“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, April 24, 2018
You are here: Home » Over Ons » Geschiedenis

Geschiedenis

1048Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS)

De Universiteit van Suriname is een geschenk van de Staten van Suriname aan de bevolking in verband met haar honderdjarig jubileum op 8 mei 1966. Er waren al wel vormen van hoger beroepsonderwijs, zoals de Geneeskundige school en de Rechtsschool en er werden ook verspreidover de tijd en naar behoefte cursussen voor de opleiding tot landmeter, apotheker, tandheelkundige en notaris georganiseerd, maar een universiteit was er niet. Daarvoor ging men naar het buitenland.

De Universiteit begon op 1 november 1968 met slechts een faculteit, namelijk de Surinaamse Rechtsschool die in de Faculteit der Rechtswetenschappen was opgegaan. Hoewel de Geneeskundige School ouder is dan de Rechtsschool maakt de juridische faculteit langer deel uitvan de universiteitsgemeenschap dan de medische faculteit.

De Geneeskundige School, Suriname ‘s oudste instelling voor hoger beroepsonderwijs, ging pas op 26 september 1969 in de universiteit op.

In 1971 werd het Natuurtechnisch Instituut [Natin] opgericht dat belast werd met de zorg voor het natuurtechnisch onderwijs op middelbaar niveau, met de voorbereiding van de Technische en de Natuur Technische faculteit en met de programmering van de bouw van het universiteitscomplex [de campus] aan de Leysweg.

In 1971 werden de eerste hoogleraren benoemd: vijf aan de juridische faculteit en vijf aan de medische faculteit. In het zicht van de naderende volkenrechtelijke onafhankelijkheid van Suriname en de te verwachtengrote behoefte aan hoogopgeleid kader werd al in 1974 besloten om aan de Universiteit van Suriname een faculteit der Sociaal Economische Wetenschappen toe te voegen. Ter voorbereiding hiervan werd in datzelfde ja ar het Sociaal Economisch Instituut opgericht. Op l november 1975 werd de faculteit geproclameerd. Vervolgens werd op 1 november 1976 de Technische Faculteit en op 1 november 1977 de Natuurtechnische Faculteit geproclameerd.

Op 25 februari 1980 namen militairen middels een coup de staatsmacht over. De universiteit werd gaande weg de intellectuele voorhoede van de revolutie; “het instrument van de nationale bevrijding”. In 1981 werd het Manifest Ontwikkelings Universiteit aangenomen. Dit manifest is de blauwdruk geworden volgens welke de universiteit in de daaropvolgende jaren zou worden ingericht en bestuurd.

Na de decembermoorden, waarbij onder andere drie docenten van de universiteit om het leven kwamen, werd de universiteit gedurende bijkans een jaar gesloten. In deze periode hebben veel docenten en administratieve medewerkers van het eerste uur zich blijvend van de universiteit afgewend.

Op 17 oktober 1983 vond de heropening plaats. Bij deze gelegenheid werden het nieuwe onderwijsprogramma, de nieuwe naam en het nieuwe embleem van de “Anton de Kom Universiteit van Suriname, afgekort Adekus, bekendgemaakt. Op 21 oktober 1983, vond de officiële overdracht en de opening van het nieuwe gebouw van de Centrale Bibliotheek van de Anton de Kom Universiteit plaats.

Het aantal faculteiten was bij de heropening teruggebracht van vijf naar drie en de structuur van de studie was gewijzigd. Er kwam een bachelor van vier jaar, waarvan het laatste halfjaar voor stage bestemd was. Er zou een Masters van twee jaar komen, maar die is nooit gerealiseerd. Het licentiaat, het kandidaat en het doctoraal van voor de sluiting werden afgeschaft. De Sociaaleconomische Faculteit en de Juridische Faculteit werden samengetrokken tot Faculteit der Maatschappij Wetenschappen [FMW]. De Technische en de Natuurtechnische Faculteit werden samengetrokken tot Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTW).

De reorganisatie van de universiteit werd wettelijk vastgelegd in het Academisch Besluit van 1986. Dat besluit regelt de invoering van de vierjarige bachelorstudie met gelijktijdige afbouw van de doctoraal en de licentiaatstudie.

De academische titel van \”bachelor of science\” werd ingevoerd en een drietal ondersteunende instituten werden opgeheven onder gelijktijdige invoering van twee nieuwe instituten, namelijk het Instituut voor Toegepaste Technologie [INTEC] en het Instituut voor Maatschappij Wetenschappelijk Onderzoek [IMWO]. In het collegejaar 1985 – 1986 werd een aanvang gemaakt met de studierichting Public Administration (bestuurswetenschap) binnen de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Met ingang van 1 augustus 1993 werd de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen verder uitgebreid met de studierichting Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde.

In 1996 werd de Faculteit der Medische Wetenschappen uitgebreid met de studierichting Fysiotherapie en de Faculteit der Technologische Wetenschappen met de studierichting Milieuwetenschappen. Met ingang van het collegejaar 1997/1998 is de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen andermaal uitgebreid met de studierichting Bedrijfskunde.

Na deze stormachtige uitbreiding van de jaren tachtig en negentig tellen de drie faculteiten thans samen vijftien studierichtingen en vierentwintig afstudeerrichtingen.

In het afgelopen academisch jaar 2008-2009 hebben de faculteiten zich bijzonder ingespannen om de curricula van hun bacheloropleidingen te evalueren en af te stemmen op de maatschappelijke vraag. Daarnaast zijn er ook voorbereidingen getroffen voor de invoering van een aantal masteropleidingen.