Frequently Asked Questions (FAQ)

 

 • Betalen studenten van Bacheloropleidingen inschrijfgeld en of collegegeld?
  De studenten van de Bacheloropleidingen betalen alleen inschrijfgeld.

 

 • Betalen studenten van de Masteropleidingen inschrijfgeld en of collegegeld?
  De studenten van de Masteropleidingen betalen inschrijfgeld en collegegeld.

 

 • Wanneer sta je (her)ingeschreven als student?
  Nieuwe inschrijvingen geschieden als volgt:
  □ voldoen aan de toelatingseisen voor de gekozen opleiding
  □ storting/overmaking van inschrijfgeld en of collegegeld op één van de rekeningen van de AdeKUS
  □ alle documenten zijn ingeleverd t.b.v. de nieuwe inschrijvingen tijdens de reguliere

inschrijvingsperiode (bekendmaking op de website van de AdeKUS)
□ ontvangst van een AdeKUS kwitantie
□ ontvangst van studentenpas is ontvangen

Herinschrijvingen geschieden als volgt:
□ storting/overmaking van inschrijfgeld en of collegegeld op één van de rekeningen van

de AdeKUS
□ invullen van het inschrijfformulier
□ betaalbewijzen indienen bij het Bureau Studentenzaken tijdens de reguliere

inschrijvingsperiode (bekendmaking op de website van de AdeKUS)
□ ontvangst van een AdeKUS kwitantie en sticker aan de achterkant van de studenten pas

Voldoet de student niet aan het eerdergenoemde, dan staat de student niet (her)ingeschreven.

De bedragen voor het inschrijfgeld en collegegeld en de periode van (her)inschrijving worden bekendgemaakt door de AdeKUS op de website.

 

 • Wat zijn de gevolgen als de student zich niet herinschrijft?
  Indien de student in gebreke blijft zich her in te schrijven op uiterlijk de laatste werkdag van januari van het volgend collegejaar, is hij/zij van rechtswege uitgeschreven. Wederom inschrijven voor dezelfde of een andere opleiding is, conform artikel 9 lid 3 van bovengenoemde Inschrijvingsregeling en de op het moment van de inschrijving geldende vooropleidings-en toelatingseisen, het komend collegejaar in de reguliere inschrijvingsperiode mogelijk, indien er nieuwe inschrijvingen voor die studierichting zijn. Deze inschrijving is, een nieuwe inschrijving, u krijgt een nieuw studentennummer met het inschrijfjaar van de nieuwe inschrijving. Indien er voor de inschrijving een Numerus Fixus geldt, zal u zich (weer) moeten onderwerpen aan de toelatings- en selectieprocedure. Met betrekking tot de reeds behaalde cijfers is conform artikel 9 lid 6 van bovengenoemde Inschrijvingsregeling het op dat moment vigerend Examenreglement van de Faculteit van toepassing.

 

 • Ik heb alle vakken behaald (Bacheloropleiding) en moet alleen nog een thesis schrijven, waarom moet ik mij nog herinschrijven?
  Ingevolge artikel 8 van de Inschrijvingsregeling AdeKUS 2022 dient een student zich jaarlijks tijdens de reguliere inschrijvingsperiode voor het volgend studiejaar van een eerder aangevangen opleiding her in te schrijven. Indien de student zich uiterlijk de laatste werkdag van januari van het volgend collegejaar niet herinschrijft, is hij/zij van rechtswege uitgeschreven. Wederom inschrijven voor dezelfde of een andere opleiding is, conform artikel 9 lid 3 van bovengenoemde Inschrijvingsregeling en de op het moment van de inschrijving geldende vooropleidings-en toelatingseisen, het komend collegejaar in de reguliere inschrijvingsperiode mogelijk, indien er nieuwe inschrijvingen voor die studierichting zijn. Deze inschrijving is, een nieuwe inschrijving, de student krijgt een nieuw studentennummer met het inschrijfjaar van de nieuwe inschrijving. Indien er voor de inschrijving een Numerus Fixus geldt, zal de student zich (weer) moeten onderwerpen aan de toelatings- en selectieprocedure. Met betrekking tot de reeds behaalde cijfers is conform artikel 9 lid 6 van bovengenoemde Inschrijvingsregeling het op dat moment vigerend Examenreglement van de Faculteit van toepassing.

 

 • Ik heb alle vakken behaald (Masteropleiding) en moet alleen nog een thesis schrijven, waarom moet ik nog collegegeld betalen?
  Ingevolge artikel 4 van de Inschrijvingsregeling AdeKUS 2022 dient een ieder die gebruik wenst te maken van onderwijsvoorzieningen, examenvoorzieningen of voorzieningen van andere aard die de AdeKUS aanbiedt ten behoeve van onderwijs, ingeschreven te zijn als student. Naast het vastgesteld inschrijfgeld, dienen studenten aan een masteropleiding ook collegegeld te betalen. Collegegeld is veel meer omvattend dan alleen maar het mogen volgen van colleges. Het gaat ook om het mogen gebruik maken van andere faciliteiten zoals de bibliotheek, het betalen van begeleiders van buiten en in dienst van de AdeKUS, maar ook het gebruik maken van alle andere onderwijsvoorzieningen van de AdeKUS. De kosten die de universiteit maakt om deze voorzieningen in stand te houden c.q. aan te bieden moeten ten dele door de studenten worden opgebracht ongeacht of zij in het eerste jaar van hun studie zitten of nog slechts hun thesis moeten afronden en verdedigen. Er is daarom geen vermindering of vrijstelling van collegegeld mogelijk wanneer de student slechts bezig is met de afstudeerthesis.

 

 • Waarom moet het totaal bedrag nog betaald worden terwijl een student halverwege met de studie is gestopt?
  Het inschrijfgeld wordt vastgesteld en moet worden voldaan voor een volledig collegejaar lopende vanaf 01 oktober tot en met 30 september van het daaropvolgend jaar. Als tegemoetkoming mogen de studenten het bedrag in termijnen voldoen, maar uiteindelijk moet wel het volledig bedrag betaald worden.

 

 • Zal een student na het afhaken of wegblijven het inschrijfgeld toch moeten betalen als die zich na jaren weer inschrijft?
  Volgens artikel 12 van de Inschrijvingsregeling AdeKUS 2022 zal er door de AdeKUS niet tot inschrijving worden overgegaan als een student nog betalingsverplichtingen heeft van eerdere inschrijvingen jegens de AdeKUS.

 

 • Hoe schrijft een student zich in na uitschrijving van rechtswege of op eigen verzoek?
  Een inschrijving na uitschrijving wordt een nieuwe inschrijving. De student ontvangt een nieuwe studentenpas en een nieuw studentennummer.

 

 • Wanneer een student van een Masteropleiding zich uitschrijft zal die ook collegegeld moeten betalen?
  Aan de hand van wanneer de student zich wenst uit te schrijven zal die wel de betalingen van collegegeld moeten voldoen van de reeds verstreken termijnen (het inschrijfgeld moet volledig voldaan zijn bij de inschrijving).

 

 • Wat zijn de gevolgen als de student door de Faculteit wordt voorgedragen voor uitschrijving wegens het overschrijden van de studielimieten?
  Studenten die zijn uitgeschreven door het BvU op voordracht van de Faculteit wegens het overschrijden van studielimieten zoals aangegeven in de betreffende Examenreglementen, mogen zich na één collegejaar weer inschrijven voor dezelfde opleiding tijdens de reguliere inschrijvingsperiode, indien er nieuwe inschrijvingen voor die studierichting zijn. De inschrijving is een nieuwe inschrijving, de student krijgt een nieuw studentennummer met het inschrijfjaar van de nieuwe inschrijving en indien er voor de inschrijving een numerus fixus geldt zal de student zich (weer) moeten onderwerpen aan de toelatings- en selectieprocedure. Met betrekking tot reeds behaalde cijfers is het op dat moment vigerende Examenreglement van de Faculteit van toepassing.

 

 • Geldigheidsduur van onderwijseenheden van Masteropleidingen
  Ingevolge het Examenreglement Masteropleidingen is de geldigheidsduur van een afgeronde onderwijseenheid, 5 jaar na afronding hiervan. Dispensatie dient bij de Examencommissie van betreffende faculteit aangevraagd te worden. Voor nadere regels wordt naar de respectievelijke Examenreglementen van de faculteiten verwezen.