31 mei 2018

Bacheloropleiding in Infrastructuur

DASAI, Marciano

PhD

“An investment in knowledge pays the best interest” Benjamin Franklin

Een van de fundamentele problemen in Suriname, die leidt tot andere problemen is het gebrek aan voldoende specialisten in de Infrastructuur. De aanwezigheid van een goede infrastructuur beïnvloedt de economische activiteiten en heeft ook effecten naar de samenleving. Een slechte infrastructuur maakt een samenleving kwetsbaar.
De introductie van de groene infrastructuur moet uiteindelijk zorgen voor een duurzame ontwikkeling van Suriname. Per oktober 2013 is de groene infrastructuur in bachelor- en masteropleidingen infrastructuur geïntroduceerd.
Groene infrastructuur zorgt voor de instandhouding van een gezond ecosysteem; schone lucht en schoon water. De bacheloropleiding in Infrastructuur draagt hieraan bij door deskundigen in de Infrastructuur op te leiden.

De bacheloropleiding in Infrastructuur heeft als doel een gedegen fundament te leggen voor het doen van een vervolgstudie in de Infrastructuur. Het programma is breed van karakter om de student in de gelegenheid te stellen zich breed te ontwikkelen.

 

OPLEIDINGSPROGRAMMA

De bacheloropleiding in Infrastructuur is een wetenschappelijke opleiding. De opleiding duurt 3 jaar. Voor het behalen van een bachelor diploma moet de student 180 studiepunten behalen. Het eerste studiejaar, de B-I fase, heeft zowel een oriënterende als een selecterende functie. De B-I fase kan tevens aangeduid worden als het selectiejaar waarin de student aantoont geschikt te zijn voor deze studie. De B-I fase omvat 62 studiepunten.

Bij het aanbieden van de onderwijseenheden wordt naast de klassieke methode van hoorcolleges en werkcolleges ook aandacht besteed aan practica en veldwerk. Hierdoor komen de studenten vroegtijdig in aanraking met de realiteit van het vakgebied.

De opleiding stimuleert studenten en daagt ze uit tot analytisch denken en om een kritische houding te blijven ontwikkelen betreffende vraagstukken binnen de Infrastructuur. Daarbij is eigen initiatief, inventiviteit en creativiteit van groot belang.

Het behalen van de B-I fase geeft toelating tot de B-II fase. De B-II fase omvat 122 studiepunten.

 

OPLEIDINGSTRAJECT

STUDIEJAAR
ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN
ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR 1
62
0
JAAR 2
62
0
JAAR 3
48
12

 

NA DE OPLEIDING

De bacheloropleiding in Infrastructuur vormt de basis voor het volgen van een masteropleiding. De afgestudeerde van de opleiding draagt de titel van Bachelor of Science (BSc) en heeft zowel theoretische als praktische kennis en vaardigheden die van pas komen in het bedrijfsleven of op research gebied. Toch is het belangrijk om na de bacheloropleiding een masteropleiding te doorlopen, waarbij jij je kunt specialiseren in een vakgebied of oriëntatie binnen de Infrastructuur.

Werken na de Studie

Als Bachelor of Science in Infrastructuur ben je in staat om op wetenschappelijk verantwoorde wijze onderzoek te doen en een beroep uit te oefenen waarvoor een Bachelor of Science vereist is. Jij bezit de nodige basis, experimentele, wetenschappelijke en toegepaste kennis over duurzame ontwikkelingen in de infrastructuur. Verder ook inzicht en kennis om maatschappelijke consequenties van nieuwe ontwikkelingen in relevante vakgebieden te herkennen, analyseren en bespreken.
Aan jou worden ook de vaardigheden geleerd om over groene infrastructuur argumentaties op te stellen en suggesties te doen voor oplossingen.

Kies je ervoor of ben je genoodzaakt om direct de arbeidsmarkt op te gaan, dan kan je meteen aan de slag bij:

• de overheid
• bedrijfsleven
• onderwijs- en onderzoeksinstellingen
• NGO’s en IO’s
• Eigen op te starten onderneming

Verdere Studie

Na je bacheloropleiding in Infrastructuur kan je nog verder blijven studeren aan de AdeKUS. Dat kan ook als je na je bacheloropleiding de arbeidsmarkt opgaat. We bieden masteropleidingen na reguliere werktijden aan.
Momenteel wordt door de vakgroep Infrastructuur de masteropleiding Sustainable Management of Natural Resources (SMNR) aangeboden.

 

TOELATINGSEISEN

Om toegelaten te worden tot de Bacheloropleiding in Infrastructuur, moet je in het bezit zijn van een VWO of daaraan gelijkgesteld diploma met de vakken Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde 1, waarbij voor deze vakken een totaal van 18 punten behaald moet zijn, met respectievelijk 6 punten voor Natuurkunde en Wiskunde 1. Is jouw diploma en of vakkenpakket niet voldoende, dan kun je door middel van het Colloquium Doctum diploma of na afronding van een schakeljaar met de vakken Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde alsnog worden toegelaten.

Kandidaat-studenten die niet hieraan voldoen en zich toch wensen in te schrijven dienen een brief te richten aan de richtingcoördinator van de opleiding om de motivatie aan te tonen.

 

DOWNLOADS

Brochure Bacheloropleiding in Infrastructuur 2017/2018
Studiegids Bacheloropleiding in Infrastructuur 2017/2018

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

OPLEIDING INFRASTRUCTUUR

Universiteitscomplex | Gebouw 16
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2357
E-mail: ftew-infra@uvs.edu

By Comments off mei 31, 2018