“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, April 24, 2018
You are here: Home » Maatschappij » Bedrijfskunde

Bedrijfskunde

20160311_104247 (1)Inleiding 

 

De opleiding Bedrijfskunde is in november 1997 aan de Universiteit van Suriname van start gegaan en heeft als uitgangspunt het op professionele wijze opleiden en begeleiden van wetenschappelijk kader ter versterking van het management in organisaties en bedrijven in Suriname. Het is van eminent belang dat bedoeld academisch kader praktijkproblemen van organisaties en bedrijven vanuit verschillende wetenschappelijke inzichten analyseert waarbij een multidisciplinaire en interdisciplinaire aanpak noodzakelijk is. Een oriëntatie op het toekomstig werkveld is hierbij een must. Door middel van de module bedrijfspraktijk wordt hier invulling aan gegeven.

Visie

De studierichting Bedrijfskunde is een kennis- en vormingsinstituut dat bijdraagt aan nationale en internationale ontwikkeling vanuit een academische kijk op mens, bedrijf en maatschappij in de wereld; een kennis- en vormingsinstituut, dat in hoge mate opereert vanuit een academische en professionele rolvervulling en vanuit strategische allianties, die zowel landelijk als internationaal zijn uitgebouwd en worden onderhouden.

Missie

Bijdragen aan de ontwikkeling van wetenschap om het professioneel ondernemerschap te ondersteunen, waardoor de concurrentiekracht van het bedrijfsleven in de bestaande & nieuwe markten en de economische orde zich vergroot.

Algemene Doelstelling

Het vormen van wetenschappelijk management kader dat in staat is om op academisch verantwoorde wijze in uiteenlopende sectoren en op verschillende niveaus leiding te geven aan en onderzoek te doen in de bedrijfsvoering.

Beroepsprofiel

De Bachelor  of Science  Bedrijfskunde (Business Management)  kan op wetenschappelijke basis:

Ondersteuning bieden aan de leiding van een bedrijf /organisatie en adviseren o.m. op de volgende werkterreinen binnen een bedrijf/organisatie :

Human Resource Management
Marketing Management
Logistiek Management
Finance en Accounting Management

Eindtermen

Binnen onze opleiding bedrijfskunde hanteren we de volgende 9 eindtermen:

1.Afgestudeerden kunnen conceptuele en methodologische principes van de wetenschap bedrijfskunde reproduceren en toepassen.
2.Afgestudeerden zijn in staat om relevante informatie uit verschillende bronnen en deelgebieden van de bedrijfskunde te verzamelen en te interpreteren.
3.Afgestudeerden zijn in staat om individueel en als onderdeel van een team te werken.
4.Afgestudeerden zijn in staat om informatie, ideeën, resultaten en oplossingen mondeling en schriftelijk te communiceren naar zowel specialisten als niet-specialisten.
5.Afgestudeerden kunnen verschijnselen en problemen uit verschillende deelgebieden van het bedrijf en openbare orde met behulp van conceptuele en methodologische principes van de bedrijfskunde uitleggen, toepassen, analyseren, verklaren en oplossingen aandragen.
6.Afgestudeerden hebben declaratieve kennis van methodologische principes van kwalitatief en kwantitatief onderzoek en kunnen met behulp hiervan theorieën uit verschillende deelgebieden van de bedrijfswetenschappen uitleggen, analyseren, verklaren, argumenten en oplossingsmogelijkheden aandragen.
7.Afgestudeerden zijn in staat om een oordeel te vormen dat ten minste gedeeltelijk is gebaseerd op een afweging van relevante maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten.
8.Afgestudeerden hebben de nodige academische vaardigheden om werk te verrichten als BSc bedrijfskunde.
9.Afgestudeerden beschikken over een zekere mate van zelf-kennis en sturing  om de aanbevolen literatuur tot zich te nemen.

Onderwijsvorm:

De opleiding bedrijfskunde heeft ervoor gekozen om activerend onderwijs te geven. Dit betekent in de praktijk een combinatie van hoorcolleges en werkcolleges. Daarnaast maken studenten opdrachten, werken ze cases uit, enz. (in groepsverband werken aan opdrachten;  samenwerkend leren ).

In blokken van 7 weken worden 3 tot 4 vakken gedoceerd waarbij studenten interactief bezig zijn. Per semester zijn er 2 blokken van elk 7 weken waarna tentamens worden afgenomen .

Voor meer informatie verwijzen wij naar de studiegids.

Spreekt dit jou als student aan, neem dan contact op met de studierichting Bedrijfskunde.
Tel.433317 of 465558 tst 2442/2441 of stuur een mailtje naar: administratie_bdk@uvs.edu

De instroomeisen zijn: Een voldoend cijfer (6 of hoger) voor elk van de volgende vakken Wiskunde ,Economie 1 en Economie 2 voor studenten van het VWO of schakeljaar ADEK. Na loting worden er maximaal 35 studenten toegelaten.

Download hier de studiegids 2017-2018.