In het kader van het 50-jarig jubileum van de Anton de Kom Universiteit van Suriname op 1 november 2018 zijn er door het Bestuur sub- commissies in het leven geroepen om dit heugelijk feit te vieren. Een dezer is de subcommissie Infrastructuur, Symbolen en Naamgeving. Deze commissie heeft na afstemming met het Bestuur van de Universiteit gemeend om enkele bouwwerken en straten op de campus te vernoemen naar personen die een bijdrage geleverd hebben aan de universiteit.

De criteria om in aanmerking te komen zijn:

  1. Van algemeen onbesproken gedrag zijn (niet in aanraking gekomen zijn met politie en justitie);
  2. Tenminste 25 jaar zijn/ haar krachten gegeven hebben aan de universiteit;
  3. Een goede staat van dienst hebben;
  4. Een bijdrage geleverd hebben aan de wetenschap en ontwikkeling van de universiteit.

Per faculteit of instituut kunnen er maximaal 5 (vijf) voordrachten worden gedaan. Deze kunnen vergezeld van een motivatie tot uiterlijk dinsdag 24 juli 2018 worden gemaild naar info@uvs.edu.

Hierna vindt er een selectie plaats, die vervolgens aan het Bestuur zal worden gepresenteerd.

 

Met vriendelijke groet,

De subcommissie Infrastructuur,
Symbolen en Naamgeving

Leave a Reply