Op het Bureau van de Universiteit bestaat er plaatsingsmogelijkheid voor een

Manager Finance & Control

 

Doel van de functie:

 • De Manager Finance & Control heeft als leidinggevende de verantwoordelijkheid in het ondersteunen, adviseren en faciliteren van het primair proces op het Finance en Control vakgebied;
 • Heeft als MT lid mede verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van het strategisch organisatiebeleid en ontwikkelt als afgeleide hiervan het strategisch Financieel en control beleid door beleidsvoorstellen bij de Directeur aan te dragen;
 • Heeft tevens een toezichthoudende rol, met name bij het navolgen van de vastgestelde financiële procedures, en is verantwoordelijk voor optimaal ondersteunende systemen en processen.

 

Functie-inhoud:

 • Draagt bij aan het strategisch organisatiebeleid en formuleert strategische financiële doelstellingen ten behoeve van de realisatie van de organisatiedoelstellingen;
 • Doet beleidsvoorstellen aan de Directeur van het Bureau en vertaalt deze na goedkeuring, naar tactische en operationele financiële beleidsplannen;
 • Ziet toe op alle relevante financiële, projectmatige-  en controlerende processen zoals: maandafsluitingen, kwartaalrapportages, jaarrekening, tussentijdse forecasts, planning, riskmanagement, bedrijfseconomische analyses en het begrotingsproces;
 • Ziet toe op een verantwoorde uitvoering van het planning & control cyclus van de bedrijfsprocessen binnen de organisatie van de AdeKUS en onderneemt tijdig actie bij gesignaleerde afwijkingen;
 • Ziet toe op een adequate informatievoorziening, bedrijfsvoering en financieel beheer;
 • Zorgt voor een optimale inrichting van de afdeling en draagt zorg voor de interne beheersing van alle administratieve- en financiële processen, waaronder ook de projectbeheersing;
 • Verzorgt liquiditeitsprognoses en cashmanagement en rapporteert tijdig hierover;
 • Stelt KPI’s (Kritieke Prestatie-indicatoren) op en bewaakt deze;
 • Signaleert knelpunten in de uitvoering en onderneemt verbeteracties;
 • Informeert en adviseert de Directeur van het Bureau gevraagd en ongevraagd ten aanzien van Finance & control -aangelegenheden.

 

Functieprofiel:

 • Een afgeronde Masteropleiding in het vakgebied Accountancy en minimaal 5 (vijf) jaren ervaring met een trackrecord als leidinggevende op het vakgebied;
 • Ruime ervaring met strategieontwikkeling;
 • Recent gepensioneerde personen die voldoen aan de functievereisten, met werkervaring op leidinggevend niveau, worden aangemoedigd te solliciteren
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
 • Een op verbetering gerichte attitude;
 • Samenwerkingsgericht en teamspeler;
 • Onafhankelijk en objectief;
 • Kritisch en resultaatgericht.

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een CV kunt u uiterlijk 19 december 2023 richten aan mevr. drs. M. E. Achthoven, HR Manager, BAK-gebouw, Universiteitscomplex – Leysweg of per email recruitment@uvs.edu

By Comments off december 5, 2023