12 dec 2017

Bacheloropleiding in Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde

WONGSOREDJO, Jenice MA, MPM

Description

Research

De opleiding

Afgestudeerden van de studierichting A&O dienen te beschikken over adequate kennis, inzichten en vaardigheden en leidinggevende capaciteiten die nodig zijn om op beleidsniveau invloed uit te oefenen op het (sociaal) ontwikkelingsproces in Suriname. Naast het nastreven van de vorming van het wetenschappelijke karakter en de wetenschappelijke kwaliteit (systematisch en methodisch benaderen van vraagstukken) en vaardigheden van de student A&O, ligt de nadruk ook op het bestuderen en helpen oplossen van de specifieke Surinaamse sociaal-maatschappelijke problemen met een (ped)agogisch en onderwijskundig karakter door de student en wel onder de begeleiding van de docent en/of expert op het vakgebied.

Agogen bekleden meestal staf – of leidinggevende functies op afdelingen betreffende personeelsbeleid, human resource management, algemene zaken, public relations, veiligheidgezondheid, kwaliteit en milieu. Er zijn ook agogen die als interne of externe consultant functioneren.

Onderwijskundigen komen terecht in kaderfuncties waarin ze zich bezighouden met beleidsontwikkeling, advisering, onderzoek en planning, kwaliteitszorg, begeleiding, opleiding, professionalisering, nascholing, management, organisatie en beheer.

Pedagogen leveren hun bijdrage aan veranderingsprocessen in het gedrag van kinderen en ouders, ontwikkelingsproblemen van kinderen.

OPLEIDINGSPROGRAMMA

Het didactisch concept bij de studierichting A&O is oplossingsgericht, activerend en zelfsturend. Voor het behalen van de bachelorgraad moet de student minimaal 180 creditpunten (cp’s) behalen. Deze creditpunten kunnen in drie studiejaren behaald worden, te weten in fase I (een jaar) en in fase II (twee jaren). In het eerste studiejaar, fase I of de B-l fase, worden inleidende en ondersteunende vakken aangeboden. Het programma omvat inhoudelijke oriëntaties in de basisdisciplines van de drie majors Agogiek, Onderwijskunde en Pedagogiek. Een oriëntatie op de Algemene Methodologie en Statistiek van de basisdisciplines is ook onderdeel van het programma. Enkele ondersteunende vakken zijn bedoeld als wetenschappelijke oriëntatie in de sociale wetenschappen en als bewustmaking voor de eigen geaardheid van de Surinaamse samenleving.

In fase II (B-II) moet de student minstens de overige 120 cp’s behalen. Dit kan de student doen door een major te kiezen.Een major bestaat uit minstens 60 cp’s. Naast de verplichte vakken van de major dient de student aanvullende (keuze)vakken te volgen. De studierichting Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde biedt voor nu de mogelijkheid om te kiezen tussen drie majors:
1. Agogiek;
2. Onderwijskunde;
3. Pedagogiek

OPLEIDINGSTRAJECT

STUDIEJAAR
ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN
ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR 1
60
0
JAAR 2
60
6
JAAR 3
30
12

NA DE OPLEIDING

Werken na de Studie: Studenten kunnen met hun BSc A&O opteren naar functies binnen de maatschappij die zich richten op de aan bod gekomen onderwerpen en vaardigheden opgedaan tijdens de studie.

Verder Studeren: Na afronding van de BSc A&O studie wordt de student gemotiveerd de studie te vervolgen met een MSc programma.

TOELATINGSEISEN

De thans geldende toelatingseis voor de studie A & O is VWO of een daaraan gelijkgesteld diploma. Personen die de CD toets gehaald hebben worden ook toegelaten.

DOWNLOADS

Vragen? Neem dan gerust contact op met 

OPLEIDING AGOGISCHE WETENSCHAPPEN EN ONDERWIJSKUNDE

Universiteitscomplex
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext.2485
E-mail: jenicewongsoredjo@uvs.edu

By Comments off december 12, 2017