2 nov 2022

Masteropleiding Nederlands

SNO, Mahalia MSc.

Taal bestaat bij de gratie van variatie Dr. Renata de Bies

DE OPLEIDING

De Masteropleiding Nederlands (MA Nederlands) is een van de masteropleidingen van de Faculteit der Humaniora (FdHum). Deze masteropleiding onderscheidt zich van andere studies Nederlands in Suriname door de wetenschappelijke oriëntatie ervan. Bij het ontwerpen van het curriculum voor de opleiding is hiermee rekening gehouden.

De MA Nederlands leidt op een professionele manier studenten op tot wetenschappers, op het gebied van de Nederlandse taal in al haar domeinen/facetten. Afgestudeerden kunnen emplooi vinden in het bedrijfsleven, bij de overheid en in andere organisaties. Ook kunnen zij zich verder bekwamen in hun vakgebied door een promotietraject te volgen.

Studenten die willen bijdragen aan de ontwikkeling van de Surinaamse samenleving, vertrekkend vanuit de kansen die ze krijgen met het Surinaams-Nederlands, de andere Surinaamse talen en de Surinaamse cultuur in het algemeen, zijn bij deze Masteropleiding Nederlands op de juiste plek.

OPLEIDINGSPROGRAMMA

De MA Nederlands bestaat totaal uit 120 ECTS, verdeeld over drie jaren. De ondersteunende vakken en de hoofdvakken beslaan samen 70 ECTS.  Het afstudeerproject, de Masterthesis, is onderdeel van de afstudeerrichting en omvat 20 ECTS. Als voorbereiding op de Masterthesis dient de student eerst het vak Thesisplan (10 ECTS) af te ronden. De resterende 20 ECTS worden toegekend aan de afstudeerrichtingen (Taalkunde, Taalbeheersing en Communicatie, Literatuur).

Het eerste jaar beslaat de ondersteunende vakken en een deel van de hoofdvakken. De ondersteunende vakken hebben alle tot doel bij te dragen aan de onderzoeksvaardigheden van de student. Alle studenten van de Masteropleiding Nederlands zijn verplicht de ondersteunende modules en de hoofdvakken te volgen. Daarna bestaat de mogelijkheid tot specialisatie.

Het didactische concept van de Masteropleiding Nederlands is activerend onderwijs. De student staat hierbij centraal. Als onderwijsmethoden worden vooral gehanteerd: hoor- en werkcolleges, discussies, presentaties en referaten. In de werkcolleges worden studenten zoveel als mogelijk actief betrokken bij de colleges. In de werkcolleges worden er opdrachten gegeven, waardoor er tussentijds getoetst kan worden of de vereiste kennis en het inzicht verworven zijn. Deelname aan de werkcolleges is dus dringend gewenst.

OPLEIDINGSTRAJECT
Vakken Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3
Ondersteunende vakken 15 ECTS
Hoofdvakken 25 ECTS 30 ECTS
Afstudeerrichting 5 ECTS 10 ECTS
Keuzevakken 5 ECTS
Thesis 30 ECTS
Totaal 40 ECTS 40 ECTS 40 ECTS
NA DE OPLEIDING

Na succesvolle afronding van de Masteropleiding Nederlands ontvangt de student de titel Master of Arts (MA).

Werken na de studie
Een masteropleiding Nederlands maakt je breed inzetbaar. Afgestudeerden kunnen emplooi vinden in het bedrijfsleven, bij de overheid en in andere organisaties. Ze kunnen onderzoek doen naar de Surinaamse talen en zich ook binnen (overheids)organisaties inzetten op het gebied van taalbeheersing en communicatie. Daarnaast kan de afgestudeerde Masterstudent – met pedagogisch-didactische bekwaamheid – zijn/haar kennis delen en zo de bacheloropleiding ondersteunen.

Verder studeren
Afgestudeerden kunnen ook een PhD-traject Nederlands ingaan. FdHum is een samenwerking aangegaan met universiteiten in het buitenland. Met de buitenlandse docenten (Nederland en België), die modules op de masteropleiding zullen verzorgen, zijn afspraken gemaakt hieromtrent.

TOELATINGSEISEN

De toelatingseis voor de Masteropleiding Nederlands is een wetenschappelijke BA-Nederlands diploma. Ook studenten die een mo-B diploma afstudeerrichting Nederlands van het IOL hebben, komen in aanmerking voor deze opleiding.

Downloads:

Vragen? Neem dan gerust contact op met

OPLEIDING MASTER NEDERLANDS

Universiteitscomplex
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2433/2387
E-mail:  ma-nederlands@uvs.edu