14 dec 2017

Bacheloropleiding in Scheikunde

WESENHAGEN, Gerda

Drs

Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time

Research

DE OPLEIDING 

De scheikundeopleiding aan de FWNW is geaccrediteerd d.w.z. ons programma is op het niveau van een internationale wetenschappelijke Bachelor.

Een groot deel van onze docenten is gepromoveerd met ruime onderzoekservaring. Ze wonen en werken (aan een universiteit) in het buitenland.

De Bachelor chemie leidt op voor verdere studie in binnen –en buitenland maar ook een loopbaan bij overheid, bedrijfsleven en relevante opkomende industrieën z.a. de aardolie industrie. Volgens oliemaatschappijen en ingenieursbureaus zal tegen 2030 de vraag naar benzine en andere brandstoffen afnemen. De petrochemische sector daarentegen heeft nog ruimte om te groeien.

Er zal een shift van raffinaderij producten benzine, diesel en andere brandstoffen naar petrochemicaliën gemaakt moeten worden. Petrochemicaliën zijn de bouwstenen die essentieel zijn voor het maken van de goederen die het moderne leven mogelijk maken – van verf tot plastic, ruimtepakken tot zonnepanelen, medicijnen tot mobiele telefoons.

Ben je een detaillist, nieuwsgierig, creatief en innovatief ingesteld en houd je van onderzoek om te weten te komen hoe je een stof/product zelf kan maken/ontwerpen dan is chemie jouw keuze.

OPLEIDINGSPROGRAMMA

De 3-jarige WO Bachelor chemie hanteert een semester systeem. Het eindcijfer voor een vak is een gewogen gemiddelde van toetsen, huiswerkopdrachten, (deel)tentamens, klasse discussies, presentaties (over case–studies). Er is heel veel practicum (werken op het lab; software), omdat de wereld op nanoschaal alleen kan worden bestudeerd door experimenten uit te voeren. Verslagen van onderzoeksexperimenten leveren een apart practicumcijfer op. De opleiding omvat totaal 180 ECTS-Creditpoints, vereist binnen de maximaal toegestane studieduur. De colleges van buitenlandse gastdocenten worden ‘online’ verzorgd via Skype of ander Platform, meestal in het Engels.

In de eerste 2 jaren wordt een stevige scheikundige basis gelegd met gedegen ondersteuning van wiskunde – en natuurkunde vakken. Doorstroming naar het 2e jaar is gebonden aan regels. Je doet eigen onderzoeksprojecten gericht op het bedrijfsleven/verdere studie.  Het derde jaar bestaat voor een groot deel uit keuzevakken die vallen binnen de oriëntaties “Fundamentele chemie” en “Toegepaste chemie” met bijbehorende specialisaties en de studie wordt afgesloten met een afstudeeronderzoek. Vanaf het collegejaar 2020/2021 zullen de keuzevakken uit de oriëntatie “Toegepaste chemie” uitgebreid worden. Dit vloeit voort uit een samenwerking met het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) en met bedrijven betrokken bij de olie- en gasvondsten in de Surinaamse territoriale wateren (zgn. offshore gebied).

Van de student wordt verwacht: veel zelfdiscipline, zelfwerkzaamheid gericht op “live- long learning”, een verantwoordelijke houding, flexibele mindset en aanleg om goed verbanden te kunnen leggen.

OPLEIDINGSTRAJECT
STUDIEJAAR ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR1 60 0
JAAR2 60 0
JAAR3 25 35

NA DE OPLEIDING

Afgestudeerden van de opleiding dragen de titel: Bachelor of Science (BSc). Voor studenten die willen/moeten gaan werken is een carrière weggelegd, meestal in een leidinggevende positie.
De ervaring is ook dat onze afgestudeerden zonder problemen kunnen doorstromen naar Masteropleidingen in de chemie en aanverwante disciplines in binnen – en buitenland.

Werken na de Studie

Als Bachelor of Science in de chemie ben je in staat om d.m.v. onderzoek creatieve technologische oplossingen aan te dragen voor het oplossen van maatschappelijke problemen.

Enkele mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn:
Een dienstbetrekking aangaan bij:

  • Overheid o.a. de Meteorologische Dienst
  • Bedrijfsleven o.a. in de petroleum sector
  • Kleine en grote chemische productiebedrijven (op korte termijn spin-off van de opkomende olie- en gasindustrie), ziekenhuizen, farmaceutische bedrijven, voedselbedrijven, laboratoria. Hier kunnen afgestudeerden worden ingezet voor de kwaliteitsverbetering van het product door onderzoek naar verbeterde technologieën en daarmee versterking van de concurrentiepositie van het bedrijf.
  • Leraar chemie? Je kan een lesbevoegdheid behalen aan het IOL.
  • Als entrepreneur:
  • projecten schrijven en uitvoeren voor het oplossen van maatschappelijke problemen (de chemie rakende) in eigen land, indienen bij internationale donor organisaties/ bankinstellingen
  • de opgedane kennis aanbieden aan (internationale) bedrijfsbelangenorganisaties.
Verder Studeren

Het advies van de opleiding is: verder studeren. Bachelor is geen afgeronde studie!

Bij studeren in het buitenland helpt de opleiding jou via haar netwerk te zoeken naar een geschikte opleiding. Eigen initiatieven en studeren in eigen land worden altijd toegejuicht.

TOELATINGSEISEN

Om toegelaten te worden, moet je in het bezit zijn van een vwo-diploma met de vakken Scheikunde, Wiskunde 1 en Natuurkunde en voor elk minimaal het cijfer 6 behaald hebben.  Ben je niet in het bezit van het vwo-diploma dan adviseren wij dat jij het Staatsexamen VWO aflegt.  Toelating via andere opleidingen is nog niet mogelijk vanwege de beperkte kantoor- en lab-ruimten en lab-materialen (apparatuur e.d.). De opleiding kent daarom een Numerus Fixus van 15 studenten.

DOWNLOADS

Brochure Bachelor in Scheikunde 2021/2022
Studiegids Bachelor in Scheikunde 2021/2022
Addenum Studiegids 2020/2021

Vragen? Neem dan gerust contact op met 

OPLEIDING CHEMIE

Universiteitscomplex
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2325
E-mail: fwnw@uvs.edu

By Comments off december 14, 2017