Certificaatuitreiking 2e cohort post-graduate cursus ‘Kinderbescherming’ voor sociaal-maatschappelijke werkers

 

Op 31 januari j.l heeft de certificaatuitreiking van de 2e cohort  van de post-graduate certificaatcursus ‘Kinderbescherming’ plaatsgevonden voor sociaal-maatschappelijke werkers. De cursus is aangeboden in het kader van een meerjarenovereenkomst tussen de UNICEF en Interfaculteit for Graduate Studies and Research (IGSR) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname welke gericht is op het voorkomen en terugdringen van geweld tegen kinderen in Suriname.

In de periode 27 juni – 8 december 2023 hebben 29 cursisten van verschillende ministeriële en niet-ministeriële organisaties deelgenomen aan de cursus, waaronder BUFAZ, BUFAZ Regio West, het Medisch Opvoedkundig Bureau, Justitiële Kinderbescherming, het Jeugdcorrectiecentrum, Slachtofferzorg, het Diakonessenhuis, het Mungra Medisch Centrum, de Pedologische Dienst, STICRIS, en andere organisaties

De noodzaak voor de cursus is gebleken uit de aanbevelingen van het rapport ‘Violence against Children’. Dit rapport is het resultaat is van een landelijk uitgebreid onderzoek naar de omvang en verschillende manifestaties van geweld tegen kinderen, welke in 2017 in opdracht van De Nationale Assemblee is uitgevoerd door de IGSR.

Het doel van deze cursus was het versterken van de capaciteit van sociaal-maatschappelijk werkers, en het verbeteren van geïntegreerde kwaliteitsdiensten, zowel op individueel als collectief niveau, die kunnen bijdragen aan de preventie  en gestructureerde hulpverlening aan kindslachtoffers van de verschillende vormen van geweld. Deze maatschappelijke werkers vormen een  belangrijke sleutelgroep in de dienstverlening aan kinderen die geweld ervaren. Specifieke kernthema’s zijn aan de orde gekomen bij de 3 modulen, zoals toepassing van het wettelijke kader in de praktijk in het belang van het kind, krachtwerk in psychosociale begeleiding, en praktische richtlijnen en tools voor monitoring van casemanagementpraktijken. Naast de inhoudelijke modulen is er een supervisie traject geweest, waarbij zowel de individuele als de groepsbenaderingen hebben geresulteerd in het maken van verbindingen in het traject van de hulpverlening. De persoonlijke ervaringen en belevingen waarbij er wijze lessen zijn geleerd en gedeeld als ervaringsdeskundigen hebben een enorme bijdrage geleverd aan de praktische kant van de cursus. Daarnaast heeft de cursus ook bijgedragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de cursisten op het gebied van opvoeding, het stellen van grenzen tussen werk en privé en het durven van stappen te ondernemen voor veranderingen.

In het verlengde van de certificaatcursus is er ook een masterclass georganiseerd voor directeuren, beleidsadviseurs, afdelingshoofden, en toezichthouders van de deelnemende organisaties met als doel het versterken van de bestuurlijke ondersteuning en monitoring van verbeterprocessen, die nodig zijn om de effectiviteit van de implementatie van Kinderbescherming te vergroten.

De IGSR tracht zoveel mogelijk bij te dragen aan de implementatie van onderzoeksresultaten van “evidence based” wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met andere organisaties.

 

 

By Comments off februari 6, 2024