“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Monday, September 25, 2017
You are here: Home » Instituten » Intec

Intec

Instituut voor Toegepaste Technologie (Intec) is een relatief jonge organisatie die bezig is uit haar pioniersfase te komen en te groeien tot een volwaardig instituut binnen de AdeKUS, dat een leidende rol vervult voor toegepaste technologie in Suriname.

Het Instituut voor Toegepaste Technologie is het instituut voor toegepast technologisch onderzoek en dienstverlening van de Anton de Kom Universiteit van Suriname en is verbonden aan de Faculteit der Technologische wetenschappen.

Het instituut heeft vanaf 1 december 2008 zonder een directeur gefunctioneerd en in deze periode werd een deel van de taken verricht door de Voorzitter van de Instituutsraad. Deze periode heeft aangetoond de noodzaak van continuïteit van beleid, maar vooral ook van leiding van het instituut ter waarborging van het vertrouwen welke de wetenschappers, de faculteit FTeW en het Bestuur van de Universiteit hebben in Intec. Het is van groot belang voor de stabiliteit bij het uitvoeren van projecten.

Beleidsvisie en uitgangspunten

Het hoofddoel van het Intec is om ondersteuning en richting te geven aan de technologische ontwikkeling van de Surinaamse gemeenschap. Het Intec zal hieraan invulling geven door als kennis- en managementcentrum van technologie te functioneren en een katalysator te vormen in de relatie tussen de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), het bedrijfsleven en de overheid. Dit beleid voert Intec al sedert 2004.

De bovengenoemde visie is vastgelegd in het beleidsplan 2007-2010 en is deels gerealiseerd door het hanteren van de volgende specifieke uitgangspunten:

– het verrichten van wetenschappelijk en toegepast onderzoek en specifieke dienstverlening;
– het verstevigen van de samenwerking tussen de Universiteit, het bedrijfsleven en de overheid;
– het vergroten van de fysieke en menselijke capaciteiten van de FTeW;
– het ondersteunen van het praktisch onderwijs op FTeW.

De volgende vijf beleidsdoelen zijn geformuleerd voor de periode 2008-2010:

1. Versterken van de bestuurlijke en administratieve organisatie;
2. De eigen identiteit verder uitbouwen;
3. Verbeteren van de kwaliteit van de geleverde diensten;
4. Verbeteren van de interne en externe communicatie;
5. Versterken van de relatie met onderwijs en onderzoek.

Kennisclusters

Het Intec biedt multidisciplinaire kennis, brede ervaring en testfaciliteiten aan voor toegepaste technologische ontwikkelingen en innovaties op technisch en natuurtechnisch gebied. Door het multidisciplinaire karakter van de technologische ontwikkelingen in Suriname profileert het Intec zich door negen kennisclusters, zoals vastgelegd in het operationeel plan 2005:

1. Industrie en Automatisering;
2. Duurzame Energie;
3. Ruimte en Mobiliteit;
4. Mineralen en Materialen;
5. Primaire Sector;
6. Omgeving en Samenleving;
7. Natuur en Techniek;
8. Technologie en Innovatie;
9. Kennismanagement en -overdracht

Structuren en bemensing

De werkzaamheden van het Intec worden geleid door de directeur, de Coordinatiecommissie (CC), de Instituutsraad (IR) en de Raad van Toezicht (RvT). De RvT wordt benoemd door het bestuur van de Universiteit. De leden van de IR zijn Richtings- en Disciplinecoordinatoren van de Faculteit der Technologische Wetenschappen (voltijdse wetenschappers) en komen bijeen om het beleid van het Intec te bepalen. De IR komt nu op onregelmatige basis bijeen maar het streven is om dit te reguleren naar elk kwartaal. De CC bestaat uit de directeur, de voorzitter van de IR en een lid van de IR.

In juli 2009 is door de Instituutsraad besloten de leiding van het Intec te doen bestaan uit een directeur, bijgestaan door 2 coordinatoren voor dienstverlening en onderzoek. De invulling daarvan is nog niet helemaal geschied. Voor het specialistisch projectpersoneel wordt primair gerekruteerd uit de wetenschappers van de FTeW. In speciale gevallen worden ook specialisten van buiten de FTeW aangetrokken. Beide groepen worden op parttime basis verbonden aan het Intec voor een specifiek project.

Beleidsuitvoering

Het Intec was in de periode van 1 september 2008 tot 31 augustus 2009 betrokken bij een totaal van ruim 21 projecten van verschillende grootte. Het Intec maakt onderscheid in vier categorieen projecten:

– Onderzoek
– Dienstverlening
– Kennis
– Initiatieven

Onderzoeksprojecten

Dit betreft het verrichten van wetenschappelijk en toegepast technologisch onderzoek door docenten en studenten FTeW. Deze onderzoeken kunnen plaatsvinden in samenwerking met andere onderzoeksinstituten van de UvS of daarbuiten.

Dienstverlening

Het Intec gebruikt de beschikbare kennis, technologie en infrastructuur voor het verrichten van specifieke commerciële diensten voor klanten uit het bedrijfsleven. Deze diensten kunnen uitgroeien tot duurzamere samenwerkingsbanden.

Kennisprojecten

Commerciele kennisoverdracht wordt aangeboden door Intec aan klanten voor het (bij)scholen van personeel en dus het verhogen van de kwaliteit binnen het bedrijf. Ook hier zijn mogelijkheden voor duurzamere samenwerking.

Initiatieven

Dit zijn meestal projecten waar globale samenwerkingsverbanden worden aangegaan tussen Intec/FTeW/AdeKUS en een buitenstaande partner. Meestal is er nog geen specifieke inhoud gegeven aan de samenwerking en moet dat wederzijds bepaald worden.

Onderzoeksprojecten

Een van de belangrijkste taken van het Intec is het faciliteren en coordineren van nderzoek door de FTeW. Het Intec heeft relaties gelegd met zowel nationale (SFOB, LISP) als buitenlandse instituten (UNDP) om door samenwerking de technologische vernieuwing en kennisoverdracht te vergroten. Het Intec zal zich ook moeten specialiseren in intellectuele eigendomsrechten om de belangen van haar onderzoekers en partners veilig te stellen.

Het Intec heeft twee onderzoeksprojecten geinitieerd in 2008.

Dienstverleningsprojecten

Het Intec vervult hierbij de rol van intermediair tussen de FTeW en de buitenwereld en zorgt hierdoor voor gerichtere kennisontwikkeling, kennisoverdracht en een derde geldstroom voor het FTeW. In 2008 heeft het Intec zeven dienstverleningsprojecten geinitieerd.

Kennisprojecten

In dit verslagjaar heeft de richting Werktuigbouwkunde een aantal bedrijfscursussen verzorgd. Verder zijn er cursussen verzorgd voor diverse bedrijven, waaronder eotechniek, mineralendeterminatie en laborantentrainingen.

Voor Suralco wordt een multidisciplinaire training verzorgd (PORA-training) die doorloopt tot 2010.

Onderwijs

Het Intec heeft geen directe verantwoordelijkheid voor het onderwijs op de FTeW, maar heeft binnen zijn onderzoeksen dienstverleningsactiviteiten het onderwijs op de FeTW en de AdeKUS wel ondersteund middels het faciliteren van studenten, via het geven van (Post)-BSc-cursussen en via het betrokken zijn bij het eerstejaarscollege ‘Technologie en Samenleving’. Als onderdeel van zijn projecten heeft het Intec ruimte voor stage- en afstudeeronderzoeken voor studenten en biedt ook werkmogelijkheden voor studenten om praktische ervaring op te doen.

Het Intec heeft binnen zijn onderzoeksprojecten nog geen promotiemogelijkheden kunnen creeren ter versterking van de menselijke capaciteiten van de FTeW, maar dit blijft een belangrijk doel voor het instituut. Zo wordt wel genoemd de belangrijke bijdrage voor de totstandkoming van het VLIR-IUC-project vanuit het Intec.

Het Intec heeft ook verschillende bedrijfstrainingen verzorgd voor het bijscholen van personeel van o.a. Staatsolie, CIC , Surmac en Suralco.

Kwaliteit en upgraden van faciliteiten

Het Intec streeft ernaar om producten te leveren die voldoen aan internationale standaarden, maar dit is met de huidige faciliteiten nauwelijks mogelijk vanwege onvoldoende financiele middelen. De meeste onderzoeks- en ondersteuningsfaciliteiten (laboratorium-, constructie- en informatiefaciliteiten) die betrokken zijn bij projecten van het Intec worden beheerd door de richtingen van FTeW. Het Intec heeft deze faciliteiten deels (financieel) ondersteund. Het Intec is bezig met het formuleren van financieringsopties voor het verbeteren van alle laboratoria van het FTeW.

Publicaties en presentaties

Het Intec wil het publiceren en presenteren van wetenschappelijk onderzoek stimuleren. In het verslagjaar zijn binnen de projecten verslagen gepubliceerd en een afstudeerverslag. Er zijn echter geen andere documenten, gestoeld op werkzaamheden binnen het Intec, gepubliceerd.

Herkenbaarheid en samenwerking

Het Intec is in de verslagperiode bewust niet expliciet op de voorgrond getreden om zich te profileren als het instituut dat werkt aan de technologische ontwikkeling in Suriname. Wel is dit in de media binnen het FOB-project aan de orde gekomen. Het eigen logo van het Intec en het eigen e-mailadres intec@uvs.edu vergroten de herkenbaarheid binnen de Universiteit en naar buiten, maar steeds is duidelijk gebleken dat het Intec onderdeel is van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Het Intec heeft een hechte samenwerking met de verschillende richtingen binnen de FTeW. De relaties met de andere onderzoeksinstituten zijn tot nu toe beperkt gebleven tot het Celos en in mindere mate INWO.

Extern heeft het Intec ook goede relaties opgebouwd met een aantal bedrijven zoals Staatsolie, Moengo Minerals en Bouwbedrijf Van Kessel. Met de overheid is in de verslagperiode nauwelijks samengewerkt; met het ministerie van ATM is er enige samenwerking.

Toekomstplannen

In de beleidsnota staan de plannen van het Intec duidelijk geformuleerd. In de verslagperiode is een aantal doelen gerealiseerd van de beleidsnota en het Intec heeft inmiddels een vaste plaats verworven binnen de organisatie van de Universiteit. Het Intec wil in de nabije toekomst werken aan het beter gebruiken van de bestaande capaciteiten van het FTeW voor onderzoeks- en dienstverleningsdoeleinden. Er moeten meer mensen geinformeerd en gestimuleerd worden om samen met het Intec projecten te ontwikkelen.

Het Intec zal werken aan een betere informatiestroom naar de docenten en studenten van de FTeW en daarbuiten.

Er zal ook gewerkt worden aan de institutionele versterking binnen de FTeW door middel van onderzoeksprojecten die kunnen leiden tot MSc- of PhD-afstudeermogelijkheden, binnen de bestaande mogelijkheden zoals het VLIR-IUCproject. Deze institutionele versterking zal de capaciteit van de FTeW vergroten met als doel de banden tussen de FTeW en de samenleving te versterken.