12 dec 2017

Bacheloropleiding in Economie

RAMPERSAD, Aroena

DE OPLEIDING

De opleiding Economie kent de varianten Algemene Economie (AE) en Bedrijfseconomie (BE).

De opleiding Economie stelt zich ten doel:
• studenten op te leiden die kennis en inzicht bezitten in de relevante economische theorieën;
• studenten op te leiden om elementair wetenschappelijk  onderzoek te verrichten naar algemeen economische en bedrijfseconomische vraagstukken en daardoor ondersteuning te bieden aan de ontwikkeling van het economisch beleid;
• studenten een kritische houding aan te leren teneinde ontwikkelingen in het beroepenveld en de economische wetenschap te kunnen volgen;
• studenten op te leiden die zowel zelfstandig als  in teamverband kunnen functioneren;
• studenten voor te bereiden op een Masteropleiding.

 

OPLEIDINGSPROGRAMMA

De Bachelor graad (BSc) wordt verkregen bij het behalen van 180 studiepunten (sp). Deze 180 sp worden verdeeld over drie studiejaren (nominaal) resp. fase B-I (1 jaar) en fase B-II (2 jaren).

In fase B-I worden er inleidende en ondersteunende vakken aangeboden. In deze fase wordt de student de mogelijkheid geboden om 60 sp te vergaren.

Na fase B-I wordt aan de student de mogelijkheid geboden om te kiezen tussen de varianten Bedrijfseconomie en Algemene Economie, die hem in staat stelt de overige 120 sp te behalen voor het succesvol afronden van de Bachelor studie.

 

OPLEIDINGSTRAJECT

STUDIEJAAR
ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN
ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR 1
60
0
JAAR 2 AE
BE
60
60
0
0
JAAR 3 AE
BE
42
42
18
18

 

NA DE OPLEIDING

De Bacheloropleiding Economie is primair erop gericht de studenten voor te bereiden op het volgen van een Masteropleiding binnen het vakgebied.

Na de Bachelor of Science opleiding Economie is de afgestudeerde verder in staat tot:
• weergeven en interpreteren van relevante economische theorieën;
• toepassen van relevante economische theorieën in maatschappelijke situaties en in de besluitvorming binnen organisaties;
• toepassen van academische vaardigheden om in een eenvoudige probleemsituatie, binnen de varianten Bedrijfseconomie of Algemene Economie, de stappen te onderscheiden die leiden tot het aandragen van oplossingen;
• zowel zelfstandig als in team verband verrichten van wetenschappelijk onderzoek binnen de  varianten Bedrijfseconomie of Algemene Economie;
• ondersteunen van het beleid en leveren van bijdragen aan beleidsontwikkeling op 1 van bovengenoemde vakgebieden;
• effectief functioneren, zowel zelfstandig als in teamverband, als econoom op Bachelor niveau;
• schriftelijke en mondelinge communicatie met zowel professionals als niet-professionals;
• reflectie op de eigen denkbeelden en zelfsturing naar een verantwoordelijke academische professional.

Werken na de Studie

De opleiding Economie leidt de student op om in managementteams te kunnen functioneren, voor managementfuncties in het bedrijfsleven, bij de overheid of andere organisaties. Hij/zij kan dan:
• in teamverband de economische processen binnen een bedrijf, de overheid of andere organisaties voorbereiden, uitvoeren en beoordelen;
• in teamverband  probleemgebieden identificeren en oplossingsgericht onderzoek doen;
• probleemgebieden in internationaal perspectief plaatsen;
• in teamverband werken  aan projecten  binnen een bedrijf, de overheid of andere organisaties;
• ondersteuning bieden aan het management.

 

TOELATINGSEISEN

Tot de opleiding Economie worden toegelaten:
• houders van een bij wet erkend diploma V.W.O. of daaraan gelijkgesteld met de vakken Wiskunde, Economie I  en Economie II;
• geslaagden van de Propedeuse opleiding (schakeljaar van de AdeKUS) met de vakken Wiskunde, Economie I  en Economie II;
• geslaagden van de Colloquium Doctum toets (Economie)
Microsoft Office product “Excel” wordt sterk aanbevolen.

 

DOWNLOADS

Brochure Bacheloropleiding in Economie 2024
Studiegids Bacheloropleiding in de Economie 2023/2024

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

OPLEIDING ECONOMIE

Universiteitscomplex | Gebouw 6.1
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 3850 of 3851
E-mail: r.dwarka@uvs.edu

By Comments off december 12, 2017