Bezoek MULO-B  leerlingen (klasse 3 en 4) aan het Natuurkunde Laboratorium-AdeKUS

 

Onlangs brachten de leerlingen (MULO-B) van de R.D. Simonsschool een bezoek aan het Natuurkunde Laboratorium van de AdeKUS. Tijdens dit bezoek werden de leerlingen in de gelegenheid gesteld o.a. enkele natuurkunde proeven te doen. Practicum is een heel belangrijk onderdeel bij het vak Natuurkunde; het ondersteunt niet alleen de theorie, maar kan tevens voor verdieping zorgen en de leerlingen intrinsiek motiveren bewust voor dit vak of een technische vervolgstudie te kiezen.

 

Het lab heeft reeds meerdere malen leerlingen van voornoemde mulo school kunnen faciliteren. De vierde klas bezocht het lab in de maand mei en de derde klassen (2 groepen) in juli. De leerlingen werden door hun natuurkunde leerkracht dhr. G.Menckenberg ruim van te voren voorbereid op het practicum. Hij was gedurende de bezoeken ook als co-begeleider aanwezig.

 

Van 8:00 uur tot ongeveer 12:30 uur voerden de leerlingen onder toezicht van het lab personeel en de leerkracht diverse natuurkunde proefjes uit. Voorafgaand aan het practicum zelf werd een filmpje afgedraaid over ‘natuurkunde in het dagelijks leven’. Het doel hiervan was om leerlingen bewust te maken van het waarom van natuurkunde maar ook om ‘vorm en leven’ te geven aan de theorie en vele formules die ze ‘in de klas leren’. Na elke activiteit was er ruimte voor reflectie en discussie.

 

Gedurende de dag werden drie kleine experimenten in groepen uitgevoerd t.w.: ‘Bepaling van de dichtheid’, ‘Bepaling van de opwaartse kracht’ en ‘Metingen van grootheden m.b.t. elektriciteit’. De proefjes werden afgesloten met een demonstratie van serie en parallel geschakelde lampen. Het was een interactieve sessie waarbij de leerlingen de gelegenheid kregen om diverse scenario’s te toetsen en te verklaren o.b.v. hun theoretische kennis over elektriciteit. Voor elke proef waren de leerlingen verplicht hun meetwaarden en bevindingen te noteren in een meetrapport. De rapporten worden door de leerkracht gecorrigeerd en verder op school besproken met de leerlingen.

 

Ook dit jaar waren de leerlingen enthousiast. Enkele reacties: ”Het leren zal ik zelf kunnen doen maar zonder behulp van de meester zou ik echt veel fouten maken. Elektriciteit is mijn favoriete onderdeel en dankzij deze activiteit zal ik beter studeren. Dank u wel aan iedereen die het mogelijk heeft gemaakt voor deze dag”.” Het meemaken en zien vond ik wel bijzonder vooral bij elektriciteit: meestal wordt het getekend en om echt een serie, parallel en combinatieschakeling te zien was heel mooi. Vloeistoffen vond ik ook interessant vooral het stukje van de wet van Archimedes”.” Ik vind dit alles een hele leuke ervaring, ik vind het heel lief en ben heel dankbaar voor deze kans om zulke sommen in werking kunnen zien. Ik zeg niet dat ik alles van natuurkunde snap, maar ik snap zeker meer dan vooraf”.

 

Bij de leerkrachten waren het enthousiasme en dankbaarheid eveneens duidelijk merkbaar. Volgens de leerkrachten motiveerde het bezoek de leerlingen om kritischer te werk te gaan. Het simpele feit dat zij de gelegenheid kregen een bezoek te brengen aan de universiteit, vonden de leerlingen volgens hem al spannend. Verder gaf de leerkracht aan dat de instructies van de proeven duidelijk te volgen zijn door de leerlingen. Aangezien er op de muloschool gewerkt wordt aan een vast programma dat weinig practicum omvat, is het uitvoeren van proefjes tijdens het lab bezoek, een uitstekende manier om de experimentele kennis en ervaring van de leerlingen te verbreden. Ook worden de leerlingen gestimuleerd in groepsverband te werken. De leerkracht spreekt de hoop uit dat het ontvangen van leerlingen in het Natuurkunde Lab in de toekomst gestructureerd plaatsvindt zodat meerdere scholen kunnen participeren aan zo een activiteit.

 

Wat ooit als een verzoek van een ouder begon, lijkt nu uit te groeien tot een jaarlijks terugkerende activiteit. De studierichting Natuurkunde (FWNW) kan met tevredenheid terugblikken op een vruchtbare dag en is blij ook op deze wijze een bijdragen te kunnen leveren aan de vorming van de jeugd.

By Comments off september 6, 2022