting. Binnen de afstudeerrichtingen komen er ook nog hoofdvakken aan de orde.

De afstudeerrichting weegt 60 ECTS, inclusief  de thesis die 15 ECTS beslaat,  terwijl de minor  de student 30 ECTS oplevert. Afstudeerrichting en minor bedragen samen 120 ECTS. De overige  60 ECTS (180-120) worden hoofdzakelijk besteed aan ondersteunende vakken, de zgn. foundation courses, en andere verplichte vakken.

Inhoudelijke structuur

De opleiding bestaat 3 grote leerlijnen:

 1. Een onderzoeksleerlijn
 2. Een leerlijn Taal
 3. Een leerlijn Letterkunde

De onderzoeksleerlijn is beschreven in het algemene gedeelte van de studiegids, omdat hij in grote lijnen verplicht is voor alle bacheropleidingen aan de FdHum. De onderdelen Wetenschapsfilosofie II en M&T-II verschillen per disipline, en zijn dus richtingspecifiek.

De leerlijnen Taal en Letterkunde zijn de richtingspecifieke leerlijnen van de bachelor Nederlands opleiding. De leerlijn Taal bestaat uit twee subleerlijnen: 1)taalkunde, 2) taalbeheersing. De subleerlijn taalkunde omvat twee onderdelen:  1) grammatica, 2) linguistiek. Het onderdeel grammatica behelst de structuur van de taal, op zinsniveau, woordniveau en klankniveau. Linguïstiek behuist zowel onderdelen algemene linguïstiek als onderdelen socio-linguïstiek.

De subleerlijn taalbeheersing omvat modules mondelinge en schriftelijke taalbeheersing en culmineert in de minor met modules communicatie.

De leerlijn letterkunde biedt basismodules (literatuurwetenschap), waarvan de kennis verder uigediept wordt in verdiepingsmodules die tijds-en plaatsgebonden zijn.

Afstudeerproject

Om af te studeren zal de student een scriptie moeten schrijven, die in totaal 15 ECTS weegt. Deze scriptie is een schriftelijk verslag van een eigen onderzoek, of deel van een groter onderzoek. Het eigen onderzoek heeft betrekking op een zelfgekozen thema binnen de gekozen major of afstudeerrichting. (cf bacherlorthesisreglement art 2.ev.). Voor verdere informatie afstudeerproject ( cf. Bachelorthesisreglement FdHum)