12 dec 2017

Bacheloropleiding in Onderwijs- en Pedagogische Wetenschappen

JHINKOE RAI, Gita MSc.

Description

Research

De opleiding

De studierichting leidt als enige in Suriname op tot onderwijskundige en pedagogische bachelorwetenschappers voor het bekleden van academische posities in de maatschappij.

Haar afgestudeerden zijn in staat om wetenschappelijke en maatschappelijke problemen kritisch te beoordelen en om weloverwogen keuzes te maken bij het analyseren van vraagstukken binnen het domein van leren en ontwikkelen, om te komen tot duurzame oplossingen.

Deze studie is geschikt voor personen die passie hebben voor het onderwijs of willen bijdragen aan het oplossen van opvoedings- en diverse sociaal- maatschappelijke vraagstukken. Na deze opleiding bestaat ook de mogelijkheid om zowel in Suriname als het buitenland een Master opleiding te volgen.

OPLEIDINGSPROGRAMMA

Het eerste bachelorjaar (60 cp)

In het eerste studiejaar (de B-l fase) worden inleidende en ondersteunende vakken aangeboden. Het programma omvat inhoudelijke oriëntaties in de basisdisciplines van de twee afstudeervarianten Onderwijskunde en Pedagogiek. Een oriëntatie op de methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek binnen de basisdisciplines is ook onderdeel van het programma. Enkele ondersteunende vakken zijn bedoeld als wetenschappelijke oriëntatie in de sociale wetenschappen en als bewustmaking voor de eigen geaardheid van de Surinaamse samenleving. De student kan in de B-I fase minimaal 60 sp behalen.

Het tweede en het derde bachelorjaar (120 cp)

Vanaf het tweede studiejaar (de B-II fase) kan de student minstens de overige 120 cp behalen. In deze fase moet de student een afstudeervariant (major) kiezen. Naast de verplichte vakken van de major dient de student aanvullende (keuze)vakken te volgen om het totaal van 180 cp’s te verkrijgen.

De onderwijs- en overdrachtsvormen vinden plaats middels hoor- en werkcolleges met interactieve werkvormen. Een kritische studiehouding, zelfwerkzaamheid en actieve participatie van de studenten tijdens de colleges is belangrijk voor een vlot verloop van de studie.

OPLEIDINGSTRAJECT
STUDIEJAAR
ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN
ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN

JAAR1

60

0

JAAR2

60

0

JAAR3

42 (vakken inclusief thesis)

18

NA DE OPLEIDING

Afstudeervariant (major) Onderwijskunde

De afgestudeerde O&P’er met major Onderwijskunde kan ondersteunende functies bekleden in organisaties en instituten die werkzaam zijn op het gebied van het formeel, informeel en non – formeel onderwijs. Verder kunnen afgestudeerde O&P’ers met major Onderwijskunde diverse functies bekleden op het brede terrein van de opvoeding, vorming en educatie, zowel in de profit, als in de non – profitsector, door met gebruikmaking van wetenschappelijke inzichten en methoden, bij te dragen tot de vormgeving en verbetering van opvoeding en onderwijs.

Afstudeervariant (major) Pedagogiek

De afgestudeerde O&P’er met major Pedagogiek levert een bijdrage aan veranderingsprocessen in het gedrag van kind en ouder. Ontwikkelingsproblemen van kinderen en taxatie van problemen in opvoedingssituatie vormen belangrijke taken van de pedagogen. Het werkterrein van de pedagoog ligt op het gebied van instellingen die werkzaam zijn op het terrein van opvoeding en de psychische gezondheid van het kind. Potentiële werkterreinen: voorlichtingsbureaus over opvoeding, kinderdagverblijven, jeugdcellenhuis, justitiële kinderbescherming, medisch opvoedkundig bureaus, jeugd- opvoedingsgesticht, internaten en instellingen voor hulpverlening.

BSc-afgestudeerden van de studierichting OPW kunnen zich ook inschrijven op aansluitende (wetenschappelijke) masteropleidingen. Mastersstudies die aangeboden worden door de Anton de Kom Universiteit zijn:

  • Public Health
  • Research Methods
  • Master in Sustainable Development (MERSD).

TOELATINGSEISEN

De bacheloropleiding Onderwijs- en Pedagogische Wetenschappen heeft als toelatingseis:
1. Een diploma van het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO); of
2. Een certificaat van het Universitair Schakeljaar of
3. Een verklaring van de behaalde Colloquium Doctum toets

DOWNLOADS

Vragen? Neem dan gerust contact op met 

Studierichting Onderwijs- en Pedagogische Wetenschappen

Universiteitscomplex
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2496
E-mail: gita.jhinkoerai@uvs.edu

By Comments off december 12, 2017