Grondwater zichtbaar maken op wereld waterdag

Wereld waterdag werd voor het eerst in 1993 uitgeroepen en sindsdien vieren we jaarlijks op 22 maart
deze dag, waarbij tegelijkertijd ook om aandacht wordt gevraagd voor de ruim 2 miljard mensen die
toegang tot schoon en veilig water ontberen. Het thema voor dit jaar is “Ground water, making the
invisible visible”. Op deze dag wordt onder meer aandacht gevraagd om actie te ondernemen om de
steeds stijgende waterproblemen aan te pakken en onze zoetwatervoorraden te beschermen en beter
te beheren.

Groundwater making the invisible visible
Met het thema dit jaar wordt extra aandacht gevraagd voor grondwater. Grondwater is een belangrijke
waterbron die voorziet in bijna de helft van al het drinkwater wereldwijd. Ongeveer 40% van het water
voor irrigatie in de landbouw is afkomstig van grondwater, terwijl 30% van al het water dat in de
industrie gebruikt wordt afkomstig is van grondwatervoorraden. Grondwater is verder belangrijk voor
het in stand houden van ecosystemen, het zorgt voor constante aanwezigheid van water in rivieren en
andere oppervlakte waterlichamen en voorkomt bodemdaling en binnendringen van zeewater in
kustgebieden.

Ondanks al deze belangrijke functies van grondwater blijft deze voor veel mensen een onzichtbare
hulpbron, waar de nodige aandacht en beschermingsactiviteiten voor ontbreken. Met dit thema wordt
wereldwijd ook aandacht gevraagd voor de activiteiten die de grondwatervoorraden in gevaar brengen.
Populatie en economische groei, alsook ongecontroleerde oververpomping leggen een extra druk op de
grondwatervoorraden, terwijl er steeds meer grondwatervervuiling wereldwijd wordt gerapporteerd.

Grondwater in Suriname
Suriname beschikt over grote hoeveelheden grondwatervoorraden die zitten opgeslagen in onder meer
de bekende Zanderij, Coesewijne en de A-sand aquifers (waterhoudende lagen in de bodem). De
grondwaterwinning in Suriname ten behoeve van drinkwater is gestart in 1933 met de winning te
Republiek, waarna in 1958 de winning werd uitgebreid met putten te WK plein in Paramaribo.
Hedendaags voorzien onze grondwatervoorraden meer dan 90% van de bevolking in de kustvlakte van
water in hun algehele behoefte en in mindere mate voor industrieel gebruik. In de Savanna gebieden
van ons land is grondwater uit de Zanderij aquifer ook verantwoordelijk voor het voorzien van water aan
de lokale kreken.

Bedreigingen voor zoetwater voorraden in Suriname
Ook in Suriname worden grondwatervoorraden bedreigd door onder andere verzilting van de
grondwaterproductie putten en verontreiniging van ondiepe grondwaterlagen. Grondwateronttrekking
kan bij overmatige onttrekking op zich ook negatieve effecten hebben zoals bodemverlaging. Extra
aandacht is vereist voor industriële activiteiten en het gevaar welke deze opleveren voor de kwaliteit
van waterbronnen. Olieboringen zijn samen met kwikverontreiniging uit de kleinschalige goudmijnbouw
op het moment de meest actuele bedreigingen voor verontreiniging van onze zoetwatervoorraden. Om
de impact op grondwater te beheersen is het daarom belangrijk om maatregelen te treffen om onze
grondwatervoorraden te beschermen. Wetgeving is hierbij een belangrijk instrument. Het Waterforum
Suriname roept de autoriteiten van Suriname op om met name de wet betreffende boringen en
onttrekken van grondwater (Grondwaterwet) en de wet ter bescherming van grondwaterwingebieden
(Wet Grondwaterbeschermingsgebieden) spoedig te realiseren. Hierbij wordt ook speciale aandacht
gevraagd om de effecten op het ondergronds milieu en de waterkwaliteit in kaart te brengen. Dit
ondergronds milieu bevat namelijk onder andere de zoetwaterreserves van ons land, welke een bron
van onschatbare waarde is.

Stichting Waterforum Suriname is een NGO die zich sedert 2012 inzet voor duurzaam beheer van onze
waterbronnen. (waterforumsuriname@gmail.com)

By Comments off maart 22, 2022