12 dec 2017

Bacheloropleiding in Bedrijfskunde

BONSE, Thea

Description

Research

DE OPLEIDING

De Bachelor of Science Bedrijfskunde (Business Management) kan op wetenschappelijke basis ondersteuning bieden aan de leiding van een bedrijf en adviseren over bedrijfsvraagstukken onder meer op de volgende werkterreinen binnen een bedrijf:

 • Human Resource Management
 • Marketing Management
 • Enterpreneurship
 • Strategie en Organisatiediagnose
 • Finance en Accounting Management
 • Supply chain Management

Het profiel wordt daarom gekenmerkt door een multidisciplinaire, en interdisciplinair, academisch en een geïntegreerde aanpak.

De afgestudeerde heeft verder kennis over normen, waarden, bedrijfsklimaat en werkomstandigheden binnen bedrijven en is instaat zich aan te passen aan de geldende bedrijfsregels.

Hij/zij is instaat een basis bedrijfskundig onderzoek te doen waarbij hij/zij relevante literatuur kan raadplegen, het onderzoek opzetten, gegevens kan verzamelen, analyseren en interpreteren om daarna schriftelijk verslag van de bevindingen en aanbevelingen te doen.

Ook is de afgestudeerde in staat basis bedrijfskundige trainingen te verzorgen alsook basis consultancy werkzaamheden te verrichten.

OPLEIDINGSPROGRAMMA

De opleiding BSc  Bedrijfskunde betreft een algemene opleiding van minimaal 180 sp.

Daarin zijn 150 studiepunten (sp) uitgetrokken voor hoofd- en ondersteunende vakken en 30 studiepunten voor keuzevakken. (Zie tabellen hieronder)

Bedrijfskunde kent verschillende disciplines die terugkomen in de zogenaamde leerlijnen van de opleiding m.n.:

 • Finance & Accounting
 • Human Resource Management
 • Marketing
 • Strategie & Organisatie
 • Integratie

De leerlijn integratie omvat vakken die meerdere disciplines van de bedrijfskunde beslaan. Denk hierbij aan een vak businessplanning. Voor elke leerlijn is er een leerlijncoördinator die zorg draagt voor de afstemming van de vakken binnen de leerlijn.

De ondersteunende vakken die een bachelor bedrijfskundige nodig heeft zoals persoonlijke vaardigheden, statistiek en methoden en technieken vallen onder de leerlijnen Academische vaardigheden en Onderzoeksvaardigheden.

Bij de opleiding wordt er een bloksysteem gehanteerd waarbij elk semester uit twee blokken bestaat. Elk blok duurt 7 weken. Direct na de 7 weken worden deze vakken getoetst. Herkansingen van beide blokken vindt aan het eind van elk semester plaats.

De bacheloropleiding Bedrijfskunde is door NOVA geaccrediteerd (van 2018 t/m 2024).

 

OPLEIDINGSTRAJECT
studiejaar Ects verplichte vakken Ects keuzevakken
JAAR 1 60  0
JAAR 2 60  0
JAAR 3 30 30
NA DE OPLEIDING

Binnen onze bacheloropleiding bedrijfskunde hanteren we de volgende 9 eindtermen:      

 Kennis en inzicht

 1. afgestudeerden kunnen conceptuele en methodologische principes van de bedrijfskunde reproduceren en toepassen
 2. afgestudeerden zijn in staat om relevante informatie uit verschil- lende bronnen en deelgebieden van de bedrijfskunde te verzamelen   en te interpreteren.
 3. afgestudeerden hebben declaratieve kennis van methodologische principes van kwalitatief en kwantitatief onderzoek en kunnen met behulp hiervan theorieën uit verschillende deelgebieden van de bedrijfswetenschappen uitleggen, analyseren, verklaren, argumenten en oplossingsmogelijkheden aandragen.

 Toepassen kennis en inzicht

 1. afgestudeerden hebben de nodigde academische vaardigheden om werk   te verrichten als BSc bedrijfskunde
 2. afgestudeerden kunnen verschijnselen en problemen uit verschillende deelgebieden van het bedrijf en openbare orde met behulp van conceptuele en methodologische principes van de bedrijfskunde uitleggen, toepassen, analyseren, verklaren en oplossingen aandragen

Oordeelsvorming

 1. afgestudeerden zijn in staat om een oordeel te vormen dat ten minste gedeeltelijk is gebaseerd op een afweging van relevante maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten

     Communicatie

 1. afgestudeerden zijn in staat om individueel en als onderdeel van een team te werken
 1. afgestudeerden zijn in staat om informatie, ideeën, resultaten en oplossingen mondeling en schriftelijk te communiceren naar zowel specialisten als niet-specialisten

Leervaardigheden 

 1. afgestudeerden beschikken over een zekere mate van zelfkennis en sturing om de aanbevolen literatuur tot zich te nemen.

De masteropleidingen waar de huidige studenten in Suriname naartoe doorstromen is Master Bedrijfskunde, MERSD en de MBA-opleiding bij FHR-instituut. Vele afgestudeerden zijn zonder problemen toegelaten aan masteropleidingen aan buitenlandse universiteiten zoals:

Erasmus Universiteit van Rotterdam (NL), Vrije Universiteit van Amsterdam (NL), Universiteit van Twente (NL), University of Westminster (UK), University of Florida (VS).

TOELATINGSEISEN

Tot de opleiding Bedrijfskunde worden houders van een bij wet erkend V.W.O.-diploma toegelaten of daaraan gelijk erkend diploma met. Een aanvullende eis is dat voor de vakken Wiskunde (Wiskunde 1 of Wiskunde Q), Economie I  en Economie II een voldoende (6 of meer ) moet zijn behaald. Toelating na het schakeljaar is ook mogelijk.

DOWNLOADS

Brochure Bachelor in Bedrijfskunde 2019/2020
Studiegids Bachelor in Bedrijfskunde 2022/2023

Vragen? Neem dan gerust contact op met 

OPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

Universiteitscomplex | Gebouw 6 Kamer: 2-5
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 3883
E-mail: administratie_bdk@uvs.edu

By Comments off december 12, 2017