Frequently Asked Questions (FAQ)

 

 • Betalen studenten van Bacheloropleidingen inschrijfgeld en of collegegeld?
  De studenten van de Bacheloropleidingen betalen alleen inschrijfgeld.

 

 • Betalen studenten van de Masteropleidingen inschrijfgeld en of collegegeld?
  De studenten van de Masteropleidingen betalen inschrijfgeld en collegegeld.

 

 • Wanneer sta je (her)ingeschreven als student?
  Nieuwe inschrijvingen geschieden als volgt:
  □ voldoen aan de toelatingseisen voor de gekozen opleiding
  □ storting/overmaking van inschrijfgeld en of collegegeld op één van de rekeningen van de AdeKUS
  □ alle documenten zijn ingeleverd t.b.v. de nieuwe inschrijvingen tijdens de reguliere

inschrijvingsperiode (bekendmaking op de website van de AdeKUS)
□ ontvangst van een AdeKUS kwitantie
□ ontvangst van studentenpas is ontvangen

Herinschrijvingen geschieden als volgt:
□ storting/overmaking van inschrijfgeld en of collegegeld op één van de rekeningen van

de AdeKUS
□ invullen van het inschrijfformulier
□ betaalbewijzen indienen bij het Bureau Studentenzaken tijdens de reguliere

inschrijvingsperiode (bekendmaking op de website van de AdeKUS)
□ ontvangst van een AdeKUS kwitantie en sticker aan de achterkant van de studenten pas

Voldoet de student niet aan het eerdergenoemde, dan staat de student niet (her)ingeschreven.

De bedragen voor het inschrijfgeld en collegegeld en de periode van (her)inschrijving worden bekendgemaakt door de AdeKUS op de website.

 

 • Wat zijn de gevolgen als de student zich niet herinschrijft?
  Indien de student in gebreke blijft zich her in te schrijven op uiterlijk de laatste werkdag van januari van het volgend collegejaar, is hij/zij van rechtswege uitgeschreven. Wederom inschrijven voor dezelfde of een andere opleiding is, conform artikel 9 lid 3 van bovengenoemde Inschrijvingsregeling en de op het moment van de inschrijving geldende vooropleidings-en toelatingseisen, het komend collegejaar in de reguliere inschrijvingsperiode mogelijk, indien er nieuwe inschrijvingen voor die studierichting zijn. Deze inschrijving is, een nieuwe inschrijving, u krijgt een nieuw studentennummer met het inschrijfjaar van de nieuwe inschrijving. Indien er voor de inschrijving een Numerus Fixus geldt, zal u zich (weer) moeten onderwerpen aan de toelatings- en selectieprocedure. Met betrekking tot de reeds behaalde cijfers is conform artikel 9 lid 6 van bovengenoemde Inschrijvingsregeling het op dat moment vigerend Examenreglement van de Faculteit van toepassing.

 

 • Ik heb alle vakken behaald (Bacheloropleiding) en moet alleen nog een thesis schrijven, waarom moet ik mij nog herinschrijven?
  Ingevolge artikel 8 van de Inschrijvingsregeling AdeKUS 2022 dient een student zich jaarlijks tijdens de reguliere inschrijvingsperiode voor het volgend studiejaar van een eerder aangevangen opleiding her in te schrijven. Indien de student zich uiterlijk de laatste werkdag van januari van het volgend collegejaar niet herinschrijft, is hij/zij van rechtswege uitgeschreven. Wederom inschrijven voor dezelfde of een andere opleiding is, conform artikel 9 lid 3 van bovengenoemde Inschrijvingsregeling en de op het moment van de inschrijving geldende vooropleidings-en toelatingseisen, het komend collegejaar in de reguliere inschrijvingsperiode mogelijk, indien er nieuwe inschrijvingen voor die studierichting zijn. Deze inschrijving is, een nieuwe inschrijving, de student krijgt een nieuw studentennummer met het inschrijfjaar van de nieuwe inschrijving. Indien er voor de inschrijving een Numerus Fixus geldt, zal de student zich (weer) moeten onderwerpen aan de toelatings- en selectieprocedure. Met betrekking tot de reeds behaalde cijfers is conform artikel 9 lid 6 van bovengenoemde Inschrijvingsregeling het op dat moment vigerend Examenreglement van de Faculteit van toepassing.

 

 • Ik heb alle vakken behaald (Masteropleiding) en moet alleen nog een thesis schrijven, waarom moet ik nog collegegeld betalen?
  Ingevolge artikel 4 van de Inschrijvingsregeling AdeKUS 2022 dient een ieder die gebruik wenst te maken van onderwijsvoorzieningen, examenvoorzieningen of voorzieningen van andere aard die de AdeKUS aanbiedt ten behoeve van onderwijs, ingeschreven te zijn als student. Naast het vastgesteld inschrijfgeld, dienen studenten aan een masteropleiding ook collegegeld te betalen. Collegegeld is veel meer omvattend dan alleen maar het mogen volgen van colleges. Het gaat ook om het mogen gebruik maken van andere faciliteiten zoals de bibliotheek, het betalen van begeleiders van buiten en in dienst van de AdeKUS, maar ook het gebruik maken van alle andere onderwijsvoorzieningen van de AdeKUS. De kosten die de universiteit maakt om deze voorzieningen in stand te houden c.q. aan te bieden moeten ten dele door de studenten worden opgebracht ongeacht of zij in het eerste jaar van hun studie zitten of nog slechts hun thesis moeten afronden en verdedigen. Er is daarom geen vermindering of vrijstelling van collegegeld mogelijk wanneer de student slechts bezig is met de afstudeerthesis.

 

 • Waarom moet het totaal bedrag nog betaald worden terwijl een student halverwege met de studie is gestopt?
  Het inschrijfgeld wordt vastgesteld en moet worden voldaan voor een volledig collegejaar lopende vanaf 01 oktober tot en met 30 september van het daaropvolgend jaar. Als tegemoetkoming mogen de studenten het bedrag in termijnen voldoen, maar uiteindelijk moet wel het volledig bedrag betaald worden.

 

 • Zal een student na het afhaken of wegblijven het inschrijfgeld toch moeten betalen als die zich na jaren weer inschrijft?
  Volgens artikel 12 van de Inschrijvingsregeling AdeKUS 2022 zal er door de AdeKUS niet tot inschrijving worden overgegaan als een student nog betalingsverplichtingen heeft van eerdere inschrijvingen jegens de AdeKUS.

 

 • Hoe schrijft een student zich in na uitschrijving van rechtswege of op eigen verzoek?
  Een inschrijving na uitschrijving wordt een nieuwe inschrijving. De student ontvangt een nieuwe studentenpas en een nieuw studentennummer.

 

 • Wanneer een student van een Masteropleiding zich uitschrijft zal die ook collegegeld moeten betalen?
  Aan de hand van wanneer de student zich wenst uit te schrijven zal die wel de betalingen van collegegeld moeten voldoen van de reeds verstreken termijnen (het inschrijfgeld moet volledig voldaan zijn bij de inschrijving).

 

 • Wat zijn de gevolgen als de student door de Faculteit wordt voorgedragen voor uitschrijving wegens het overschrijden van de studielimieten?
  Studenten die zijn uitgeschreven door het BvU op voordracht van de Faculteit wegens het overschrijden van studielimieten zoals aangegeven in de betreffende Examenreglementen, mogen zich na één collegejaar weer inschrijven voor dezelfde opleiding tijdens de reguliere inschrijvingsperiode, indien er nieuwe inschrijvingen voor die studierichting zijn. De inschrijving is een nieuwe inschrijving, de student krijgt een nieuw studentennummer met het inschrijfjaar van de nieuwe inschrijving en indien er voor de inschrijving een numerus fixus geldt zal de student zich (weer) moeten onderwerpen aan de toelatings- en selectieprocedure. Met betrekking tot reeds behaalde cijfers is het op dat moment vigerende Examenreglement van de Faculteit van toepassing.

 

 • Geldigheidsduur van onderwijseenheden van Masteropleidingen
  Ingevolge het Examenreglement Masteropleidingen is de geldigheidsduur van een afgeronde onderwijseenheid, 5 jaar na afronding hiervan. Dispensatie dient bij de Examencommissie van betreffende faculteit aangevraagd te worden. Voor nadere regels wordt naar de respectievelijke Examenreglementen van de faculteiten verwezen.

 

 

 

 

Interfaculty For Graduate Studies And Research (IGSR)

De Interfaculty for Graduate Studies and Research is opgericht op 9 maart 2023. De Interfaculteit is conform de richtlijnen en regelingen inzake (inter) faculteiten, zoals opgenomen in de universiteitswet (GB 1966 nr. 78) ingebed binnen de organisatiestructuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De IGSR is gehuisvest in het Staatsoliegebouw. Met de oprichting van de IGSR wordt mede invulling gegeven aan het voornemen bij de oprichting van de Stichting IGSR om na enige tijd over te gaan in een faculteit. De Stichting Institute for Graduate Studies and Research, opgericht in 2006 wordt hiermede formeel opgeheven.

Visie

De IGSR wil een dynamisch onderdeel zijn van de Anton de Kom Universiteit van Suriname om interfacultaire graduate- en post-graduate opleidingen aan te bieden en het uitvoeren van multidisciplinaire onderzoek en dienstverlening.

Missie

- Het versterken en vergroten van hoog gekwalificeerd wetenschappelijk kader door het aanbieden van relevante interfacultaire Master’s en post-graduate programma’s
- Bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het uitvoeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek met een multidisciplinaire aanpak.
- Bijdragen aan de wetenschappelijke output van de Anton de Kom Universiteit van Suriname door publicaties in vooraanstaande peer-reviewed journals, publicaties van boeken of hoofdstukken van boeken, wetenschappelijke presentaties op internationale fora, nationale vertegenwoordiging in internationale onderzoeksgroepen
- In opdracht van derden uitvoeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek met een multidisciplinair karakter
- In opdracht van derden diensten verlenen, gestoeld op de maatschappelijke behoeften en ontwikkelingen, door inzet van expertise van verschillende disciplines en faculteiten.

OPLEIDINGEN

De Interfaculty for Graduate Studies and Research telt momenteel 1 post masteropleiding, 2 masteropleidingen en 1 pre-masteropleiding. De volgende opleidingen worden door de Interfaculty for Graduate Studies and Research aangeboden:

Opleiding
Graad
ECTS-credits
Brochure
Studiegids
Executive Master Finance and Control Post Master 62 Download Download
Wetenschappelijke Vorming
Pre-Master 25 Download Download

Voor gedetailleerde informatie over een opleiding, bezoek de opleidingspagina.

 

NIEUWS VAN ONZE INTERFACULTEIT

2e cohort post-graduate “Kinderbescherming” ontvangt certificaat 29 sociaal-maatschappelijke werkers van verschillende instanties (ministeriële en niet-ministeriële organisaties) hebben van 27 juni tot en met 8 december ...

Certificaatuitreiking 2e cohort post-graduate cursus ‘Kinderbescherming’ voor sociaal-maatschappelijke werkers   Op 31 januari j.l heeft de certificaatuitreiking van de 2e cohort  van de post-graduate certificaatcursus ‘Kinderbescherming’ ...

Vacature: Secretarieel Administratief Medewerker (deeltijds)

Op het Decanaat van de Interfaculteit Graduate Studies and Research (IGSR) bestaat er momenteel plaatsingsmogelijkheid voor een Secretarieel Administratief Medewerker (deeltijds)   Doel van de ...

Vacature: Conciërge (deeltijds)

Op het Decanaat van de Interfaculteit Graduate Studies and Research (IGSR) bestaat er momenteel plaatsingsmogelijkheid voor een Conciërge (deeltijds)   Doel van de functie: Bijdragen ...

Eerste Executive Master of Finance & Control opleiding gestart Groepsfoto van de organisatie van de postmaster en studenten, met van links naar rechts: R. Sobhie ...

 

DOWNLOADS

- Staatsbesluit ter instelling van de Interfaculteit Graduate Studies and Research 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

Interfaculty Institute for Graduate Studies and Research
Universiteitscomplex | Staatsolie Building

Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 490900/ 491030
E-mail: igsr@uvs.edu

Confucius Instituut aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname (CI AdeKUS)

Het Confucius Instituut is vernoemd naar Kong Qiu, een zeer invloedrijke filosoof en leraar in China die ruim 500 jaar vóór Christus heeft geleefd. Een van zijn titels, Kong Fuzi (grand master Kong) is naar het Latijns vertaald tot Confucius. In de leer van Confucius worden benadrukt moraal en ethiek (op persoonlijk en bestuurlijk niveau) en het belang van een hechte familie als basis voor een sterke bloeiende samenleving.

Voor Suriname is het Confucius Instituut door de Zhejiang Sci-Tech Universiteit (ZSTU) en de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) opgericht op 16 februari 2017. Het bestuur van CI AdeKUS bestaat uit vertegenwoordigers van zowel de ZSTU als van de AdeKUS. Het CI AdeKUS wordt door zowel een Surinaamse als een Chinese Directeur geleid.

 

Diensten

Het CI AdeKUS is opgericht om de onderwijssamenwerking tussen China en Suriname te versterken, ondersteuning en bevordering van de ontwikkeling van Chinees taalonderwijs inclusief het aanbieden van HSK testen (Chinese Proficiency Tests), en bevordering van het wederzijds begrip onder mensen in China en in Suriname.

 

Downloads:

[GEEN DOWNLOADS]

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

Confucius Instituut aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname


University Guesthouse
Leysweg 70
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465545 of 8764562
E-mail: ci@uvs.edu
FB: https://www.facebook.com/Confucius-Instituut-106164285138218

Bestuur van de Universiteit

Het Bestuur van de Universiteit (BvU) is het hoogste bestuurlijke orgaan binnen de AdeKUS en is belast met de algehele leiding van de universiteit, zowel maar haar geheel als naar haar onderdelen.

Het BvU bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden, waarvan 3 worden gekozen door de geledingen van de universiteitsgemeenschap en maximaal 6 worden benoemd. Het Dagelijks Bestuur van de Universiteit (DB) ligt in handen van de voorzitter, tezamen met de secretaris van het BvU. De voorzitter van het BvU vertegenwoordigt de universiteit in en buiten rechte.

Het Bestuur van de Universiteit bestaat momenteel uit de volgende leden:
VENETIAAN, Shanti
Voorzitter
BOEDHOE, Shiraz
Secretaris
KHUDABUX, Rakieb
Lid
BREEVELD, Hans
Lid
SANDRIMAN, John
Lid
TALEA, Andreas
Lid

 

DOWNLOADS

GEEN DOWNLOADS BESCHIKBAAR

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

HET BESTUUR VAN DE UNIVERSITEIT

Universiteitscomplex
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2241 / 2250
E-mail: board@uvs.edu

Toelatingseisen SCHAKELJAAR AdeKUS  2023-2024
Studierichting Huidige Toelatingseisen
HAVO IMEAO MHS NATIN Kweekschool (AVF en BVF)
Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde HAVO diploma IMEAO diploma alleen Niveau 4 of AE/CE/ST/SE (oude stijl) MHS-C of MHS-D diploma NATIN diploma Voor het AVF geldt: keuze vak HW of Wisk
Agrarische Produktie HAVO diploma met Wisk. R. Scheik. en Natuurk. Geen toelating Geen toelating NATIN diploma Geen toelating
Bedrijfskunde HAVO diploma met Eco.1, Eco.2, en Wisk. (Ten minste 2 van de 3 vakken) IMEAO diploma studierichtingen: MBO Economie niveau 4 (nieuwe stijl) of AE/CE/ST (oude stijl) MHS-C diploma met als afstudeerrichting Economie (Comptabel) Geen toelating AVF of BVF diploma. Voor het AVF geldt: keuzevak HW of Wisk.
Biologie HAVO diploma met Wisk. R. Scheik., Natuurk., en Bio. Geen toelating Geen toelating NATIN diploma Geen toelating
Economie HAVO diploma met Eco.1, Eco.2, en Wisk. (Ten minste 2 van de 3 vakken) IMEAO diploma studierichtingen MBO Economie niveau 4 (nieuwe stijl) of AE/CE/ST (oude stijl) MHS-C diploma met als afstudeerrichting Economie (Comptabel) Geen toelating AVF of BVF diploma. Voor het AVF geldt: keuzevak HW of Wisk.
Electrotechniek HAVO diploma met Wisk. R. Scheik. en Natuurk. Geen toelating Geen toelating NATIN diploma Geen toelating
Fysiotherapie HAVO diploma met Wisk. R. Scheik., Natuurk., en Bio. Geen toelating Geen toelating NATIN diploma met afstudeerrichting Medisch- of Chemisch analist Geen toelating
Geneeskunde HAVO diploma met Wisk. R. Scheik., Natuurk., en Bio. Geen toelating Geen toelating NATIN diploma met afstudeerrichting Medisch- of Chemisch analist Geen toelating
Geowetenschappen HAVO diploma met Wisk. R. Scheik. en Natuurk. Geen toelating Geen toelating NATIN diploma Geen toelating
Geschiedenis HAVO diploma IMEAO diploma alleen Niveau 4 of AE/CE/ST/SE (oude stijl) MHS-C of MHS-D diploma NATIN diploma Voor het AVF geldt: keuze vak HW of Wisk
Infrastructuur HAVO diploma met Wisk. R. Scheik. en Natuurk. Geen toelating Geen toelating NATIN diploma Geen toelating
Milieuwetenschappen HAVO diploma met Wisk. R. Scheik. en Natuurk. Geen toelating Geen toelating NATIN diploma Geen toelating
Natuurkunde HAVO diploma met Wisk. R. Scheik. en Natuurk. Geen toelating Geen toelating NATIN diploma
Nederlands HAVO diploma IMEAO diploma alleen Niveau 4 of AE/CE/ST/SE (oude stijl) MHS-C of MHS-D diploma NATIN diploma Voor het AVF geldt: keuze vak HW of Wisk
Psychologie HAVO diploma Geen toelating Geen toelating Geen toelating Geen toelating
Public Administration HAVO diploma IMEAO diploma alleen Niveau 4 of AE/CE/ST/SE (oude stijl) MHS-C of MHS-D diploma NATIN diploma Voor het AVF geldt: keuze vak HW of Wisk
Public Health HAVO diploma met Wisk. R. Scheik., Natuurk., en Bio. Geen toelating Geen toelating NATIN diploma Geen toelating
Rechten HAVO diploma met Eco.1 of Wisk. IMEAO diploma alleen Niveau 4 (nieuwe stijl)  of AE/CE/ST (oude stijl) MHS-C diploma met als afstudeerrichting Economie NATIN diploma AVF of BVF diploma. Voor het AVF geldt: keuzevak HW of Wisk.
Scheikunde HAVO diploma met Wisk. R. Scheik. en Natuurk. Geen toelating Geen toelating NATIN diploma Geen toelating
Sociologie HAVO diploma met Wisk. IMEAO diploma alleen Niveau 4 (nieuwe stijl)  of AE/CE/ST (oude stijl) MHS-C diploma met als afstudeerrichting Economie NATIN diploma AVF of BVF diploma. Voor het AVF geldt: keuzevak HW of Wisk.
Werktuigbouwkunde HAVO diploma met Wisk. R. Scheik. en Natuurk. Geen toelating Geen toelating NATIN diploma Geen toelating
Wiskunde HAVO diploma met Wisk. R. Scheik. en Natuurk. Geen toelating Geen toelating NATIN diploma Geen toelating
NB: VWO studenten met een VWO diploma mogen slechts in 1 of 2 vakken (één of twee vakken) applicatiecursussen volgen.
Bureau Studentenzaken, 19 juli 2023

Wetenschappelijke vacatures

Onderstaand zijn de openstaande vacatures bij de AdeKUS.

 

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

AFDELING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM)

Universiteitscomplex | BAK-gebouw
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: +597 499166
E-mail: recruitment@uvs.edu

Vacatures

Onderstaand zijn de openstaande vacatures bij de AdeKUS.

 

Vacature: Secretarieel Medewerker

Op het Decanaat van de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) bestaat er momenteel plaatsingsmogelijkheid voor een   Secretarieel Medewerker  …

Read more

Vacature: Secretarieel Medewerker
Vacature: Stafmedewerker Facultaire Kwaliteitszorg (2x)

Vacature: Stafmedewerker Facultaire Kwaliteitszorg (2x)

Bij de afdeling Kwaliteitszorg bestaat er plaatsingsmogelijkheid voor een   Stafmedewerker Facultaire Kwaliteitszorg (2x)   Doel van de functie: De…

Read more

Vacature: Stafmedewerker Interne Kwaliteitszorg

Bij de afdeling Kwaliteitszorg bestaat er plaatsingsmogelijkheid voor een   Stafmedewerker Interne Kwaliteitszorg   Doel van de functie: De stafmedewerker…

Read more

Vacature: Stafmedewerker Interne Kwaliteitszorg
Vacature: Docent Aquacultuur (deeltijds)

Vacature: Docent Aquacultuur (deeltijds)

Vacature: Docent Aquacultuur (deeltijds) De studierichting Agrarische Productie van de Faculteit der Technologische Wetenschappen biedt t.a.v. kennisvergaring en vaardigheidsontwikkeling een…

Read more

Vacature: Docent Agroprocessing (deeltijds)

Vacature: Docent Agroprocessing (deeltijds) De studierichting Agrarische Productie van de Faculteit der Technologische Wetenschappen biedt t.a.v. kennisvergaring en vaardigheidsontwikkeling een…

Read more

Vacature: Docent Agroprocessing (deeltijds)
Vacature: Hoofd Financiële Administratie

Vacature: Hoofd Financiële Administratie

Op het Bureau van de Universiteit bestaat er plaatsingsmogelijkheid voor een Hoofd Financiële Administratie Doel van de functie: Zorgen voor…

Read more

Vacature: Manager Marketing & Communication

Op het Bureau van de Universiteit bestaat er plaatsingsmogelijkheid voor een Manager Marketing & Communication   Doel van de functie:…

Read more

Vacature: Manager Marketing & Communication
Vacature: Docent Histologie (voltijds)

Vacature: Docent Histologie (voltijds)

Bij de Faculteit der Medische Wetenschappen is er op korte termijn een vacature bij de discipline Celbiologie voor Docent Histologie…

Read more

Vacature: Manager Internal Audit Department

Op het Bestuur van de Universiteit bestaat er plaatsingsmogelijkheid voor een Manager Internal Audit Department   Doel van de functie:…

Read more

Vacature: Manager Internal Audit Department
Vacature: Manager Facilitair Beheer

Vacature: Manager Facilitair Beheer

Op het Bureau van de Universiteit bestaat er plaatsingsmogelijkheid voor een: Manager Facilitair Beheer   Doel van de functie: Het…

Read more

Vacature: Hoofd Evaluatieonderzoek

Bij de afdeling Kwaliteitszorg bestaat er plaatsingsmogelijkheid voor een Hoofd Evaluatieonderzoek   Doel van de functie: Het Hoofd Evaluatieonderzoek is…

Read more

Vacature: Hoofd Evaluatieonderzoek

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

AFDELING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM)

Universiteitscomplex | BAK-gebouw
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: +597 499166
E-mail: recruitment@uvs.edu

Overige vacatures

Onderstaand zijn de openstaande vacatures bij de AdeKUS.

 

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

AFDELING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM)

Universiteitscomplex | BAK-gebouw
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: +597 499166
E-mail: recruitment@uvs.edu

Toelatingseisen BACHELOR- en MASTEROPLEIDINGEN AdeKUS  2023-2024
FACULTEIT MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN
Studierichting Huidige Toelatingseisen
Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde * VWO diploma
* Certificaat Schakeljaar
* Verklaring Colloquium Doctum Toets
Master Onderwijskunde Bachelor of Science diploma in Agogische Wetenschappen en Ondewijskunde of  MO-B Pedagogiek
Studenten met een MO-B Pedagogiek diploma zullen eerst een intake gesprek moeten hebben met de Opleidingscoördinator alvorens toegelaten te kunnen worden tot de opleiding.
Bedrijfskunde *VWO diploma of daaraan gelijkgesteld met minimaal 18 (achttien) punten gezamelijk voor de vakken Wiskunde Q of Wiskunde 1, Economie 1 en  Economie II waarbij de individuele cijfers niet lager dan een 6 (zes) mag zijn.
* Certificaat Schakeljaar  met minimaal 18 (achttien) punten gezamelijk voor de vakken Wiskunde Q of Wiskunde C, Economie 1 en  Economie II waarbij de individuele cijfers niet lager dan een 6 (zes) mag zijn.
Tot de studierichting worden nieuwe studenten geselecteerd en toegelaten volgens de geldende Numerus Fixus beschikking van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
Master Bedrijfskunde Bachelor of Science Bedrijfskunde of Economie van de AdeKUS
Economie *VWO diploma met Economie I en Economie  II en Wiskunde Q / Wiskunde 1
*Certificaat Schakeljaar Richting Economie
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Master Accountancy Bachelor of Science Bedrijfseconomie van de AdeKUS
Sociologie *VWO diploma met Wiskunde I / Wiskunde Q
*Certificaat Schakeljaar
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Master Social Development and Policy *Afgestudeerden in één van de Socialewetenschappen van de Bacheloropleidingen AdeKUS
*Academische Bachelordiploma (werkenden bij de overheid of in organisaties op het gebied van onderandere Beleid,Ontwikkeling en/of Gender)
Psychologie *VWO diploma met voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde 1 of Wiskunde Q minimaal een 6 (zes).
*Certificaat Schakeljaar (met instroom HAVO) met voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde C of Wiskunde Q minimaal een 6 (zes).
Tot de studierichting worden nieuwe studenten geselecteerd en toegelaten volgens de geldende Numerus Fixus beschikking van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
Master Psychologie Bachelor of Science diploma in Psychologie van de AdeKUS
Studenten met een andere wetenschappelijke Bachelor in Psychologie,  dan die van de AdeKUS, zullen eerst een intake gesprek moeten hebben met de Opleidingscoördinator alvorens toegelaten te kunnen worden tot de opleiding.
Public Administration *VWO diploma
*Certificaat Schakeljaar
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Master in Education and Reseach for Sustainable Development Bachelor of Science diploma van AdeKUS.
FACULTEIT JURIDISCHE WETENSCHAPPEN
Studierichting Huidige Toelatingseisen
Rechtswetenschappen *VWO diploma met een voldoende voor Nederlands, Engels en Economie I of Wiskunde Q / Wiskunde I
*Certificaat Schakeljaar met een voldoende voor Nederlands, Engels en Economie I of Wiskunde Q / Wiskunde C.
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Master Surinaams Recht Bachelor of Science diploma met Staatsrecht, Bestuursrecht, Materieel Strafrecht, Strafprocesrecht, Zakenrecht, Verbintenissenrecht, Ondernemningsrecht, Personen- en Familierecht en Burgerlijkprocesrecht in het vakkenpakket in de B-II fase.
FACULTEIT DER HUMANIORA
Studierichting Huidige Toelatingseisen
Geschiedenis *VWO diploma of daaraan gelijkgesteld.
*Certificaat Schakeljaar
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
*MO-A Nederlands (IOL)
Nederlands *VWO diploma of daaraan gelijkgesteld.
*Certificaat Schakeljaar
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
*MO-A Nederlands (IOL)
Master Nederlands Bachelor of Arts Nederlands AdeKUS
MO-B Nederlands (IOL)
Master Geschiedenis Bachelor of Arts Geschiedenis AdeKUS
MO-B Geschiedenis (IOL)
FACULTEIT MEDISICHE WETENSCHAPPEN
Studierichting Huidige Toelatingseisen
Geneeskunde *V.W.O. diploma of daaraan gelijkgesteld met in het vakkenpakket: Wiskunde 1, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie, waarbij geldt dat er voor deze vakken samen minimaal 24 (vierentwintig) punten moet zijn behaald, waarbij de individuele cijfers niet lager dan 6 (zes) mag zijn.
*Certificaat  van het Schakeljaar (Medisch pakket), waarbij geldt dat er voor de vakken: Wiskunde C, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie samen minimaal 24 (vierentwintig) punten moet zijn behaald, waarbij de individuele cijfers niet lager dan 6 (zes) mag zijn.
Tot de studierichting worden nieuwe studenten geselecteerd en toegelaten volgens de geldende Numerus Fixus beschikking van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
Fysiotherapie (Bachelor/Master) *V.W.O. diploma of daaraan gelijkgesteld met in het vakkenpakket: Wiskunde 1, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie, waarbij geldt dat er voor deze vakken samen minimaal 24 (vierentwintig) punten moet zijn behaald, waarbij de individuele cijfers niet lager dan 6 (zes) mag zijn.
*Certificaat van het Schakeljaar (Medisch pakket), waarbij geldt dat er voor de vakken: Wiskunde C, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie samen minimaal 24 (vierentwintig) punten moet zijn behaald, waarbij de individuele cijfers niet lager dan 6 (zes) mag zijn.
Tot de studierichting worden nieuwe studenten geselecteerd en toegelaten volgens de geldende Numerus Fixus beschikking van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
Public Health *V.W.O. diploma of daaraan gelijkgesteld met in het vakkenpakket: Wiskunde 1, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie, waarbij geldt dat er voor deze vakken samen minimaal 24 (vierentwintig) punten moet zijn behaald, waarbij het cijfer van Wiskunde 1 niet lager dan 6 (zes) mag zijn, en tegelijkertijd voldoet aan de toelatingscriteria van de faculteit. Indien voor het vak Biologie of Natuurkunde of Scheikunde een 5 (vijf) is behaald, kan slechts die behaalde 5 (vijf) met het cijfer 7 (zeven) of hoger van de overige vakken w.o. wiskunde, biologie, natuurkunde of scheikunde worden gecompenseerd.
*Certificaat van het Schakeljaar (Medisch pakket), waarbij geldt dat er voor de vakken: Wiskunde C, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie samen minimaal 24 (vierentwintig) punten moet zijn behaald, waarbij de individuele cijfers niet lager dan 6 (zes) mag zijn, en tegelijkertijd voldoet aan de toelatingscriteria van de faculteit. Indien voor het vak Biologie of Natuurkunde of Scheikunde een 5 (vijf) is behaald, kan slechts die behaalde 5 (vijf) met het cijfer 7 (zeven) of hoger van de overige vakken w.o. wiskunde, biologie, natuurkunde of scheikunde worden gecompenseerd.
Tot de studierichting worden nieuwe studenten geselecteerd en toegelaten volgens de geldende Numerus Fixus beschikking van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
Master Public Health Bachelor of Science diploma of daaraan gelijk gesteld
FACULTEIT TECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPEN
Studierichting Huidige Toelatingseisen
Agrarische Produktie *VWO diploma met minimaal 18 (achttien) punten voor Wiskunde I, Natuurkunde en Scheikunde, waarbij voor minstens twee van de cijfers 6 (zes) of hoger en voor het derde cijfer minimaal 5 (vijf) is behaald. (In het geval van het onvoldoende cijfer (minimaal 5), is een motivatiebrief vanuit de kandidaat-student een vereiste. De motivatiebrief wordt gericht aan de richtingscoördinator van de studierichting).
*Certificaat Schakeljaar Technische Richting met minimaal 18 (achttien) punten voor Wiskunde C, Natuurkunde en Scheikunde, waarbij voor minstens twee van de cijfers 6 (zes) of hoger en voor het derde cijfer minimaal 5 (vijf) is behaald. (In het geval van het onvoldoende cijfer (minimaal 5), is een motivatiebrief vanuit de kandidaat-student een vereiste. De motivatiebrief wordt gericht aan de richtingscoördinator van de studierichting).
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Geowetenschappen *VWO diploma met totaal aantal punten van 18 (achttien) voor Wiskunde I, Natuurkunde en Scheikunde waarbij geen der cijfers lager dan een 6 (zes) mag zijn.
*Certificaat Schakeljaar Technische Richting met totaal aantal punten van 18 (achttien) voor Wiskunde C, Natuurkunde en Scheikunde waarbij geen der cijfers lager dan een 6 (zes) mag zijn.
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Electrotechniek *VWO diploma met totaal aantal punten van 18 (achttien) voor Wiskunde I, Natuurkunde en Scheikunde waarbij geen der cijfers lager dan een 6 (zes) mag zijn.
*Certificaat Schakeljaar Technische Richting met totaal aantal punten van 18 (achttien) voor Wiskunde C, Natuurkunde en Scheikunde waarbij geen der cijfers lager dan een 6 (zes) mag zijn.
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Civiele Techniek *VWO diploma met totaal aantal punten van 18 (achttien) voor Wiskunde I, Natuurkunde en Scheikunde waarbij geen der cijfers lager dan een 6 (zes) mag zijn.
*Certificaat Schakeljaar Technische Richting met totaal aantal punten van 18 (achttien) voor Wiskunde C, Natuurkunde en Scheikunde waarbij geen der cijfers lager dan een 6 (zes) mag zijn.
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Milieuwetenschappen *VWO diploma met minimaal 18 (achttien) punten voor Wiskunde I, Natuurkunde en Scheikunde, waarbij voor minstens twee van de cijfers 6 (zes) of hoger en voor het derde cijfer minimaal 5 (vijf) is behaald. (In het geval van het onvoldoende cijfer (minimaal 5), is een motivatiebrief vanuit de kandidaat-student een vereiste. De motivatiebrief wordt gericht aan de richtingscoördinator van de studierichting).
*Certificaat Schakeljaar Technische Richting met minimaal 18 (achttien) punten voor Wiskunde C, Natuurkunde en Scheikunde, waarbij voor minstens twee van de cijfers 6 (zes) of hoger en voor het derde cijfer minimaal 5 (vijf) is behaald. (In het geval van het onvoldoende cijfer (minimaal 5), is een motivatiebrief vanuit de kandidaat-student een vereiste. De motivatiebrief wordt gericht aan de richtingscoördinator van de studierichting).
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Werktuigbouwkunde *VWO diploma met totaal aantal punten van 18 (achttien) voor Wiskunde I, Natuurkunde en Scheikunde waarbij geen der cijfers lager dan een 6 (zes) mag zijn.
*Certificaat Schakeljaar Technische Richting met totaal aantal punten van 18 (achttien) voor Wiskunde C, Natuurkunde en Scheikunde waarbij geen der cijfers lager dan een 6 (zes) mag zijn.
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Sustainable Management of Natural Resources ·         een Bachelor of Science-diploma van opleidingen van de FTeW of FWNW (Biologie) of daaraan gelijkgesteld                                                                                                                                                                                              ·         een gemiddeld cijfer van 7.0 of hoger. Studenten met een gemiddeld cijfer van 6.5 tot 6.9 worden voorwaardelijk toegelaten; bij goede presentaties mogen zij na een jaar doorgaan met de studie. Studenten met een gemiddeld cijfer van < 6.5 worden niet toegelaten.
·         Studenten die niet rechtstreeks kunnen instromen moeten de richting specifieke deficiëntievakken in hun vakkenpakket hebben of moeten deze bij de BSc-opleidingen van de AdeKUS volgen, voordat zij kunnen inschrijven bij de MSc in SMNR
Master Mineral Geosciences BSc Delfstofproductie/Geowetenschappen met als orientatie Mineral Geosciences of een daaraan gelijkgestelde wetenschappelijke BSc diploma met als vakkenpakket Inleiding Warmteleer, Natuurkunde Gw, Toegepaste Lineaire Algebra, Toegepaste Analyse, Algemene en Fysische Chemie en Anorganische Chemie. Daarnaast worden de vakken Fysische Geologie, Mineralogie, Petrologie, Geochemie, Structurele Geologie, Geochemische Exploratie, Magmatische en Metamorfe Geologie en Precambrische Geologie (van Suriname) aanbevolen. Deze vakken kunnen in overeenstemming met de opleiding gevolgd worden binnen het Bsc programma.
Master Petroleum Geosciences & Engineering Bachelor of Science diploma in Geowetenschappen of Werktuigbouwkunde of afgestudeerden met een vergelijkbare BSc. Diploma van andere academische opleidingsinstituten.
Studenten met deficiente vakken zullen eerst contact moeten opnemen met de Opleidingscoördinator alvorens toegelaten te kunnen worden tot de opleiding.
FACULTEIT WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN
Studierichting Huidige Toelatingseisen
Biologie VWO diploma met een S-pakket ( Biologie, Wiskunde I , Scheikunde en Natuurkunde), waarbij er voor het vak Biologie minimaal een 6 (zes) bahaald is.
* Certificaat van het Schakeljaar, met in het vakkenpakket: Biologie, Wiskunde C, Natuurkunde en Scheikunde, waarbij er voor het vak Biologie minimaal een 6 (zes) bahaald is.
Tot de studierichting worden nieuwe studenten geselecteerd en toegelaten volgens de geldende Numerus Fixus beschikking van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
Natuurkunde * VWO diploma of daaraan gelijkgesteld met in het vakkenpakket: Natuurkunde en Wiskunde 1, waarbij geldt dat er voor elk van de vakken minimaal een 6 (zes) moet zijn behaald.
* Certificaat van het Schakeljaar, met in het vakkenpakket: Natuurkunde en Wiskunde C, waarbij geldt dat er voor elk van de vakken minimaal een 6 (zes) moet zijn behaald.
* MO-A diploma Natuurkunde.
Tot de studierichting worden nieuwe studenten geselecteerd en toegelaten volgens de geldende Numerus Fixus beschikking van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
Wiskunde * V.W.O. diploma of daaraan gelijkgesteld en voor de vakken:                                                                                                  o   Wiskunde 1 en Wiskunde 2 een totaal van minimaal 13 punten hebben waarbij voor elk van deze vakken minimaal een 6 (zes) behaald is.                                                                                                                                                                          o   Wiskunde 1 en Natuurkunde een totaal van minimaal 13 punten hebben waarbij voor Wiskunde 1 minimaal een 7 (zeven) is behaald en voor Natuurkunde minimaal een 6 (zes).
* Certificaat van het Schakeljaar en voor de vakken Wiskunde C en Natuurkunde een totaal van minimaal 13 punten hebben waarbij voor Wiskunde C minimaal een 7 (zeven) is behaald en voor Natuurkunde minimaal een 6 (zes).
* MO-A diploma Wiskunde, waarbij de som van het gemiddelde van de vakken Analyse 1, Analyse 2, Analyse 3 en Analyse 4 en het gemiddelde van de vakken Meetkunde 1, Meetkunde 2 en Meetkunde 3 minimaal 13 bedraagt, terwijl voor elk van de vakken minimaal een 6 (zes) behaald is.
Tot de studierichting worden nieuwe studenten geselecteerd en toegelaten volgens de geldende Numerus Fixus beschikking van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
Scheikunde * V.W.O. diploma of daaraan gelijkgesteld met in het vakkenpakket: Scheikunde,
Natuurkunde en Wiskunde 1, waarbij geldt dat er voor elk van de vakken minimaal een 6 (zes) moet zijn behaald.
* Certificaat van het Schakeljaar, met in het vakkenpakket: Scheikunde, Natuurkunde en Wiskunde C, waarbij geldt dat er voor elk van de vakken minimaal een 6 (zes) moet zijn behaald.
Tot de studierichting worden nieuwe studenten geselecteerd en toegelaten volgens de geldende Numerus Fixus beschikking van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
Bureau Studentenzaken, 14 juli 2023

Online Inschrijving AdeKUS

Bent u geïnteresseerd om aan onze Universiteit te komen studeren dan moet u van de inschrijvingsprocedure op de hoogte zijn.
Voordat u zich inschrijft voor een studie aan een van onze faculteiten, moet u zich vooraanmelden via de website van de Universiteit. Dit zal zorgen voor een vlottere afhandeling van uw zaken. Het is van belang dat u het onderstaande leest voordat u zich via onze website aanmeldt om verwarring te voorkomen.

De inschrijving is pas een feit wanneer u zich op de dag volgens de inschrijfadvertentie op Bureau Studentenzaken van de Anton de Kom Universiteit van Suriname hebt aangemeld met de (verder) aangegeven bescheiden.

Let wel, voor aanmelden betekent niet dat u reeds bent ingeschreven.

- Om u vooraf aan te melden voor het Schakeljaar, klik hier!

- Om u vooraf aan te melden voor een Bacheloropleiding, klik hier!

- Om u vooraf aan te melden voor de her-inschrijving voor Bacheloropleidingen, klik hier!

- Om u vooraf aan te melden voor een Masteropleiding, klik hier!

 • - Om u vooraf aan te melden voor de her-inschrijving voor Masteropleidingen, klik hier!

 

Het is ook van belang na te gaan of u voldoet aan de toelatingseisen.

Over het algemeen zijn de volgende eisen van toepassing op de AdeKUS:

1. In het bezit zijn van minimaal een erkend diploma van het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) of een daaraan gelijkgestelde of hogeropgestelde opleiding;

2. Voldoen aan de minimale specifieke toelatingscriteria,voor zover die er zijn voor de opleiding waarvoor jij jou wenst in te schrijven. Deze specifieke toelatingscriteria zijn te vinden op de pagina van de opleiding en kunnen ook worden opgevraagd bij de faculteit waar de opleiding is ondergebracht of bij de afdeling Studentenzaken.

Indien je niet voldoet aan bovenstaande eisen, dan bestaat de mogelijkheid om een schakeltraject te doorlopen om alsnog te kunnen voldoen. Echter zijn er sommige opleidingen waarbij het schakeljaar niet voldoende is om alsnog toegelaten te worden voor inschrijving. Om te weten of het mogelijk is om een schakeltraject te volgen voor een bepaalde opleiding, kun je kijken op de pagina van de opleiding.

Kijk ook op de pagina “Studiekeuze en Studentenprofielen” voor handige informatie bij het kiezen van een opleiding en om te zien wat er van een student aan de AdeKUS wordt verwacht.

 

DOWNLOADS

Inschrijvingsvoorwaarden 2019
Vertegenwoordiging selectieprocedure
Vertegenwoordiging inschrijving
Inschrijvingsregeling 2018 - 2019

Vragen? Neem dan gerust contact op met

BUREAU STUDENTENZAKEN (StuZa)

Universiteitscomplex | BAK-Gebouw
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: +597 465558 ext. 2212 / 2213 / 2214 / 2215
E-mail: stuza@uvs.edu

 
Numerus Fixus

Numerus Fixus geldt voor acht opleidingen, waarvan twee van de Faculteit der Medische Wetenschappen Geneeskunde en Fysiotherapie), twee bij de Faculteit der Maatschappijwetenschappen (Bedrijfskunde en Psychologie) en vier bij de Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen (Biologie, Wiskunde, Scheikunde en Natuurkunde) De Numerus Fixus houdt in dat er slechts een beperkt aantal studenten wordt toegelaten per collegejaar. De basis voor de Numerus Fixus vormt de jaarlijkse beschikking die afkomstig is van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling.

 

Let wel:

Voor de aan de Numerus Fixus onderhevige opleidingen geldt een (voor) aanmeldingsperiode. Deze wordt jaarlijks bepaald door Bureau Studentenzaken en tijdig bekendgemaakt gemaakt in diverse dagbladen. Doorgaans is de aanmeldperiode eind juli/ begin augustus en duurt minimaal twee weken, e.e.a. conform de beschikking van de Minister van Onderwijs en Volksontwikkeling. Op de selectie dag wordt een toelatingsbewijs verstrekt aan degenen die zijn geselecteerd of ingeloot waarmee vervolgens onder overlegging hiervan kan worden overgegaan tot het inschrijven op de daarvoor gereserveerde dagen.

Na verkrijging van het toelatingsbewijs kan degene zich pas definitief inschrijven voor de studierichting waarop Numerus Fixus procedure van toepassing is.

Downloads:

• Numerus Fixus Bedrijfskunde 2020
• Numerus Fixus Psychologie 2020
• Numerus Fixus Biologie 2020
• Numerus Fixus Natuurkunde 2020
• Numerus Fixus Geneeskunde en Fysiotherapie 2020 

 

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

BUREAU STUDENTENZAKEN (StuZa)

Universiteitscomplex | BAK-Gebouw
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2212 / 2213 / 2214 / 2215
E-mail: stuza@uvs.edu

National Herbarium of Suriname (BBS)

Het Nationaal Herbarium van Suriname (BBS) is opgericht in 1947 en is het botanisch onderzoeksinstituut gekoppeld van de Anton de Kom Universiteit van Suriname dat de plantencollecties beheert, behoudt, conserveert en vergroot. De collecties bestaan uit Angiospermae, Bryofyten, Pteridofyten, hout en historische specimen. Daarnaast dissemmineren wij onze wetenschappelijke botanische kennis voor wetenschappers, studenten, docenten en belangstellenden in en buiten Suriname middels wetenschappelijk onderzoek, educatie en dienstverlening. Hiermee beogen wij de academische gemeenschap te faciliteren en de natuurhistorische, economische en culturele waarde van onze planten aan te geven. Het Nationaal Herbarium van Suriname is lid van het internationaal consortium Flora of the Guianas.

De visie van het Nationaal Herbarium van Suriname is om de belangrijkste bijdrage te leveren aan correct beheer van onze planten en gebruikt haar kennis en invloed om nationaal en regionaal beleid voor biodiversiteitsvraagstukken te beïnvloeden.

Diensten

 • • Determinatie van planten
  • Vegetatie-onderzoek
  -Geïntroduceerde soorten (Invasive Alien Species)
  – Non-Timber Forest Products
  – Etnobotanie
  – Medicinale planten
  – Ondersteunend onderzoek/diensten
  • Plantinventarisaties
  • Training in verzamelen van planten
  • Documentatie
  • Rondleidingen

Downloads

Alembo – Nationaal Herbarium van Suriname nu ook digitaal
• GBIF data sets 
• Flora of the Guianas 

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

National Herbarium of Suriname (BBS)

Universiteitscomplex
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: +597 464151
E-mail: bbs@uvs.edu

test

Leave a Reply

Ingevolge de leden 5 en 6 van artikel 5 van de Universiteitswet (G.B. 1966, no. 78) kan aan de Universiteit het doctoraat worden verworven en kunnen door de Universiteit eredoctoraten worden verleend. De Commissie voor Promoties en Eredoctoraten (CPE) is op 27 april 1989 in het leven geroepen om uitvoering te helpen geven aan deze taken. De CPE is met ingang van januari 2016 als volgt samengesteld:

Voorzitter – Dr. A.W.E. Grünberg MD. MPH.
Secretaris – Mr.dr. M.A. Veira
Penningmeester – Dr. S.G.S. Vreden MD
Lid – Prof. A.R. Caram
Lid – Prof. S.B. Kroonenberg

DIENSTEN
Afspraken voor nadere informatie omtrent promoties en eredoctoren kunnen gemaakt worden via e-mail: cpe@uvs.edu of via het telefoonnummer: 465558 tst. 2484.

DOWNLOADS

Stappenplan Promovendi
Promotiereglement
Procedureregels ter Uitvoering van het Promotiereglement

Richtlijnen voor de inschrijving van de Kandidaat–Promovendus bij de CPE
CPE Registratieformulier
Voorbeeldbrief Kennisgeving Afronding Proefschrift
Standaardformulier Beoordeling Proefschrift en Toelating tot de Promotie
Model Titel- en Schutblad
Standaardformulier Aanvraag Promotiedatum
Aanwijzingen met Betrekking tot de Gang van Zaken Tijdens de Promotieplechtigheid

Voorwaarden voor de toekenning van Eredoctoraten 

Vragen? Neem dan gerust contact op met
COMMISSIE VOOR PROMOTIES EN EREDOCTORATEN (CPE)

Universiteitscomplex | BAK-gebouw
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: +597 465558 ext. 2484
E-mail: cpe@uvs.edu

 

Parkeren op de AdeKUS Campus

Dagelijks wordt de campus van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) door verschillende personen, waaronder studenten, medewerkers, dienstverleners en andere gasten bezocht. Veel van deze bezoekers maken daarvoor gebruik van een motorvoertuig en willen deze ook op de campus parkeren. Om het parkeren en de doorstroming van het verkeer op de campus zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen, heeft het Bestuur van de Universiteit (BvU) het volgende parkeerbeleid geformuleerd.

 

Algemeen

Op de campus van de AdeKUS gelden naast de algemene wettelijke verkeersregels ook verkeersregels uitgevaardigd door het Bestuur van de Universiteit, die rekening houdend met de actuele situatie aan verandering onderhevig zijn. Alle bezoekers van de campus dienen deze regels strikt in acht te nemen en de aanwijzingen van de Campus Security stipt op te volgen.

De universiteit stelt haar bezoekers in de gelegenheid om op de campus te parkeren. Echter kan om daartoe moverende redenen besloten worden deze dienstverlening te beperken, dan wel stop te zetten. Bij verzuim aan het bovenstaande te voldoen kan de bezoeker een orde en of tuchtmaatregel opgelegd krijgen.

 

Parkeerhavens, parkeervlakken en parkeervakken

Deze afdeling draagt zorg voor een optimale behartiging van de administratieve en materiele belangen van de studenten. Studentenzaken zorgt voor de uitvoering van een adequate studentenadministratie en garanties voor optimale studentenvoorzieningen. Deze afdeling is de hoogste vertegenwoordigende instantie van de studenten op administratief niveau;

 

Parkeren en parkeerkosten

Deze persoon is het aanspreekpunt als het gaat om begeleiding van studenten met betrekking tot hun persoonlijke/maatschappelijke situaties in combinatie met hun studieverloop. Vaak ook de troubleshooter van de studenten genoemd, is de studentendecaan het orgaan dat de studenten binnen de faculteit kan opvangen;

Maatregelen en straffen

Bij overtreding van een of meerdere van bovenstaande regels zal de universiteit onmiddellijk overgaan tot het treffen van orde, tucht en of herstelmaatregelen. Deze zijn, maar beperken zich niet tot:

  • • Wegslepen van het motorvoertuig op kosten van en zonder voorafgaande waarschuwing aan de eigenaar/parkeerder van het motorvoertuig;
  • • Oplegging van een oprijdverbod aan de eigenaar/parkeerder van het motorvoertuig;
  • • Oplegging van een betredingsverbod van de campus aan de eigenaar/parkeerder van het motorvoertuig;
  • • Oplegging van een geldboete aan de eigenaar (classificaties en hoogten van boeten worden nader geregeld in het besluit ‘AdeKUS Parkeergelden en Parkeerboete Regeling’, afkomstig van het Bestuur van de Universiteit.

Regels vervat in dit besluit zijn niet limitatief en kunnen bij discretie van het Bestuur van de Universiteit aangevuld, ingekort en of gewijzigd worden.

   • De parkeerder geeft uitdrukkelijk toestemming aan de universiteit om, op zijn kosten en risico, zijn voertuig te (laten) verplaatsen binnen de campus en/of het voertuig vast te zetten bvb. met een parkeerklem , in geval het voertuig niet geparkeerd is op een parkeerplaats en het normale verkeer hetzij de veiligheid en de noden van de universiteit hindert.

 

Overige bepalingen

De dienstverlening van de universiteit is uitsluitend beperkt tot het inrichten en ter beschikking stellen van parkeerplaatsen. De universiteit is geen bewaarnemer van de geparkeerde voertuigen en neemt geen enkele verplichting van bewaking of toezicht op zich, waardoor het er ook niet toe gehouden is enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor ongevallen, diefstal of beschadiging van geparkeerde voertuigen. De parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die hij veroorzaakt aan derden, of aan de parkingsinfrastructuur zelf tijdens of naar aanleiding van het gebruik van de parking en zal alle daaruit volgende schade vergoeden.

 

DOWNLOADS

GEEN DOWNLOADS BESCHIKBAAR

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

AFDELING STUDENTENZAKEN (StuZa)

Universiteitscomplex | BAK-Gebouw
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: +597 465558 ext. 2212 / 2213 / 2214 / 2215
E-mail: stuza@uvs.edu

Program Open Campus Lecture Series:

Sustainability of the Guiana Shield

An Open Campus Lecture Series “Sustainability of the Guiana Shield” will be organized as part of the activities around the celebration of the 50th anniversary of the Anton de Kom University of Suriname on the 1st of November 2018, and will also be a concrete activity to give effect to the abovementioned strategy. The lecture series are planned in four clusters from November 2018 – February 2019, and will revolve around sustainability issues in relation to the Guiana Shield, as a relevant reality and point of departure to link the academic community with the challenges and development perspectives of our society. Emphasis will be placed on the need for critical discussions and solutions to prioritize sustainability in the development of Suriname, and strengthen the role of Suriname as one of the countries of the Guiana Shield.

In view of the aforementioned considerations for organizing an open campus series, the following general and specific objectives have been formulated. The guiding principle here is that the Open Campus Series should not have “just” a scientific character, but should also result into tangible results that have policy and social relevance.

 • To connect the academic community with policy makers in the public and private sectors, and demonstrate how academic knowledge may contribute to achieve sustainability by designing, elaborating and promoting strategic choices and action plans for a balanced and environmental friendly use of the natural and cultural resources of the Guiana Shield;
 • To strengthen the capacity of AdeKUS as an academic knowledge institute that contributes with solutions for environmental and related sustainability challenges, and specifically the realization of at least 5 scientific conference papers;
 • To contribute to academic and evidence-based national policy-making and partnerships on sustainability, and more specifically:
  1. Realization of at least three policy papers on presented topics;
  2. Working agreements about setting up and strengthening (new or existing) partnerships on at least two thematic areas;
 • To broaden and deepen international collaboration with partners on the Guiana Shield, in particular mainstreaming and integration of Education and Research into policy actions.

The activities of the Open Campus Lecture Series include 19 lectures to be delivered by experts from the region and from Suriname. The thematic series will be conducted in the format of a 2-3 hours plenary lecture in the evening, followed by a half-day workshop the next day, for deepening the topic and formulating policy recommendations. The series will be open to policy makers, academics and University students irrespective of their thematic discipline and other interested persons. The lecture topics are subdivided into four clusters that are held in the following periods:

Cluster 1                       Sustainability, Culture and Local Production:   5-9 November 2018
Cluster 2                       Sustainable production:                                           10-14 December 2018
Cluster 3                       Biodiversity, Socio-biodiversity and Health:     7 – 11 January 2019
Cluster 4                       Regional Integration and Policy:                            4-7 February 2019
Wrap-up session:                                                                                                 8 February 2019.

The following crosscutting issues will be included in all presentations:

 • International standards and codes of conduct
 • Good governance
 • Indigenous and Tribal Peoples.

The following schedule of lectures is anticipated:

Cluster

 

Lecture Format Date Time Lecturer

 

I.Sustainability,     Culture & Local production:

5 – 9 November 2018

1a.Sustainability: Conceptual and practical issues Plenary 5 Nov 19.00-21.00 Glenn Sankatsing
1b. Sustainability: Conceptual and practical issues Workshop 6 Nov 9.00-13.00h Glenn Sankatsing
2a.Guiana Shield History, Colonial heritage, archeology Plenary 6 Nov 18.00-19.30 Renzo Duin
3a.Culture and Musical patterns Plenary 6 Nov 19.30-21.00 Terry Agerkop
2b.Guiana Shield History, Colonial heritage, archeology Workshop 8 Nov. 9.00-13.00h Renzo Duin
3b.Culture and Musical patterns Workshop 8 Nov. 9.00-13.00h Terry Agerkop
4a. Nature, Culture & Local production Plenary 8 Nov 19.00-21.00 Sheila Marhe
4b. Nature, Culture & Local production Workshop 9 Nov 9.00-13.00h Sheila Marhe
5.Panel Sustainability, Culture & Local production Plenary: All presenters 9 Nov 19.00-21.00  
II. Sustainable production 10 – 14 December 2018 1a. Sustainable Production Plenary 10 Dec 19.00-21.00 Rene Artist

 

1b. Sustainable Production Workshop 11 Dec 09.00-13.00h Rene Artist

 

2a. Energy for Sustainable Development in Suriname – Local energy for local development Plenary 11 Dec 19.00-21.00 Rudi van Els
2b. Energy for Sustainable Development in Suriname – Local energy for local development Workshop 12 Dec 09.00-13.00h Rudi van Els
3a. Promotion of native products and rural sustainable development: the case of sociobiodiversity production chains Plenary 12 Dec 19.00-21.00 Janaina Diniz
3b. Promotion of native products and rural sustainable development: the case of sociobiodiversity production chains Workshop 13 Dec 09.00-13.00h Janaina Diniz
4a. Geology, Geography and sustainable mining (Juridical implications) Plenary 13 Dec 19.00-21.00 Theo Wong
4b. Geology, Geography and sustainable mining (Juridical implications) Workshop 14 Dec 09.00-13.00h Theo Wong
5. Panel Sustainable production Plenary: All presenters 14 Dec 19.00-21.00  
III. Biodiversity, sociobiodiversity & Health:

7 – 11 January 2019

1a. Sustainable Forestry and Agriculture Plenary 7 Jan 19.00-21.00 Rudi van Kanten
1b. Sustainable Forestry and Agriculture Workshop 7 Jan 09.00-13.00h Rudi van Kanten
2a. Sustainability of traditional communities Plenary 8 Jan 19.00-21.00 Marie-Josee Artist
2b. Sustainability of traditional communities Workshop 9 Jan 09.00-13.00h Marie-Josee Artist
3a. Health: NCD & Infectious diseases Plenary 9 Jan 19.00-21.00 Marthelise  Eersel
3b. Health: NCD & Infectious diseases Workshop 10 Jan 09.00-13.00h Marthelise  Eersel
4a. Medicinal plants: Linking traditional and academic knowledge Plenary 10 Jan 19.00-21.00 Dennis Mans
4b. Medicinal plants: Linking traditional and academic knowledge Workshop 11 Jan 09.00-13.00h Dennis Mans
5. Panel Biodiversity & sociobiodiversity Plenary: All presenters 11 Jan 19.00-21.00  
IV. Regional Integration & Policy:

4 – 7 February 2019

1a. The Guiana shield: Geopolitical region and zone of peace Plenary 4 Feb 19.00-21.00 Mark Kirton
1b. The Guiana shield: Geopolitical region and zone of peace Workshop 5 Feb 09.00-13.00h Mark Kirton
2a. Demography, mobility & Border issues: from obstacles to opportunities Plenary 5 Feb 19.00-21.00 Deryck Ferrier
2b. Demography, mobility & Border issues: from obstacles to opportunities Workshop 6 Feb 09.00-13.00h Deryck Ferrier
3a.Regional Integration Plenary: 6 Feb 19.00-21.00 Caio Pinho Fernandes
  3b. Regional Integration Workshop 7 Feb 09.00-13.00h Caio Pinho Fernandes
Wrap-up session

8 February 2019

         

 

 

Leave a Reply

Mededelingen

Onderstaand zijn de alle mededelingen van de AdeKUS.

Data Centrale – en Na-inschrijvingen 2019

Data Centrale - en Na-inschrijvingen 2019

Lees meer

Data Centrale – en Na-inschrijvingen 2019

Termijnbetalingen collegejaar 2019 – 2020

Termijnbetalingen collegejaar 2019 – 2020

Termijnbetalingen collegejaar 2019 - 2020

Lees meer

NIEUWE INSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2019-2020

NIEUWE INSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2019-2020 Het Schakeljaar en Bacheloropleidingen Dagelijks van 08.30-12.00 uur Studenten die zich voor het collegejaar 2019/2020 wensen…

Lees meer

NIEUWE INSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2019-2020

NIEUWE INSCHRIJVINGEN MASTEROPLEIDINGEN

NIEUWE INSCHRIJVINGEN MASTEROPLEIDINGEN

NIEUWE INSCHRIJVINGEN MASTEROPLEIDINGEN COLLEGEJAAR 2019-2020 (aangepast 06 augustus 2019) Studenten die zich voor het collegejaar 2019/2020 wensen in te schrijven,…

Lees meer

UNICO Wandelloop

UNICO Wandelloop Doe mee met de UNICO Wandelloop op zaterdag 31 augustus 2019!

Lees meer

UNICO Wandelloop

DEFINITIEVE AANMELDING WISKUNDE

DEFINITIEVE AANMELDING WISKUNDE

DEFINITIEVE AANMELDING WISKUNDE   In verband met de beperkte plaatsingsmogelijkheden op de Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen voor de…

Lees meer

DEFINITIEVE AANMELDING SCHEIKUNDE

DEFINITIEVE AANMELDING SCHEIKUNDE In verband met de beperkte plaatsingsmogelijkheden op de Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen voor de studierichting…

Lees meer

DEFINITIEVE AANMELDING SCHEIKUNDE

DEFINITIEVE AANMELDING NATUURKUNDE

DEFINITIEVE AANMELDING NATUURKUNDE

DEFINITIEVE AANMELDING NATUURKUNDE In verband met de beperkte plaatsingsmogelijkheden op de Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen voor de studierichting…

Lees meer

DEFINITIEVE AANMELDING FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN

DEFINITIEVE AANMELDING FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN In verband met de beperkte plaatsingsmogelijkheden op de Faculteit der Medische Wetenschappen voor de studierichtingen…

Lees meer

DEFINITIEVE AANMELDING FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN

DEFINITIEVE AANMELDING BEDRIJFSKUNDE

DEFINITIEVE AANMELDING BEDRIJFSKUNDE

DEFINITIEVE AANMELDING BEDRIJFSKUNDE In verband met de beperkte plaatsingsmogelijkheid op de Faculteit der Maatschappijwetenschappen studierichting Bedrijfskunde (35 studenten) moet een…

Lees meer

DEFINITIEVE AANMELDING PSYCHOLOGIE

DEFINITIEVE AANMELDING PSYCHOLOGIE In verband met de beperkte plaatsingsmogelijkheid op de Faculteit der Maatschappijwetenschappen studierichting Psychologie (30 studenten) moet een…

Lees meer

DEFINITIEVE AANMELDING PSYCHOLOGIE

Studiefinanciering FSS

Studiefinanciering FSS Om de aanvragen van studenten voor studiefinanciering beter te kunnen monitoren is toestemming van het Bestuur van de…

Lees meer

Studiefinanciering FSS

Uitslag prijsvraag Konmakandra

Uitslag prijsvraag Konmakandra

Tijdens de AdeKUS Kon Makandra van vrijdag 29 juni 2018 is er een prijsvraag gehouden in verband met de Fundraising…

Lees meer

Vragen? Neem dan gerust contact op met

AFDELING MARKETING & COMMUNICATIE

Universiteitscomplex | BAK-gebouw
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: +597 465558 ext. 2525
E-mail: info@uvs.edu

Commissie voor Promoties en Eredoctoraten (CPE)

Ingevolge de leden 5 en 6 van artikel 5 van de Universiteitswet (G.B. 1966, no. 78) kan aan de Universiteit het doctoraat worden verworven en kunnen door de Universiteit eredoctoraten worden verleend. De Commissie voor Promoties en Eredoctoraten (CPE) is op 27 april 1989 in het leven geroepen om uitvoering te helpen geven aan deze taken. De CPE is met ingang van januari 2016 als volgt samengesteld:

• Voorzitter – Dr. A.W.E. Grünberg MD. MPH.
• Secretaris – Prof.Mr.dr. M.A. Veira
• Penningmeester – Dr. S.G.S. Vreden MD
• Lid – Prof. A.R. Caram
• Lid – Prof. S.B. Kroonenberg

 

DIENSTEN

Afspraken voor nadere informatie omtrent promoties en eredoctoren kunnen gemaakt worden via e-mail: cpe@uvs.edu of via het telefoonnummer: 465558 tst. 2484.

DOWNLOADS

Stappenplan Promovendi
Promotiereglement
• Procedureregels voor kandidaten ingeschreven op of na 20 april 2023
Procedureregels ter Uitvoering van het Promotiereglement

Richtlijnen voor de inschrijving van de Kandidaat–Promovendus bij de CPE
CPE Registratieformulier
Voorbeeldbrief Kennisgeving Afronding Proefschrift
Standaardformulier Beoordeling Proefschrift en Toelating tot de Promotie
Model Titel- en Schutblad
• Richtlijnen globale indeling proefschrift
Standaardformulier Aanvraag Promotiedatum
Aanwijzingen met Betrekking tot de Gang van Zaken Tijdens de Promotieplechtigheid
Voorwaarden voor de toekenning van Eredoctoraten 
• Standaardformulier Voorstel tot verlening van het Eredoctoraat

Vragen? Neem dan gerust contact op met
COMMISSIE VOOR PROMOTIES EN EREDOCTORATEN (CPE)

Universiteitscomplex | BAK-gebouw
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: +597 465558 ext. 2484
E-mail: cpe@uvs.edu

 

Nieuws

Onderstaand is een verzameling van alle AdeKUS nieuws.

 

Studenten AdeKUS Maken Kennis met Saamaka Cultureel Erfgoed

Studenten AdeKUS Maken Kennis met Saamaka Cultureel Erfgoed

Van 25 tot en met 27 november j.l. waren 21 studenten Geschiedenis van de Faculteit Humaniora van de AdeKUS op…

Read more

Studenten Geschiedenis Doen Training Conservering Onderwater Cultureel Erfgoed

Studenten Geschiedenis Doen Training Conservering Onderwater Cultureel Erfgoed

Twee studenten van Studierichting Geschiedenis van de Faculteit der Humaniora zijn in de periode van 16 november tot en 14…

Read more

 

Vragen, suggesties of iets nieuwswaardigs te melden? Neem dan gerust contact op met

AFDELING MARKETING EN COMMUNICATIE

Universiteitscomplex | BAK-gebouw
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2525
E-mail: info@uvs.edu

AdeKUS Notes

AdeKUS Notes is de nieuwsbrief van de Anton de Kom Universiteit van Suriname en wordt tenminste een keer per kwartaal uitgegeven.

Blog Post: Nothing not found.

 

Vragen, suggesties of iets nieuwswaardigs voor de AdeKUS Notes? Neem dan gerust contact op met

AFDELING MARKETING EN COMMUNICATIE

Universiteitscomplex | BAK-gebouw
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2525
E-mail: info@uvs.edu

Aanvraagformulier Plaatsing Content op de Website

De website en social media kanalen van de AdeKUS zijn uitermate geschikt voor het plaatsen van informatie. Naast onze evenementenkalender hebben wij speciale secties voor mededelingen en nieuws.

Om informatie te laten plaatsen op de website of een van de social media kanalen, vul onderstaand verzoek volledig in.

 

 

 

 

Geef hier de titel waaronder uw content geplaatst moet wordenUpload een foto die gebruikt moet worden bij uw content. Maximale grootte: 2MB | Formaat: 900px X 500px


Plaats hier de inhoud van uw content. Voor Evenementen moet er ook een datum, tijdstip en locatie opgegeven worden.

 

DOWNLOADS

GEEN DOWNLOADS BESCHIKBAAR

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

AFDELING MARKETING EN COMMUNICATIE

Universiteitscomplex | BAK-gebouw
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2525
E-mail: info@uvs.edu

Studentvertegenwoordiger Bestuur van de Universiteit

Conform de Universiteitswet worden door middel van verkiezingen onder de geledingen van de Universiteitsgemeenschap, drie personen aangewezen om zitting te nemen in het Bestuur van de Universiteit. Deze zijn een vertegenwoordiger namens de studenten, een namens het technisch-administratief personeel en een namens het wetenschappelijk personeel.

De huidige vertegenwoordiger van de studenten in het Bestuur van de Universiteit, Hakiem Lalmahomed, is gekozen om gedurende de zittingsperiode van het Bestuur onder leiding van prof. dr. Shanti Venetiaan, de studenten te vertegenwoordigen.

 

WERKZAAMHEDEN STUDENTVERTEGENWOORDIGER

De studentvertegenwoordiger beijvert zich om binnen het Bestuur van de Universiteit de belangen van de studenten zo goed mogelijk te verdedigen. Dit doet hij voor de studentengemeenschap over het algemeen, maar ook voor individuele studenten, die om welke reden dan ook bij het Bestuur van de Universiteit mochten belanden.

Verder draagt hij zorg voor de inspraakmogelijkheid van studenten in het universiteitsbeleid. Deze vertegenwoordiger is tevens de hoogste vertegenwoordigende instantie van de studenten op beleidsniveau.

 

NIEUWS EN BEKENDMAKINGEN

Carousel Post: No posts found

 

HANDIGE TIPS VOOR STUDENTEN

1. Laat je informeren

Het belangrijkste voor jou als student is om je te laten informeren over cruciale zaken die van belang zijn voor jouw studieloopbaan aan de AdeKUS. Dit doe je door alvast alle verplichte informatiestukken tot je te nemen, regelmatig de studentenvergaderingen bij de wonen, prikborden te raadplegen, en jouw UVS-mail en UVS-Moodle accounts in de gaten te houden voor bekendmakingen, uitnodigingen en andere relevante en of officiële informatie.

2. Heb je zaken op orde

In vergelijking met het lager en middelbaar onderwijs wordt van jou als student op de AdeKUS verwacht dat je verantwoordelijk bent voor jezelf en jouw studieloopbaan. Je behoort je goed te informeren over jouw rechten en plichten en ervoor te zorgen dat je die goed in de gaten houdt.
Belangrijk daarbij is het besef dat jij alle zaken die binnen jouw verantwoordelijkheid als student vallen, op orde hebt. Op tijd in- en uittekenen, opdrachten uitvoeren en inleveren, en deelname aan verplichte en of aangeraden colleges en activiteiten zijn daar enkelen van.

3. De pen is je beste vriend

Klachten en verzoeken kun je het best schriftelijk (per brief ingediend op de administratie of per UVS-mail) indienen. Dit is niet alleen belangrijk om misverstanden te minimaliseren, maar ook om een tijdslijn over het verloop van jouw verzoek vast te stellen. Mocht het nodig zijn, dan kun je altijd een beroep doen op die tijdslijn.
Net zo belangrijk als het schriftelijk deponeren van klachten en verzoeken, is het schriftelijk ontvangen van reacties daarop. In de haast om van problemen af te zijn, nemen veel studenten het genoegen met mondelinge reacties en of toezeggingen. Dit is niet alleen afgeraden, maar kan in sommige gevallen zelfs zodanig nadelig uitvallen, omdat je dan geen stukken hebt om die gedane toezegging te bewijzen, waardoor jij je daar moeilijk op kunt beroepen.

4. Volg de structuren

Net als iedere organisatie heeft de AdeKUS een bepaalde organisatiestructuur. Binnen deze structuur zijn er instanties ingebed waar jij als student terecht kunt, mochten zich problemen voordoen. Ieder van deze instanties heeft specifieke taken en bevoegdheden, waardoor je niet voor ieder probleem bij elk van deze instanties terecht kunt. Zoek daarom altijd naar de juiste instantie voor jou om je beklag te doen of jouw vragen te stellen. Ben je niet zeker of je bij de juiste instantie je klacht of vraag deponeert, vraag dan altijd of de benaderde instantie jou kan doorverwijzen naar de juiste instantie.

5. Aanpakken, aanpakken, aanpakken

Net als iedere organisatie heeft de AdeKUS een bepaalde organisatiestructuur. Binnen deze structuur zijn er instanties ingebed waar jij als student terecht kunt, mochten zich problemen voordoen. Ieder van deze instanties heeft specifieke taken en bevoegdheden, waardoor je niet voor ieder probleem bij elk van deze instanties terecht kunt. Zoek daarom altijd naar de juiste instantie voor jou om je beklag te doen of jouw vragen te stellen. Ben je niet zeker of je bij de juiste instantie je klacht of vraag deponeert, vraag dan altijd of de benarde instantie jouw kan doorverwijzen naar de juiste instantie.
Bij het benaderen van klacht of hulpinstanties is de pen jouw beste vriend. Daarmee wordt bedoeld dat jij het best schriftelijk jouw klacht kunt indienen of jouw vraag kunt stellen.

 

DOWNLOADS

GEEN DOWNLOADS BESCHIKBAAR

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

STUDENTVERTEGENWOORDIGER
BESTUUR VAN DE UNIVERSITEIT

Universiteitscomplex | Bestuursgebouw
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2518 of +597 8866466
Facebook: https://www.facebook.com/HakiemALalmahomed 
E-mail: hakiem.lalmahomed@student.uvs.edu

Waarom Kiezen voor een AdeKUS Opleiding?

Kiezen voor de juiste opleiding is op zichzelf al een zware klus. Als je daarnaast dan ook een keuze moet maken tussen tal van opleidingsinstituten, kan je gauw uit ellende de verkeerde keus maken. Wij willen je helpen om die keus met de minste inspanning te maken en laten je daarom weten “Waarom jij voor de AdeKUS moet kiezen”.

Hier zal tezijnertijd worden aangevuld. We zijn er nu mee bezig!

Downloads:
Aanvraag Restitutie Inschrijfgeld
Aanvraag Restitutie Inschrijfgeld na Afstuderen

Vragen? Neem dan gerust contact op met

AFDELING STUDENTENZAKEN (StuZa)
Universiteitscomplex
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2212 / 2213 / 2214 / 2215
E-mail: stuza@uvs.edu

December 19, 2017

 

               

Read more

December 13, 2017

 

               

Read more

This is an example page. It's different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this:

Hi there! I'm a bike messenger by day, aspiring actor by night, and this is my website. I live in Los Angeles, have a great dog named Jack, and I like piña coladas. (And gettin' caught in the rain.)

...or something like this:

The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of awesome things for the Gotham community.

As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!

Record not found