12 dec 2017

Bacheloropleiding in Geowetenschappen

WONG, Theo E.

Professor

“The present is the key to the past”

 

Het stijgende gebruik van minerale rijkdommen voor economische en sociale doeleinden daagt ons uit om natuurlijke hulpbronnen duurzaam te beheren. De bacheloropleiding in Geowetenschappen draagt hieraan bij door deskundigen in de Geowetenschappen op te leiden.

De bacheloropleiding in Geowetenschappen heeft als doel een gedegen fundament te leggen voor het doen van een vervolgstudie in de Geowetenschappen. Het programma is breed van karakter om de student in de gelegenheid te stellen zich breed te ontwikkelen. Het curriculum verschaft grondige basiskennis in de Geologie met een bijzondere aandacht voor de Geologie van Suriname. Verder bevat het curriculum elementen die kennis verschaffen over de Petroleum Geologie, Geografie en Kustbeheer, Mijnbouw, Economische Aspecten van de Mijnbouw en Mijnbouwrecht.

 

OPLEIDINGSPROGRAMMA

De bacheloropleiding in Geowetenschappen is een wetenschappelijke opleiding. De opleiding duurt 3 jaar. Voor het behalen van een bachelor diploma moet de student 180 studiepunten behalen. Het eerste studiejaar, de B-I fase, heeft zowel een oriënterende als een selecterende functie. De B-I fase kan tevens aangeduid worden als het selectiejaar waarin de student aantoont geschikt te zijn voor deze studie. De B-I fase omvat 63 studiepunten.

Bij het aanbieden van de onderwijseenheden wordt naast de klassieke methode van hoorcolleges en werkcolleges ook aandacht besteed aan practica en veldwerk. Hierdoor komen de toekomstige Geologen vroegtijdig in aanraking met de realiteit van het vakgebied.

De opleiding stimuleert studenten en daagt ze uit tot analytisch denken en om een kritische houding te blijven ontwikkelen betreffende vraagstukken binnen de Geowetenschappen.

Het behalen van de B-I fase geeft toelating tot de B-II fase. De B-II fase omvat 117 studiepunten.

 

OPLEIDINGSTRAJECT

STUDIEJAAR
ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN
ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR 1
63
0
JAAR 2
61
0
JAAR 3
45 – 46
9.5 – 10.5

 

NA DE OPLEIDING

De bacheloropleiding in Geowetenschappen vormt de basis voor het volgen van een masteropleiding. De afgestudeerde van de opleiding draagt de titel van Bachelor of Science (BSc) en heeft zowel theoretische als praktische kennis en vaardigheden die van pas komen in het bedrijfsleven of op research gebied. Toch is het belangrijk om na de bacheloropleiding een masteropleiding te doorlopen, waarbij jij je kunt specialiseren in een vakgebied of oriëntatie binnen de Geowetenschappen.

Werken na de Studie

Als Bachelor of Science in Geowetenschappen ben je in staat om op wetenschappelijk verantwoorde wijze onderzoek te doen en een beroep uit te oefenen waarvoor een Bachelor of Science vereist is. Kies je ervoor of ben je genoodzaakt om direct de arbeidsmarkt op te gaan, dan kan je meteen aan de slag bij:

• de overheid
• industrie-bedrijven
• onderwijs- en onderzoeksinstellingen
• NGO’s en IO’s
• Eigen op te starten onderneming

Verdere Studie

Na je bacheloropleiding in Geowetenschappen kan je nog verder blijven studeren aan de AdeKUS. Dat kan ook als je na je bacheloropleiding de arbeidsmarkt opgaat. We bieden masteropleidingen na reguliere werktijden aan.
Momenteel worden door de vakgroep Geowetenschappen de masteropleidingen Mineral Geosciences en Petroleum Geology aangeboden.

 

TOELATINGSEISEN

Om toegelaten te worden tot de opleiding Bacheloropleiding in Geowetenschappen, moet je in het bezit zijn van een VWO of daaraan gelijkgesteld diploma met de vakken Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde, waarbij voor deze vakken een totaal van 18punten behaald moet zijn, met respectievelijk 6 punten voor Natuurkunde en Wiskunde. Is jouw diploma en of vakkenpakket niet voldoende, dan kun je door middel van het Colloquium Doctum diploma of na afronding van een schakeljaar met de vakken Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde alsnog worden toegelaten.

Kandidaat-studenten die niet hieraan voldoen en zich toch wensen in te schrijven dienen een brief te richten aan de richtingcoördinator van de opleiding om de motivatie aan te tonen.

 

DOWNLOADS

Brochure Bacheloropleiding in de Geowetenschappen 2019/2020
Studiegids Bacheloropleiding in de Geowetenschappen 2019/2020

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

OPLEIDING GEOWETENSCHAPPEN

Universiteitscomplex | Gebouw 7
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2416
E-mail: delfstofproduktie-ftew@uvs.edu

By Comments off december 12, 2017