“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, April 24, 2018
You are here: Home » Studenten » Ongevallenregeling studenten

Ongevallenregeling studenten

Besluit Ongevallenregeling Studenten Adekus

Voor studenten die staan ingeschreven aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus) gelden specifieke vergoedingen bij ongeval, bij invaliditeit als gevolg van een ongeval en bij overlijden door een ongeval. De vergoedingen zijn vastgelegd in het Bestuit Ongevallenregeling Studenten van 7 augustus 2008.

Uitkering medische kosten t.g.v. ongeval (Rubriek A)

De Universiteit vergoedt medische kosten ten gevolge van een ongeval op de Universiteit tijdens college-uren. Verder vergoedt zij bovengenoemde kosten in geval het ongeval zich heeft voorgedaan binnen één uur na het verlaten van huis of kantoor (werkplek/stageplek) met de bedoeling naar de universiteit te gaan resp. voor het bereiken van de Universiteit en binnen één uur na het verlaten van de Universiteit met de bedoeling naar de huis (werkplek/stageplek) te gaan mits de kortst mogelijke weg werd gevolgd of indien deze niet kon worden gevolgd een andere meest korte weg.

Indien de student naar de werkplek/stageplek gaat moet dat tijdens kantooruren of openingsuren zijn.

Uitkering blijvende invaliditeit t.g.v. ongeval (Rubriek B)

De Universiteit keert éénmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval zoals in deze regeling omschreven gevallen.

Het uit te keren bedrag wordt bepaald aan de hand van en naar rato van het invaliditeitspercentage vastgesteld door een medische deskundige.

Uitkering overlijden t.g.v. ongeval (Rubriek C)

De Universiteit verstrekt aan de nagelaten betrekkingen een uitkering bij overlijden ten gevolge van een ongeval zoals in A omschreven.

Toepasselijkheid

De bovenstaande regeling is slechts van toepassing indien:

  • het ongeval niet aan eigen schuld te wijten is;
  • er geen sprake is van zelfmoord of een misdrijf;
  • de student niet uit andere hoofde reeds aanspraak maakt op een uitkering of vergoeding.

Indien er sprake is van een ongeval in de zin van deze regeling dient de student daar onverwijld doch binnen 24 uur na het gebeuren of de intrede melding van te maken bij het Bureau Studentenzaken met verstrekking van alle gewenste inlichtingen.

De melding zal geschieden tijdens reguliere kantooruren / openingstijden.

Indien het ongeval zich heeft voorgedaan in het weekend of op respectievelijk voor een met de zondag gelijkgestelde feestdag zal de melding op de eerstvolgende werkdag dienen te geschieden.

Om in aanmerking te komen voor (restitutie van kosten) de vergoeding in het kader van deze ongevallenregeling dient de student steeds de originele nota(s) afgegeven door een erkende arts of medische dienstverlener te overleggen.

De bedragen zijn:

  • Rubriek A: per geval maximaal 350.00 (SRD).
  • Rubriek B: per geval maximaal 3500.00 (SRD).
  • Rubriek C: Per geval maximaal 3500.00 (SRD).