BEZOEK PREMIER RUTTE AAN MANGROVE REHABILITATIE PROJECT TE WEG NAAR ZEE

 

In de samenleving is het alom bekend dat professor Sieuwnath Naipal van onze universiteit al zes (6) jaren bezig is met de uitvoering van een z.g. “Kwelder project” te Weg naar Zee (WnZ). Gelden werden ontvangen van hier te lande gevestigde eco-ondersteunende organisaties en vooral van de hier opererende dienstverleners in Oil en Gas van Staatsolie.

 

Op 28 juli is de regering van Suriname overgegaan om de AdeKUS formeel te belasten met de langjarige uitvoering van dit Mangrove rehabilitatie project te Weg naar Zee. Het deed ons erg veel eer aan om op dinsdag 13 september jl. opnieuw een hoge regeringsdelegatie o.l.v. onze president en de minister van BIBIS, te mogen ontvangen op dit project. Zij begeleidden een delegatie uit Nederland bestaande uit premier Mark Rutte, de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher tezamen met een lijvige handelsmissie.

 

Prof. Naipal toonde zich ingenomen met het bezoek van de hoge delegatie en gaf bij deze gelegenheid uitleg over hoe dit project in de afgelopen 6 jaren gegroeid is naar het huidig niveau en de huidige aanpak. Er zijn in het verleden veel experimenten uitgevoerd welke allen bijgedragen hebben tot de inzichten welke nu gehanteerd worden om dit project op verantwoorde wijze uit te voeren. Prof. Naipal is in de afgelopen weken ook zelf op oriëntatie geweest in Nederland en was blij te merken dat er daar diverse instanties zich hard maken over deze vorm van kustbescherming, waarin Mangrove rehabilitatie een centrale rol speelt. De instanties hebben allen hun medewerking toegezegd aan de professor.

 

Zoals alle hoge gasten tot nog toe was ook de Nederlandse Premier vol lof naar dit project toe en zeker ook naar de trekker ervan, prof. Naipal. Premier Rutte was erg ingenomen met de bewezen prestatie van deze methode van kustbescherming en zegde alle medewerking toe, indien ontbrekende expertise en technologie gewenst zou zijn en Nederland daarin een rol zou kunnen spelen. Prof. Naipal apprecieerde deze toezegging ten zeerste, daar uit deze samenbundeling van kennis en uitvoeringstechnologie er grotere stappen vooruit gezet kan worden dan tot nog toe het geval.

 

Samen met onze president en minister-BIBIS hebben de premier, zijn minister en enkele leden uit de handelsdelegatie, bij deze gelegenheid ook mangrovebomen geplant. Hiermee is het in korte tijd, dat er op 3-tal momenten, hele hoge gasten dit belangrijk project hebben aangedaan. Op zaterdag 2 juli is nl. de VN-Secretaris General, António Guterres, de 1e in de reeks geweest om dit project te bezoeken en een mangroveboom te planten.

 

Het Ministerie van Openbare Werken is erg content met de bewezen resultaten tot nog toe, daar de eenvoudige kleidam welke tot nog toe de bescherming bood aan de bewoners langs de kust, voor dat deel welke voorzien is van de Kwelders, niet meer onderhouden behoefde te worden. Dit in tegenstelling van de jaren daarvoor, waarbij het Ministerie vaker accuut moest ingrijpen bij calamiteiten van dambreuk, als gevolg van de toegenomen golfwerkingen van de zee.

De kosten voor dit deel zal ruim 26 Miljoen SRD bedragen, welke slechts een fractie is van een robuuste zeedijk zoals aangelegd te Coronie en Nickerie. Binnen dit bedrag zullen er tevens klimaatmonitoringsunits aangelegd worden, naast de reguliere monitoring van het aangelegd deel en de onderhoud ervan. De studierichting Infrastructuur van de universiteit is namens de AdeKUS verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project en de afdeling “Kust, Rivier en Natuurbeheer” doet de directievoering vanuit de opdrachtgever, het Ministerie van Openbare Werken.

By Comments off oktober 4, 2022