“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, April 24, 2018
You are here: Home » Instituten » Universiteitsinstituut voor Kinderrechten

Universiteitsinstituut voor Kinderrechten

Het Universiteitsinstituut Kinderrechten (UK) heeft zich tot taak gesteld ‘een samenleving te ontwikkelen waarin de rechten van het kind als individu, als lid van de samenleving en als wereldburger worden versterkt’. Ondermeer door wetenschappelijk onderzoek, het vergroten van de kennis over kinderrechten en het verzorgen van trainingen. Haar manifest.

1.            Het Universiteitsinstituut Kinderrechten (U.K.)

1.1.       Missie en doel

Het Universiteitsinstituut Kinderrechten (U.K.) werd in november 2002 als een autonoom instituut binnen de Faculteit der Maatschappijwetenschappen geproclameerd met als missie: ‘een samenleving te ontwikkelen waarin de rechten van het kind als individu, als lid van de samenleving en als wereldburger worden versterkt’.

Belangrijke doelstellingen van UK zijn:

  1. het bevorderen c.q. beoefenen van (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van kinderrechten;
  2. het vergroten van de wetenschappelijke kennis m.b.t. kinderrechten;
  3. het verzorgen van gespecialiseerde trainingen die voornamelijk de ontwikkeling van kinderrechten in Suriname bevorderen;
  4. het ontplooien van activiteiten ter ondersteuning van het nationaal jeugdbeleid, en
  5. het bevorderen van de rechtspositie en rechtsbescherming van kinderen in Suriname.

Vertegenwoordiging in commissies, werkgroepen en conferenties (periode jan – okt 2011):

a.    Nationale Commissie Uitbanning Kinderarbeid (NCUK) vanaf laatste kwartaal 2009, maandelijks tenminste 1 keer van 12.30 tot 15.30, Min. ATM.

b.    Regional CARICOM/CICAD/OAS Integrated Interuniversity Drugsdemand reduction meeting, 2-4 mrt 2011, Jamaica

  • EU meeting with diplomats, EU Paramaribo, 7 April 2011
  • IGSR  symposium  Preventie en aanpak Kindermishandeling, 12 mei 2011
  • Master class  ‘ Als trauma geweld wordt’, IGSR  16 november 2011

De voorzitter woonde bovengenoemde activiteiten bij namens het instituut.

Activiteiten en projecten:

Uk heeft geen grote projecten uitgevoerd dit jaar. Door een misverstand staat het instituut al geruime tijd niet zichtbaar op de begroting van de universiteit en krijgt hierdoor ook geen middelen om activiteiten uit te voeren. Mede hierdoor draait het instituut op een laag pitje.

a.    De studenten van de faculteit zijn vaak terecht voor informatie m.b.t. de kinderrechten en putten dankbaar uit materiaal in het mini-documentatiecentrum. Er is echter geen vaste medewerker die de documentatie beheert, waardoor de informatie niet altijd toegankelijk is. Het UK streeft ernaar een digitale database te kunnen beheren te zijnertijd om alle info voor een breder publieke toegankelijk te maken.

b.    In Maart 2011 is een Pilot cursus Kinderrechten binnen het BA- programma van de studierichting Rechten verzorgd. De cursus was geïncorporeerd binnen het bestaande opleidingsonderdeel (vak ) Mensenrechten. Nagegaan zal moeten worden hoe een op zichzelf staand opleidingsonderdeel ontwikkeld en geïntegreerd kan worden binnen een der bestaande programma’s. Uiteraard is het belangrijk dat de faculteit UK als opleidingspartner voor die diensten honoreert.

c.    Project lobby draft wet kinderombudsbureau:  Het project lobby om de draft wet kinderombudsbureau door de Nationale Assemblee  goedgekeurd te krijgen is in oktober van start gegaan. Het Universiteitsinstituut voor Kinderrechten is van mening dat  de samenleving te vaak gefrustreerd en werkeloos toekijkt terwijl onze kinderen blootstaan aan diverse vormen van geweld en dit geweld blijft voortbestaan. Het is tijd dat wij als burgers van dit land het kindergeweld een halt toeroepen. Het instituut ziet het als haar verantwoordelijkheid om mensen bewust te maken wat voor situaties en omstandigheden in ons land tot geweld tegen kinderen gerekend worden en welke maatregelen van staatswege en vanuit de gemeenschap zelf (burgers, ouders, school,hulpverleningssector etc) kunnen voorkomen dat kinderen het slachtoffer worden van geweld. Een belangrijke constatering die het UK doet is dat het wettelijk raamwerk om op te treden tegen dit geweld vaak geheel ontbreekt, waardoor de mensenrechten van kinderen geschonden worden .

Dit project wordt momenteel  uitgevoerd zonder dat hier middelen voor verkregen zijn.

Activiteit uitgevoerd door het UK in samenwerking met het IGSR:

d.    Gastcollege ‘Het belang van het Kind bezien vanuit het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind’. Het Universiteitsinstituut voor Kinderrechten (UK) bood op 13 mei 2011in samenwerking met het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) een gastcollege aan ten behoeve van studenten van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen.  De inleider was prof. Mr. Jaap Doek.  Lokatie :  IGSR

Samenwerkingsverbanden

Het instituut bouwt samenwerkingsverbanden op met alle relevante organisaties op het gebied van de kinderrechten.

Genoemd kunnen worden (onder andere ):

i.    De Nationale Commissie Uitbanning Kinderarbeid (NCUK)

Vanaf eind 2009 tot heden participeert het instituut in deze commissie namens de universiteit van Suriname.  Vermeldenswaard is dat de commissie vanaf haar installatie een nationaal actieplan heeft ontworpen om het vraagstuk van kinderarbeid aan te pakken.  Een der voornaamste actiepunten is het doen van onderzoek naar  de situatie van kinderarbeid in Suriname teneinde beleidsmaatregelen te kunnen nemen om deze situatie op te heffen. Inmiddels heeft de commissie middels de toezegging van de UNICEF en een financiele bijdrage van het Ministerie van ATM een advertentie geplaatst tot het aantrekken van een consultant om een deel van het onderzoek te verrichten.  De vertegenwoordiger van ADEK in de commissie heeft een bijdrage mogen leveren aan de totstandkoming van het projectdossier en de Terms of reference die hiertoe vereist waren. Daarnaast is een persbericht geleverd voor de awareness met betrekking tot kinderarbeid. In deze commissie zijn vertegenwoordigers van de Overheid (het  Ministerie van ATM,  het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, het Ministerie van Regionale Ontwikkeling , het Ministerie van Justitie en Politie en het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling) alsook vertegenwoordigers van de werkgevers organisaties en de  ondernemers associatie samengebracht.

ii.    Het IGSR project Kindermishandeling. Kindermishandeling maakt deel uit van het breder probleem van geweld tegen en uitbuiting van kinderen. Mishandeling van kinderen is ook in Suriname een ernstig probleem.

iii.    Lidmaatschap van digitale netwerken via Linked in : Association for Childhood Education International, Defence Fund for Children International, etc.

Nieuwe samenwerkingsbanden moeten worden gelegd met overige instituten/afdelingen en organisaties binnen en buiten de universiteitsgemeenschap  voor zover relevant.

In het Bestuur van het Universiteitsinstituut voor Kinderrechten hebben de volgende personen zitting:

Mw. mr. drs. M. Lieuw Kie Song       (voorzitter)

Mw. mr. E. Ramdhan                       (penningmeester)

Mw. mr. R. Djokarto                          (lid)

Mw. mr. M. Chotoe                            (lid)

Mw.drs. Z. Lenting                             (lid)

 

Het Universiteitsinstituut voor Kinderrechten is bereikbaar op tel. 465558 toestel 493/494 en e-mail: uk@uvs.edu